ادبیات - صفحه 12

ادبیات، کتاب و ...

27 اسفند 1396

ادبیات
شروع کار: این قسمت سخت ترین قسمت کار است.

اصول داستان نویسی

شروع خوب همواره در امر نوشتن بسیار مهم بوده است. آغاز یک نوشته باید به گونه ای باشد که فرد را مشتاق ادامه ی ماجرا کند. او را ترغیب کند که شخصیت ها را دنبال کند. این مهارت تنها با خواندن متون و داستان های متنوع و دقت به آغاز آن ها و تجربه ی نوشتن به دست می آید.

15 اسفند 1396

ادبیات
آیا شکسپیر نمایش نامه هایش را نوشته است؟ یا خیر؟

معمای شکسپیر

این مقاله به بیان دو دیدگاه در مورد این موضوع می پردازد که آیا خود ویلیام شکسپیر خالق نمایش نامه هایش است و یا خیر.