فرهنگ و هنر - صفحه 77

سینما ایران و جهان

1 اردیبهشت 1397

31 فروردین 1397

هیچ قانون خاصی در مورد موفقیت آثار سینمایی اقتباسی از روی کتابهای خوب وجود ندارد.

نقد و بررسی فیلم "دونده هزارتو : علاج مرگ"

هر جور اتفاقی که فکرش را بکنید در زمینه پیوند ادبیات و سینما افتاده است گاهی این پیوند آنچنان موفق و بزرگ بوده که تحسین همگان را برانگیخته است و گاهی آنچنان شکست بزرگی شده است که تن نویسندگان بزرگی را در گور لرزانده است.

30 فروردین 1397

29 فروردین 1397