19 بهمن 1396

18 بهمن 1396

اولین پرتاب آزمایشی فالکن امروز تا کمتر از یک ساعت دیگر انجام خواهد شد.
اینترنت

پرتاب آزمایشی فضاپیما SpaceX تا کمتر از یک ساعت دیگر

اولین پرتاب آزمایشی فالکن امروز تا کمتر از یک ساعت دیگر انجام خواهد شد. این فضاپیما از مرکز فضایی کندی در فلوریدا پرتاب خواهد شد. فالکن قویترین راکت ساخته شده است و می تواند مسافر، بار، وسایل و مقدار زیادی سوخت را حمل کند.

تجهیزات با قابلیت استفاده مجدد کلید ورود انسان به سیارات دیگر است، فالکن سنگین اولین فضاپیما با قابلیت استفاده مجدد کامل است.
اینترنت

آزمایش موفق فالکن سنگین

تجهیزات با قابلیت استفاده مجدد کلید ورود انسان به سیارات دیگر است، فالکن سنگین اولین فضاپیما با قابلیت استفاده مجدد کامل است.

17 بهمن 1396

15 بهمن 1396

14 بهمن 1396

13 بهمن 1396

محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود به سئوالات کاربران در مورد نرخ های جدید اینترنت، مشکل کیفیت این خدمات، بازی های آنلاین و انحصار مخابرات در زیرساخت های مخابراتی کشور پاسخ داد.
اینترنت

تعرفه جدید برای مشترکان کم مصرف اینترنت

محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود به سئوالات کاربران در مورد نرخ های جدید اینترنت، مشکل کیفیت این خدمات، بازی های آنلاین و انحصار مخابرات در زیرساخت های مخابراتی کشور پاسخ داد.