تست هوش برای استعدادهای ويژه

در

این تست هوش شامل40 سوال هوش، بازی ریاضی، سرگرمی ریاضی برای تعیین ضریب هوشی همراه با پاسخ می باشد قبل از دیدن جواب ها کمی برای بدست آوردن جواب فکر کنید.  

1- اگر شی کروی شکلی را با صفحه ای قطع کنیم سطح مقطع چه شکلی خواهد شد :
1 – دایره 2- نیم دایره 3- بیضی کامل 4 – بیضی ناقص

2- اگر در طول یک الوار چوبی 14 متری به فواصل متساوی 7 برش بدهیم چند قطعه خوب خواهیم داشت :

1 – 9    2- 6    3 - 8     4- 7

3 - کدام واژه از لحاظ مفهوم با 3 واژه دیگر متفاوت است :

1 - فضایل 2- جراید 3- رذایل 5- حماید

4- اگر معدل 3 عدد متوالی 9 باشد 2 برابر عدد کوچکتر کدام است :

1 – 18    2- 16    3- 17     4- 20

5 – کدامیک از کلمات زیر در ردیف بقیه نیست :

1 – مجادله 2- منازعه 3- محاوره 4- مباحثه

6 - کدام کلمه در ردیف بقیه نیست :

1 – برنز 2- طلا 3- نقره 4- مس

7 –   اگر امروز جمعه 7 تیر باشد اول مهر چه روزی است

1 – شنبه 2- یکشنبه 3- دوشنبه 4- سه شنبه

8 - رابطه کربن باالماس مثل رابطه :

1 – شبه فلز است با فلز 2- طلا است با پلاتین

3 – تیره است با شفاف 4- شیشه است با بلور

9 - لباس به کمد مثل ........ است به ........ :

1 – جوهر به قلم 2- پا به قالی  3- بازیگر به سناریو 4 – واکس به کفش

10 – ترشیز نام سابق کدام شهر ایران است :

1 – بابل 2- گرگان 3- سبزوار 4 – کاشمر

11 – رابطه چرتکه با کامپیوتر مثل .......... :

1 – پیه سوز با چراغ برقی 2 – نقاشی با فیلمبرداری  3 - گاری با اتومبیل 4- شمشیر با بمب اتمی

12 – با رقمهای 3 و 6 و 0 چند عدد فرد سه رقمی می توان نوشت :

1 -  4         2 – 1         3-  3           4- 2

13 – تهدید کردن به ترس مثل :

1 – آرام ساختن – دلواپسی 2- بیدار شدن – خستگی 2 – غذا دادن – گرسنگی 4 – متعجب ساختن – شگفتی

14 – محجور به چه کسانی اطلاق می شود :

1 – دیوانگان 2 – دارندگان سابقه کیفری 3 – بیماران 4 – ناتوانان

15 – رابطه زمین با سیارات مثل رابطه :

1 – مفر است با حجم 2 – ساده است با مرکب 3 – جز است با کل 4 – کوچک است با بزرگ

16 – به جای علامت ؟ جواب درست انتخاب کنید :

؟ - 5 – 16 – 4 – 9 – 3 – 4 – 2

1 - 20     2 - 25     3- 15       4- 30

17 - به جای علامت ؟ جواب درست انتخاب کنید :

؟ - .... 19 - 8 - 3 - 1

1 - 42     2- 35      3- 39      4- 32

18 – اگر 3 مرغ در 3 روز 3 دانه تخم بگذارند 9 مرغ در مدت 9 روز چند تخم می گذارند :

1 – 9     2- 36     3 - 18     4 – 27

19 – رودخانه سفید رود از کدام استان سرچشمه می گیرد:

1 – کردستان 2- همدان 3- ایلام 4 – زنجان

20 – چند عدد بین 50 و 95 وجود دارد که بر 6 و 9 قابل قسمت است :

1 - 2     2 - 3     3 - 1     4 – 5

21 – در مدت 2 ساعت و 12 دقیقه عقربه ساعت شمار چند درجه تغییر مکان می دهد :

1 - 72 درجه  2 – 732  درجه 3- 55  درجه 4- 66 درجه

22 – اگر 2 مرغ در 5/1 روز 2 تخم بکنند 12 مرغ در 12 روز چند تخم می کنند :

1 – 26     2- 18      3- 94      4- 56

23 – کدام واژه با سه واژه دیگر متفاوت است :

1 – حد   2- بد   3- جد   4- سد

24 - رابطه ستون با سقف مثل ...... :

1 – دیرک است با چادر 2 – درخت است با ریشه  3 – تیرآهن است با سیمان 4 – بدن است با پا

25 – اندازه ..... مقدار ...... را کنترل می کند :

1- اتومبیل – سرعت 2 – اطاق – حرارت  3 – حجم – فشار 4 – روزنه – نور

26 – متضاد کلمه سترون کدام است :

1 – بارور 2- باردار 3 – نازا 4 – عقیم

27 – متضاد اندوه :

1 – خوشبختی 2 – خوشرویی 3 – خوشحالی 4- خوش خلقی

28 – متضاد فرجام :

1 – آغاز 2 - انجام 3 – پایان 4 – پاداش

29 – رابطه دقیقه با روز مثل رابطه :

1 – هفته به سال 2 – هواپیما با نیرو 3 – کشتی با ملوان 4 – ماه با سال

30 – رابطه تار با پود مثل ...... :

1 – عمودی به افقی 2 – رگ به پی 3 – گل به برگ 4 – خون به رگ

31 – اگر شخصی در یکسال کبیسه فقط ماه آخر هر فصل کار کند در آن سال چند روز کار کرده است :

1 - 120   2 – 235   3 - 122   4 - 119

32 – سن کنونی محمد 3 برابر سن 6 سال قبل اوست محمد چند ساله است :

