اکولوژی محصول چیست

در

حوزة طراحی تعامل، تمرکز خود را از مسائل حیطة تعامل یک شخص با یک سیستم تا چگونگی قرارگیری اجتماعی و فرهنگی سیستم ها در میان گروه مردم، گسترش داده است. برای درک شرایط پیرامون طراحی تعامل کاربرد محصول، محققین به روشهای تحقیقی کیفی و مردم نگاری رجوع کرده اند. با این وجود، این تئوری ها ،عاری از نظریة اصلی، میتوانند به بهترین حالت تعیین شوند.

مقالة حاضر، اکولوژی محصول را به عنوان چهارچوب طراحی نظری بمنظور توصیف چگونگی برانگیختن رفتار اجتماعی، ارائة راهنما برای انتخاب روشهای تحقیقی کیفی مناسب و نیز گسترش فرهنگ طراحی در حیطة تعامل انسان و رایانه (HCI) بواسطة برنامه ریزی تحقیقی و فرصت طلبی انعطاف پذیر و طراحی محور، معرفی می کند.

این چهارچوب طراحی محور، بعنوان متدی برای گزینش مجموعه ای از روشهای طرح تحقیق و نیز برای استعمال رویکردهای تحقیقی که مردم را در زمینه های طبیعت گرایانه بررسی میکنند، می پردازد.

ارتباط با عمل طراحی اکولوژی محصول، بسبب تبیین تمامی عوامل برانگیختن رفتار اجتماعی در پیرامون محصولات، کارا می باشد. عوامل موجود در چهارچوب را میتوان در حالتی تولیدی برای تحدید روشهای طرح تحقیق منتخب برای درک تجربة فعلی و نیز برای تولید محصولات جدید برای تغییر آن تجربه، استفاده نمود.

حوزة طراحی تعامل، تمرکز خود را به درک چگونگی قرارگیری اجتماعی و فرهنگی محصولات تکنولوژی محور در میان گروه مردم، گسترش داده است. بیشتر تعامل میان کاربر و محصول در تعامل طراحی بعنوان فعل و انفعال میان یک کاربر و یک محصول یا سرویس، توصیف شده است . اطلاعات کمی از آنچه که هنگام تعامل گروههای مردمی با یک محصول یا بواسطة آن، با برانگیختن رفتار اجتماعی، رخ میدهد و یا چگونگی کمک به طراحان برای تفکر در طراحی برای تعامل اجتماعی، وجود دارد. اخیرا، محققین تعامل اجتماعی بیش از پیش به روشهای طرح تحقیق برای درک شرایط پیرامون استفاده از محصول، روی آورده اند.
این روشها اغلب از متدهای موجود در رشته هایی چون مردم شناسی و علوم اجتماعی الهام می شوند، اما در چهارچوب جامعة طراحی تعامل این رویکردها را میتوان کاهش داده و تسهیل ساخت. عاری از پیشینه و تئوری اصلی خود، این روشها قدرت خود را از دست می دهندو غالبا تبدیل به لیستهای مقرری می شوند. برای مثال، میتوان درک و خط سیر تحقیقات فرهنگی در جامعة طراحی که در آن برخی از محققان به تعدادی از کاربردهای تحقیقات "بعنوان روش تحقیقی که بدلیل جایگزین های نامناسب برای روش مردم نگاری و سایر متدها بمنظور ایجاد تحلیلهای کیفی از شیوه های زندگی روزمره انتقاد شده ،" اشاره کرده اند .
چهارچوبها و نظریه های موجود در زمینة طراحی و طراحی تعامل، با وجود مثالهای اندک و عدم توافق درخصوص عامل تشکیل دهندة یک نظریه، بخصوص در طراحی، نسبتا بدیع می باشند. این نظریه ها، تئوری های علمی با مفهومی محدود از پیش بینی عمل صرف نظر از زمینه و شرایط نیستند. بلکه، آنها وابسته به انتقال شرایط و پتانسیل های مختص اعمال انسانی می باشند. با این حال، تحدید روشهای طراحی با استفاده از چهارچوبها و نظریه های طراحی برای طراحی تعامل و حوزه تعامل انسان با رایانه، بنا به دلایل متعددی، ضروری می باشد. اولا، نظریه های طراحی مانند نظریه های علمی نیستند.

