3 دی 1396

2 دی 1396

1 دی 1396

پدیده روی داده در آسمان شهرهایی که شاهد نور عجیب بودند، پدیده پیکو بینو است.
حوادث

منشاء نورهای عجیب در آسمان ایلام و خوزستان مشخص شد

این پدیده با بروز سردی هوا و بازتاب نور "فلر" که می تواند از چاه های نفت و گاز متساعد شده باشد به وقوع پیوسته است. رضایی، دکترای زمین شناسی در این خصوص اظهار داشت: پدیده روی داده در آسمان شهرهایی که شاهد نور عجیب بودند، پدیده پیکو بینو است.