مطالعه مقصدهای گردشگری بعنوان سیستمهای پیچیده

در


(سیارک) روشهای علمی پیچیده بسیاری در فیزیک، ریاضیات، جامعه شناسی و اقتصاد شناخته شده است، اما در ادبیات گردشگری بطور گسترده جایی که کاربرد آن وسیع نمی باشد استفاده نمی شود، با این وجود در حال حاضر یک نظم خوبی ازشناختها در ساختار و پویایی یک مقصد گردشگری ارائه شده است. ویژگی های کلی پیچیدگی یک سیستم گردشگری با استفاده از تکنیکهای آنالیز سری زمانی غیر خطی، شبیه سازی های عددی براساس عامل و با اعمال روشهای علمی شبکه ای پیچیده بوسیله محققان بررسی شده است .
دیدگاه علم شبکه ، نتایج مهمی را در رابطه با ساختار مقصد، عملکرد گروههای مشترک و تعاونی، انتشار اطلاعات و دانش در سراسر سیستم یا روابط بین اجزای مجازی و فیزیکی یک مقصد گردشگری کشف کرده است. علاوه بر این، دیدگاه شبکه جهت طراحی مدل های شبیه سازی بسط داده شده است که بمنظور بررسی اثرات احتمالی اقدامات مختلف مدیریتی یا دولتی با حالات مختلف می تواند بدست بیاید. این دیدگاه همه ی افراد علاقه مند به زندگی مقصد گردشگری را با ابزاری قدرتمند جهت اطلاع دادن سیاست یا استراتژی مدیریتی خودشان آماده می کند.

دیدگاه شبکه می تواند تعدادی از نتایج مفید برای مطالعات گردشگری را ارائه دهد اما همچنین برخی محدودیت هایی را که اساسا به دلیل دشواری جمع آوری می باشد را نشان داده است. داده ها نیازمند انجام یک تحزیه و تحلیل کامل می باشند .

روشهای دیگری که بطور موفقیت آمیز در بسیاری از رشته های مختلف استفاده شده از روش تجزیه و تحلیل غیر خطی اعمال شده برای سری زمانی مشاهده ای استفاده می کنند . روش معروف بکارگرفته شده در انواع کاربردها شامل شارحان لیاپانوف، ابعاد فراکتال، گسسته نمادین و مقیاس پیچیدگی مانند آنتروپی ها یا کمیت های بدست آمده از آنها. همه ی این تکنیک ها در این مشترک هستند که آنها خواص تغییر ناپذیر پویای معین سیستم را تحت مطالعاتی براساس بازنمایی های موقت فاصله گرفته ی مسیر توسعه قرار می دهند. با این حال، کاربرد آن ها نیازمند بکارگیری تکنیکهای پیچیده ای می باشد که در بسیاری از موارد به یک تجربه و دانش خوب و عمیق محققان تکیه می کند.

علاوه بر این همه ی این روشها برای اینکه بهتر کار کنند نیازمند مقادیر زیادی از داده ها می باشند که در زمینه گردشگری زیاد معمول نمی باشد. حتی اگر برخی از این تکنیک ها جهت مطالعه یک مقصد گردشگری با کمک ابزارهای نرم افزاری معقولانه ی قابل استفاده و قابل دسترسی بطور موفقیت آمیز اعمال شده است، استفاده و تفسیر این نتایج بر  کاری استوار است که می تواند  برای بسیاری مخصوصا برای شاغلین دشوار باشد . با این وجود اخیرا روشهای جدیدی پیشنهاد شده که بدست آوردن نتایج مورد نظر را با استفاده از یک سری زمانی مشاهدات و انتقال آن به یک شبکه اجازه می دهد.
نظریه این است که توجه به سری زمانی فقط بعنوان یک مجموعه ای از مقادیر عددی ممکن می باشد و یک بازی ساده ای از انتقال آن به شیء متفاوت ریاضیاتی را بازی می کند. از این رو ما میتوانیم بررسی کنیم که چه ویژگی هایی از مجموعه اصلی حفظ شده است، به چه چیزی تبدیل شده است، یا چه چیزی می تواند درباره یکی از بازنمایی ها با بررسی دیگری استنباط شود. بنظر می رسد که تعدادی از نظریه های جالب با استفاده از این روش اقتباس شده است و این بازی ریاضیاتی کاربردهای عملی مختلف و غیرمنتظره ای را دارد که آنالیز سری زمانی را از یک دیدگاه متفاوت ممکن می سازد (بعنوان مثال نتیجه یک فرآیند دینامیکی). در نهایت از وقتیکه بازنمایی بدست آمده به یک زمینه بالغ و دقیق متعلق می باشد علم شبکه اطلاعات کدگذاری شده در یک چنین بازنمایی می تواند بطور موثر پردازش و تفسیر شود 
در این مورد از تحقیق، براساس مفاهیمی از جمله همبستگی، بازسازی فازی فضایی، تجزیه و تحلیل باز رخداد و احتمال انتقال ارائه شده است . همه اینها نشان داده اند که ویژگی های مختلفی از سری زمانی بر روی شبکه هایی با خواص توپولوژیکی مجزا ترسیم شده است، بنابراین این امکان را جهت تشخیص خواص سری زمانی و در نهایت خواص سیستمی پیشنهاد می دهند که با استفاده از واحدهای شبکه از آن سرچشمه می گیرند.

