5 اسفند 1396

3 اسفند 1396

2 اسفند 1396

30 بهمن 1396

29 بهمن 1396

 بیوسنسور ،فشار خون، سطح قندخون و جمع آوری داده برای آنالیز های بعدی
تازه ها

بیوسنسور چیست?

پیشرفت ها در میکروالکترونیک، علم مواد و فناوری بی سیم منجر به توسعه ی سنسور هایی شده که می توان از آنها برای نظارت دقیق محیط های غیرقابل دسترس استفاده کرد.

28 بهمن 1396

26 بهمن 1396

25 بهمن 1396

24 بهمن 1396