نقش معلم در آموزش از دیدگاه سوامی ویوکاناندا بخش 2

یادگیری از طریق فعالیت

ویوکاناندا پیش بینی نمود که بسیاری متفکرین مدرن پیشنهاد خواهند نمود که یادگیری از طریق فعالیت باید اصل هدایت کنندۀ هر برنامۀ درسی باشد. او خواستار همۀ فعالیت ها در مدارس هندی و دانشکۀ رقص، درام و غیره بود؛ رقابت های بین مدارس و بین کالجی همچنین برای آن که به دانش آموزان یاد دهند که چگونه علایق شخصی و خودخواهانه را به خاطر منافع بزرگتر جامعه قربانی کنند، لازم هستند.

ایده آل زنانگی در هندوستان

ویوکاناندا پیشنهاد نمود که زنان باید از طریق یک سیستم خوب آموزشی بلندپرواز شوند. او درخواست اکیدی برای بالا بردن جایگاه زنان هم گام با مردان داشت. او احساس می کرد که این که به زنان فرصت های کافی برای خودشکوفایی داده نشود برخلاف ایده آل هندوستان است.

آموزش ارزش

در این جا، آموزش در حس گسترده بیان می شود؛ همه چیز در جامعه نقشی آموزشی دارد. سیستم آموزش رسمی بخشی از فرهنگ است و ارزش ها در سیستم به طور غیرقابل اجتنابی با فرهنگ تعیین می شوند. آموزش به عنوان ابزاری برای مهار انگیزه های انسانی دیده می شود، و در نتیجه تا حدودی به روشی برای اصلاح رفتار تبدیل شد. آموزش بیشتر ارزش های اجتماع را حفظ می کند تا آن ها را تغییر دهد. به نظر می رسد آموزش با هنجارهای فرهنگی موجود جامعه رعایت می شود.(سیارک

آموزش صلح

هدف آموزش سازندۀ صلح باید اصلاح بشریت باشد تا رشد درونی شخصیت انسان را مسیر نموده و بصیرت آگاهانه تری از ماموریت بشریت و شرایط موجود زندگی اجتماعی، همان طور که موکدا توسط سوامی ویوکاناندا نیز بیان شد، ایجاد کند. آن چه ما امروز به آن نیاز داریم آموزشی است که قادر به نجات بشر از مصیبت حاضر است. چنین آموزشی شامل رشد معنوی انسان و تقویت ارزش او به عنوان یک فرد و آماده سازی جوانان برای درک زمانی است که در آن زندگی می کنند.

نقش معلم در آموزش از دیدگاه سوامی ویوکاناندا

آموزش محیطی

آموزش محیطی به عنوان بخش جدایی ناپذیر فرایند آموزش دیده می شود و بر مسائل عملی متمرکز می شود و می تواند یک کاراکتر بین رشته ای باشد. هدف آن باید بنای حسی از ارزش ها باشد ، در رفاه عمومی نقش داشته باشد، و خود را با بقای گونه های بشر درگیر کند. بنابراین، نیروی آن باید عمدتا ابتکار دانش آموز را از مشارکت آن ها در عمل جدا کند و باید توسط موضوع مورد نظر در لحظه و آیندۀ هدایت شود. آموزش محیطی به آن ها اجازه می دهد محیطی را که در آن زندگی می کنند از طریق کاربرد قضایی منابع مدیریت کنند.

آموزش شهروندی

هدف مفهوم آموزش شهروندی باید شکل دادن به شهروندان آینده در چهارچوب یک جامعۀ شهری باشد که در آن شهروندان از حقوق خود آگاه هستند، به ایده آل های دموکراتیک احترام می گذارند، و برای رفاه اجتماعی با مسئولیت های مشترک کار می کنند. آموزش برای شهروندی دموکراتیک مجموعه ای از اقدامات و فعالیت ها است که هدفش تجهیز بهتر جوانان و بزرگسالان برای مشارکت فعال در زندگی دموکراتیک از طریق تقبل و اعمال حقوق و مسئولیت های خود در جامعه است.

سایر نقش ها به صورت خلاصه

1. او بر آموزش رشد و تکامل کاراکتر تاکید داشت.
2. او مدافع آموزش تودۀ مردم بود که متضمن آموزش بزرگسالان و آموزش رایگان و اجبار صرفنظر از طبقۀ اجتماعی یا رنگ پوست است. او می گوید، " به زعم من بزرگترین گناه ملی نادیده گرفتن تودۀ مردم است."(سیارک
3. او روح انسان گرایی را در آموزش بازبینی نمود.
4. اعلام آشکار ا برای افراد تحصیلکرده این بود، " بنابراین مادامی که میلیون ها انسان در گرسنگی و جهل زندگی می کنند، من هر انسان را یک خائن می بینم که با هزینۀ آن ها تحصیل کرده است و حتی حداقلی به آن ها نپرداخته است."
5. او تحصلات زنان را ابزار اصلی بازسازی ملی می دانست.
6. او آموزش به سبک غربی را مورد تاکید قرار داد.
7. او بر گیرندۀ اجتماعی تاکید داشت، " خدمت به نوع بشر بالاترین هدف مذهب است." "جذب" و "مدارا" نکات کلیدی در مذهب و آموزش مذهبی هستند.
8. ماموریت راماکریشنا که توسط سوامی ویوکاناندا تثبیت شد ادارۀ چند موسسۀ آموزش و مراکز معنوی، بیمارستان، و درمانگاه و انجام برخی امور اجتماعی بود.
در نتیجه دیدگاه های سوامی ویوکاناندا در مورد آموزش را می توان از قول خودش جمع بندی نمود، "ما آموزشی را می خواهیم که با آن کاراکتر شکل می گیرد، قدرت ذهن افزایش می یابد، فکر گسترش می یابد، و فرد از طریق آن بر روی پاهای خود می ایستد." ترجمه  itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید