قرن چیست؟

در

سده یا قرن واحد زمان و برابر با 100 سال است. واحد کوچکتر از قرن، دهه است، دهه به معنی 10 سال است. برخی افراد این دو را باهم اشتباه می گیرند!

در تاریخ نویسی برای مثال، سال 1600 را قرن شانزدهم و سال 1601 را قرن هفدهم در نظر می گیرند. ما در سال 2019 در قره بیست و یکم هستیم.

اگر تاریخ تولد شما قبل از 11 دی 1378 است، شما در قرن بیستم متولد شدید و جزو افرادی هستید که دو قرن از تاریخ را خواهند دید.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...