در حالیکه نظریه های علمی اغلب عمل را صرف نظر از زمینه و شرایط پیش بینی می کنند، نظریه های طراحی به توصیف شرایط برای تغییر و غالبا با نظری همه جانبه بر گروه های رخداد به طور جمعی می پردازند. این موضوع حاکی از چهارچوب بندی مهم مسئله در طراحی که با چهارچوب بندی موجود در رشته های علمی متفاوت است، می باشد. ثانیا، چهارچوبها و نظریه ها میتوانند طراح را از مفاهیم از پیش تعیین شدة چگونگی اجرای فرآیند طراحی، رها سازند . این مسئله برای کسانی که با طرح تحقیق یا با استفاده از روشهای تحقیق کیفی ناآشنا بوده و یا در همکاری با طراحان کم تجربه می باشند، ضروری است.
چهارچوبها و نظریه ها در طراحی به طراحان اجازة ارزیابی یک مسئلة پیچیده و منحصر بفرد را توسط تبیین پدیده های دخیل در یک مسئلة طراحی و نیز رابطة میان آن پدیده ها، می دهد. به علاوه، آنها اجازة گردش میان طراحی مقرر و فرآیندهای تحقیق و کاربرد قضاوت ضمنی طراح، اطلاعات حاصل از سایر نمونه های طراحی، مسئولیت اخلاقی، جستجوی الگو در حل مسائل، را نیز می دهند. طراحان می توانند بواسطة استعمال یک چهارچوب برای انتخاب روشها، از فرآیندهای طراحی مقرر اجتناب نموده و روشهای تحقیقی که به بهترین نحوه اطلاعات درخصوص رابطة میان پدیده های تشکیل دهندة مسئلة طراحی را می یابند، را انتخاب کنند. نهایتا چهارچوبهای طراحی، همکاری میان طراحان و سایر افراد، بخصوص آنانی که با نظریه های علمی سرو کار دارند، را تسهیل میکند.
این مقاله در تلاش است که نحوة استفاده از چهارچوبهای طراحی برای انتخاب روشهای تحقیق کیفی به روشهای انعطاف پذیر و تعیین نشده را نشان دهد. برای انجام این کار، چهارچوب اکولوژی محصول را بعنوان رویکردی برای درک نحوة برانگیختن رفتار اجتماعی توسط محصولات، معرفی می کند. اکولوژی محصول مبتنی بر نظریة اکولوژی اجتماعی بوده و برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درمورد تعامل میان مردم و محصولات، کارساز می باشد.
در بخش بعدی، اکولوژی محصول بعنوان چهارچوبی برای تبیین حوزة استفاده از محصول و انتخاب مجموعه-ای از روشهای طرح تحقیق، توصیف شده است. سپس، این رویکرد با سایر رویکردها برای جمع آوری اطلاعات درخصوص کاربرین ترکیب شده است: طراحی مشارکتی، ایجاد پیش نمونة تجربه و پیش نمونة اعمال اجتماعی، بررسی های فرهنگی و طراحی زمینه ای. درنهایت، اکولوژی محصول در فرهنگ طراحی مقرر شده و چگونگی احتمال تحدید کاربرد سایر روشهای تحقیقی کیفی در حمایت از موضع فلسفی که جامعة تحقیق را گسترش داده و موجب بهره وری جامعة تعامل انسان و رایانه می شود را نشان میدهد.این مقاله ادامه دارد...........(سیارک)

 

نظرات

در ادامه بخوانید...