ایمیل های خود نابود شونده و زمان دار، خدمات جدید جی میل

در

گوگل درحال کار روی طراحی جدیدی در جی میل است تا امکان ارسال ایمیل های مدت دار را فراهم سازد. ایمیل های خودنابود شونده تقریبا غیر ممکن است، ایمیل به سرویس های مختلف ایمیل ارسال می شود و بعد از ارسال از دسترس سرویس ارسال کننده خارج است.

البته این مشکل گوگل را ناامید نکرده و کارشناسان گوگل درحال توسعه این خدمات هستند. طبق تصاویر منتشر شده این خدمات مانند ProtonMail است و ایمیل بعد از مدتی غیرقابل خواندن می شود.

 

در تصویر قفل کوچکی با عنوان "وضعیت محرمانه" دیده می شود. این وضعیت به گیرنده اطلاع می دهد این ایمیل قابلیت ارسال مجدد (forward)، کپی، دانلود و چاپ را ندارد.

 

 

شما می توانید زمانی برای نابودی مشخص کنید، برای مثال 1 هفته یا 1 ماه یا چند سال، حتی امکان دسترسی با ورود کلمه عبور برای مشاهده ایمیل وجود دارد.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...