همکاری در معضل های اجتماعی


برای حفظ منابع جهانی حیاتی مانند هوا و آب پاک، جمعیت حیوانات، و انرژی، تصمیم گیرندگان از بسیاری از زمینه های مختلف فرهنگی باید از منافع محلی خود چشم پوشی کنند و همکاری نمایند. اگر آنها کاری نکنند، آسیب جمعی انجام شده توسط انتخاب های غیر تعاونی در نهایت محیط زیست را نابود و استانداردهای زندگی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله، ما تجزیه و تحلیل می کنیم که چگونه فرهنگ می تواند بر تصمیم گیری ها بر مشارکت کردن و یا ترک کردن به وسیله عوامل روانشناسی تاثیر بگذارد، مانند ارزش ها، باورها و هنجارهای که برای اثر گذاشتن بر انتخاب نشان داده شده اند و نهادهای اجتماعی که برای مدیریت و دارا بودن انتخاب پدیدار شده اند. (سیارک

حفظ منابع طبیعی یک معضل اجتماعی است که در آن منافع شخصی تا چه اندازه با منافع جمعی تقابل دارد.

کنایه "تراژدی منابع مشترک" هاردین  مثال متعارفی از یک معضل منبع است: تعدادی از گله داران گله خود را در یک چراگاه مشترک چراندند. هر گله دار انگیزه دارد که سود شخصی را با افزایش اندازه گله خود به حداکثر برساند، اما اگر همه اینطور کنند، چراگاه خراب خواهد شد و قادر به تحمل هیچ یک از گله ها نخواهد بود. چرا که هیچ گله داری انگیزه ای برای کاهش اندازه گله خود به طور یک جانبه ندارد، و هیچ گله داری حق محروم کردن دیگران از استفاده از چراگاه را ندارد، استفاده بیش از حد محتمل است. هنگامی که استفاده بیش از حد شدت می یابد، نتیجه غم انگیز از بین رفتن مرتع مشترک، و همچنین گله ها است.

معضلات اجتماعی  ، در جایی که در آن انتخاب این است که  ، چقدر مشارکت(همکاری) کنند معضلات خدمات عمومی نامیده می شوند.

برای مثال، مشارکت با رادیو یا تلویزیون عمومی. در اینجا منافع شخصی بخش رایگان را، با استفاده از خدمات عمومی بدون کمک به آن تحریک می کند . معضل به این خاطر مطرح می شود که وقتی خدمات همگانی ایجاد شده است و مردم به آن دسترسی آزاد دارند، آنها دیگر انگیزه ای برای کمک داوطلبانه به ارائه آن خدمات ندارند. اگر تعداد زیادی از بخش های رایگان در یک جمعیت به نسبت تعداد همکاری کنندگان وجود داشته باشد، خدمات عمومی از بین می روند، زیرا مشارکت کنندگان، با توجه به این که آنها از آن بهره می گرفته اند، از حمایت خود صرفنظر می کنند . پژوهش در معضلات اجتماعی نشان می دهد که تصمیم به همکاری در مواجهه با انگیزه قصور توسط مجموعه ای از عوامل روانی و متنی تحت تاثیر قرار گرفته است . عوامل روانی شامل انگیزه، باورها و هنجارهای تصمیم گیرندگان می شود. عوامل نهادی عبارتند از مقررات عمومی در مقابل خصوصی سازی، و نظارت و تحریم.(سیارک

تأثیر خود فرهنگ در انتخاب در معضلات اجتماعی به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار نگرفته است. با این حال اگر جهان ما باید منابع حیاتی را حفظ کند، ما نیاز داریم درک کنیم که چگونه فرهنگ تصمیم گیری برای مشارکت درمعضلات اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. فرهنگ هم روانشناختی است، شامل مشخصات منحصر به فرد یک جامعه با توجه به ارزش ها، هنجارها و باورها؛ و هم سازمانی، شامل قوانین خاص یک جامعه و ساختارهای اجتماعی، مانند مدارس و سازمان های دولتی، که رفتار را نظارت و تحریم می کنند . تحلیل فرهنگی ما از رفتار در معضلات اجتماعی با پژوهش های روانشناختی اجتماعی که تفاوت های فرهنگی در ارزش ها، باورها و هنجارهای را ثبت می کند شروع می شود. همه عناصر فرهنگ ذهنی که تحقیقات معضل اجتماعی نشان می دهد مربوط به انتخاب به همکاری و یا قصور هستند. سپس، ما به پژوهش می پردازیم که نهادهای حکومتی متنوع که فرهنگ های مختلف برای مدیریت معضلات اجتماعی توسعه می دهند توصیف می کنیم. در طول بحثمان اشاره می کنیم که فرهنگ می تواند اثر عمده ای بر انتخاب به وسیله تحت تاثیر قرار دادن عوامل روانشناختی که بر انتخاب اثر می گذارند یا با تاثیر گذاشتن بر انواع نهادهای اجتماعی که برای مدیریت و دارا بودن رفتار انتخاب ایجاد شده اند، داشته باشد. ما همچنین اشاره می کنیم که فرهنگ می تواند با عوامل روانی یا نهادی برای تحت تاثیر گذاشتن انتخاب تعامل کند. 

فرهنگ ذهنی و انتخاب در معضلات اجتماعی

فرهنگ و ارزش ها
فردگرایی در مقابل جمع گرایی یک ارزش فرهنگی است  که ممکن است مربوط به تصمیم گیری در معضلات اجتماعی باشد. آنچه که در جوامع فردگرا مهم است منافع شخصی است. فردگرایان مستقل از گروه های اجتماعی که به آن تعلق دارند به خودشان فکر می کنند و تصمیم هایی کم ربط با ضرورت های اجتماعی جهت در نظر گرفتن منافع دیگران می گیرند. منافع گروه در جوامع اجتماعی مهم است. مردم به عنوان عضو گروه اجتماعی خود تفسیری می کنند . آنها بین هم گروهی هایی که عضو هستند و آنهایی که همکاری می کنند و افراد خارج از گروهی که عضو نیستند و آنهایی که رقابت می کنند، تمایز قائل می شوند . ضرورت اجتماعی در یک جامعه اجتماعی تصمیم گیرندگان را وادار (تحریک) می کند که منافع گروه را قبل از منافع فردی قرار دهند. این مقاله ادامه دارد...ترجمه  itrans.ir 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید