22 اسفند 1397

غذا های آذربایجانی بسیار شبیه به غذاهای مردم قفقاز است
آشپزی

غذا های آذربایجانی

در آتش کباب کردن، سرخ کردن، بخار پز شده و ... شما می توانید بی وقفه در مورد غذاهای ملی آذربایجان صحبت کنید. و در واقع بسیاری از آنها با غذاهای آشپزی دیگر همخوانی دارند؛ اما، روند آماده سازی و طرز تهیه غذا های آذربایجانی به طور قابل توجهی متفاوت است.