کارمندان دولت امروز سبد کالا می گیرند+ شروط توزیع سبد

در

کارمندان دولت امروز سبد کالا می گیرند+شروط توزیع سبد

در راستای طرح بسته های حمایتی دولت، امروز این بسته ها بین کارمندان دولت توزیع می شود.

توزیع سبد کالا بین 40 میلیون نفر از افراد جامعه
دستورالعمل کامل توزیع بسته‌های حمایتی دولت
مطابق ماده (2) دستورالعمل توزیع بسته های حمایتی نیازمندان، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز میباشد برای پرداخت کمک جبرانی به صورت بسته حمایتی کارمندان به میزان دو میلیون ریال به گروههایی از جمله کارمندان با دریافتی حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان در سقف اعتبار این تصویب‌نامه اقدام کنید:

براین اساس کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از 30 میلیون ریال است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول این بسته ها را می گیرند.

بنابراین کارمندان دولت از فردا در راستای دستورالعمل پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد جامعه، بسته حمایتی می گیرند.

دولت در 27 آبان ماه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را تصویب کرد.

زمان توزیع سبد کالا

زمان توزیع سبد کالا ازامروز یکشنبه 11 آذر ماه به حساب کارمندان دولت که حقوق کمتر از 3 میلیون تومان دارند واریز خواهد شد.

شرط گرفتن سبد کالا

شروط توزیع سبد کالا و بسته حمایتی کارمندان به شرح زیر است:

1- حقوق زیر 3 میلیون تومان

2- داشتن یکی از اشکال قرارداد (رسمی، پیمانی و قراردادی با دولت)

3- سرپرست خانوار بودن

با این احتساب فقط کارمندانی که سرپرست خانوار باشند بسته حمایتی خواهند گرفت و سایر افراد باید از طریق سرپرست خانوار اقدام کنند.

نظرات

در ادامه بخوانید...