چگونه اعتماد را ایجاد کنیم؟

در

 چندین راه برای ایجاد اعتماد پیشنهاد کرده اند:

- درک مشترکی از نحوه ی کار کردن ایجاد نمایید:

ایجاد یک مفهوم یا تفاهم مشترک میان سهامداران یک روش موثر است. چندین عامل در ایجاد اعتماد خیرخواهانه و اعتماد به صلاحیت نقش مهم دارند مثل اهداف و زبان مشترک که به اهمیت ایجاد یک رویکرد مشترک برای تکمیل پروژه مربوط می شود. مسئله ی دیگر اندازه گیری است. ایجاد این تفاهم مشترک به سهامداران کمک می کند که بر اهداف و ارزش های مشترک تمرکز کرده و زمان و تلاش صرف شده برای مسائل و انگیزه های فردی را کاهش می دهد.

- رفتارهای ایجاد کننده ی اعتماد را نشان دهید:

این کار را می توان با مدلسازی و شناخت رفتارهای اعتماد برانگیز مثل پذیرندگی و رازداری انجام داد. به کارگیری مهارت های شنیداری و تشویق سهامداران به بیان دغدغه هایشان در فضایی که این مسائل به طرز نادرستی برملا نشود می تواند منجر به ایجاد اعتماد بین طرفین باشد.

- افراد را کنار هم قرار دهید:

نحوه ی قرارگیری افراد در کنار هم جهت آشنایی اهمیت دارد.
می توانیم فضایی فیزیکی و مجازی ایجاد کنیم که افراد بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند. می توان از ابزاری مثل فضاهای مشارکتی و پیام سریع برای برقراری ارتباط سهامداران با یکدیگر استفاده کرد.

نظرات

در ادامه بخوانید...