شاید ساده ترین روش، از نظر مفهومی و محاسباتی، روش پیشنهادی توسط لاکاسا و همکارانش می باشد : الگوریتم پدیداری. با استفاده از این روش نشان داده می شود که ساختار سری زمانی در نمودار مرتبط به ارث برده شده است، بطوریکه سری های دوره ای، تصادفی، و فراکتال با توپولوژی های مختلف در شبکه ها ترسیم شده است (تصادفی، نمایی یا مقیاس آزاد).

بنابر این، یک الگوریتم گرافیک پدیداری اعمال روشهای آنالیز شبکه پیچیده را برای توصیف سیستم در یک مسیر راست ممکن می سازد. در انتقال، برخی اطلاعات مربوز به سری زمانی به دلیل این حقیقت که ساختار شبکه بطور کامل در ماتریس مجاور (دوتایی) تعیین می شود، به ناچار از دست می رود، درحالیکه دو سری مختلف با توالی دوره ای یکسان مقادیر همان گرافیک پدیداری را دارا می باشدف اگرچه ازنظر کمی متفاوت می باشد. سادگی الگوریتم و پیاده سازی سریع آن موجب شده است که مورد خوبی برای بررسی اولیه باشد. علاوه بر این یک نمودار پدیداری تحت چندین تحول داده های سری زمانی مانند انتقال، نقشه کشی عمودی، یا اضافه کردن یک روند خطی نامتغیر باقی می ماند.
تا کنون تعدادی مطالعه در زمینه های شاخص های بازار سهام، نرخ ارز، شاخص های اقتصاد کلان، رفتارهای انسانی، مغز و اعصاب، وقوع طوفان، یا نرخ اتلاف در سیستم های آشفته منتشر شده است .
با این روش ، یک ارزیابی از ویژگی های جهانی ساختاری و پویای یک مقصد گردشگری سریع تر و آسان تر از آنچه که قابل حصول با دیگر روش های پیچیده تراست، می باشد.
2.1 پیچیدگی: مقصدها و مسئولیت های اجتماعی
یک روش عملی برای ارزیابی ویژگی های دینامیک (احتمالا پیچیده) یک مقصد یک نکته مهم برای همه ی علاقه مندان و افراد درگیر در نظارت مقصد می باشد. در حقیقت امروزه بخوبی تشخیص داده شده است که حرکت بسوی یک تکامل پایدار و متوازن موضوعی است که "فراتر از درهای شرکت و به جامعه محلی گسترش می یابد و شامل یک طیف گسترده ای از سهامداران علاوه بر کارکنان می باشد" . علاوه بر این همانگونه که در اسناد کمیسیون اروپایی گفته شده ، هدف اصلی که در محل قرار می گیرد "یک فرآیندی جهت ادغام حقوق اجتماعی، زیست محیطی و اخلاقی و نگرانی های مصرف کننده در عملیات کسب و کار و استراتژی اصلی در همکاری نزدیک با سهامدارانشان می باشد". به عبارت دیگر، تمامی تلاشهای سهامداران در تشخیص مسئولیت اجتماعی و ادغام اقدامات آنها بمنظور بدست آوردن نتایج قابل توجه باید هماهنگ باشد.
هدف اصلی هر سازمان مدیریت مقصد درنتیجه باید اتخاذ شیوه های حکومتداری خوب برای تسهیل این هماهنگی باشد. این استدلال بخوبی توسط بسیاری موسسات بین المللی اذعان شده است و یکی از موضوعات اصلی در استاندارد ISO 26000 که راهنمایی هایی را در اجرای شیوه های مسئولیت اجتماعی ارائه می کند، می باشد. در آن، مسئله حکومت همراه با مشارکت و توسعه جامعه موضوع اصلی می باشد و بیشتر تمرکزها در شناسایی و تعامل سهامداران برای شناختن همه ابعاد مسئولیت اجتماعی قرار گرفته است. استاندارد ISO برای یک رویکرد جامع گنجانده می شود و تعدادی از اصولها (موضوعات اصلی) را شناسایی می کند.
در این رابطه باید بگوییم که اصول هایی مانند سازمان، مدیریت و دولت، محیط زیست، مسائل مصرف کننده یا مشارکت و توسعه جامعه بطور مستقیم مربوط به دیدگاه در نظر گرفته شده در این مطالعه می باشد و با پویایی سیستم (در مورد ما مقصد گردشگری) تحت تاثیر و در نظر گرفته می شود و بنابراین با روش های موجود در این مطالعه عنوان می شود .
در حقیقت اگر غیرممکن نباشد، فکر کردن به اینکه اجرای سیاست یا اقدامات نظارتی مورد نیاز بدون بحساب آوردن مسئولیت های احتمالی سیستم برای این اقدامات می تواند حاصل شود، دشوار است. همانگونه که نشان داده می شود این پاسخها بطور نزدیک به ویژگی های ساختاری و دینامیک سیستم متصل می شود. بنابراین همانگونه که توسط بسیاری از محققان شناخته شده است ، گام اولیه مهم شناختن این ویژگی های سیستم است.ادامه دارد.......ترجمه  itrans.ir

 

نظرات

در ادامه بخوانید...