1 – 9    2 – 19    3- 18    4 – 27

33 – کدامیک از اعداد زیر مجموع مجذورات اعداد 5 و 6 است :

1 - 11 2 – 61 3 – 22 4 - 59

34 – رابطه آرد با نان مثل رابطه :

1 – گوشت – کباب 2 – پوست – چرم 3 – پنبه – پارچه 4- نخ – پشم

35 – رابطه اسب با سوارکا ر :

1 – هواپیما با مسافر 2 – تانک با سرباز 3 – شتر با ساربان 4 – فیل با فیل بان

36 – رابطه شیر با جنگل ...... :

1 – سرباز است با پادگان 2 – اتوبوس است با ایستگاه 3 – هواپیما است با آسمان 4 – کشتی است با بندر

37 - ؟ و 23 – 20 – 16 – 11

1 – 28    2 – 25    3- 24    4- 27

38 - ؟ و 69 - 22 - 9 – 4

1 – 278    2- 139    3 - 74    4 - 118

39 – متضاد آزرم :

1 – بی باکی 2 – بی شرمی 3- بی رحمی 4 – بی نظری

40 – رابطه نان با نانوایی :

1 – لباس با خیاطی 2 – آهن با آهن گری 3 – پارچه با بزازی 4 – میوه با میوه فروش

 *

*

*

*

*

*

*

پاسخنامه :

1 – 1      21 - 4

2- 3      22 - 2

3- 2      23 - 2

4- 2      24 - 1

5- 2      25 - 3

6- 1      26 - 1

7- 3      27 - 3

8- 3      28- 1

9- 1      29 - 4

10- 4      30 - 1

11- 4      31- 3

12- 2      32- 1

13- 4      33- 2

14- 1      34- 2

15- 3      35 - 4

16- 2      36- 3

17- 1      37 - 2

18- 4      38- 1

19- 1      39 - 2

20- 1      40 - 1

فرمول بدست آوردن روز هفته برای سال 1393 (تقویم ذهنی)

اگر امروز جمعه 7 تیر باشد اول مهر چه روزی است

جناب آقای علیرضا حافظی نسب برای اولین بار فرمولی را در سال 86 در مجله رشد آموزش ریاضی بیان کردند که توسط آن می توان محاسبه کرد که فلان روز چند شنبه است. این فرمول همان طور که اشاره کردند قابل تعمیم برای سالهای دیگر نیز هست. روز هفته برای هر سالی بصورت تابع

  

    بیان می شود که در آن مقدار h0 برابر با روز چهارم فروردین است این عدد برای سال91 مقدار 1- و برای سال 92 مقدار 1 و برای سال 93 مقدار 2 و برای سال 94 مقدار 3 و برای سال 95 مقدار 4 یا بطور معادل 3- و برای سال 96 مقدار 6 یا بطور معادل -1 است. بنابراین این تابع برای امسال بصورت زیر در می آید:

متغیر های m و  d نیز به ترتیب ماه و روز مورد نظر است.

مثال1: 6 فروردین چندشنبه است؟(علامت == نشاندهنده همنهشتی درنظر بگیرید)

3*1+6+2==3+8==11==4=چهارشنبه

مثال2: 12 اردیبهشت چند شنبه است؟

3*2+12+2==6+5+2==6=جمعه

توجه کنید که در طول محاسبات هم مقدار d و هم مقدار m و هم مقدار 3m را می توانید با هم نهشت آن (به پیمانه 7) که کوچکتر باشد(مثلا 0 به جای 14 و یا 5 به جای 12)جایگزین کنید.
 

چند صورت در تصویر می بینید

معمای انیشتین

۹۸درصد از مردم جهان نمی توانند معمای آلبرت انيشتين را حل کنند

کدام شکل متفاوت است.

تستی جالب با عکس دختر

تست هیجان انگیز

تست هوش تصویری ( 2 )

 

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک

نظرات

در ادامه بخوانید...

تعداد مثلث ها

در

 

                                             در شکل بالا چه تعداد مثلث قابل شمارش هستند؟

نظرات

۱۳۹۹/۱/۹1

۱۳۹۹/۲/۱۶86

۱۴۰۳/۳/۳

در ادامه بخوانید...

سخت ترین تست هوش جهان

در

1- کدام یک خسته و خواب آلود به نظر میرسد؟

2- آیا میتوانید دوقلو ها را تشخیص دهید؟

3- چند زن در تصویر فوق وجود دارد؟

4- چند نفر خوشحالند ؟

5- چند نفر ناراحت هستند ؟

نظرات

در ادامه بخوانید...

فکر می کنی چقدر باهوشی

در

(سیارک)  : در این پست 4 تا سوال هستش باید اون ها رو سریع جواب بدی حق فکر کردن نداری حالا بگذار ببینم چقدر باهوش هستی

برو پایین تر.....

سوال اول :

فرض کنید در یک مسابقه ی دوی سرعت شرکت کرده اید. شما از نفر دوم سبقت می گیرید حالا نفر چندم هستید؟

 

برای پاسخ به سوال دوم، باید زمان کمتری را نسبت به سوال اول فکر کنی .

 

سوال دوم :

اگر شما توی همان مسابقه از نفر آخر سبقت بگیرید، نفر چندم خواهید شد؟

ریاضیات فریبنده !!!

سوال سوم رو فقط ذهنی حل کنید. از قلم و کاغذ و ماشین حساب استفاده نکنید.

 

سوال سوم :

عدد 1000 رو فرض کنید. 40 رو به اون اضافه کنید. حاصل رو با یک 1000 دیگر جمع کنید. عدد 30 رو به جواب اضافه کنید. با یک هزار دیگر جمع کنید. حالا 20 تا دیگر به حاصل جمع، اضافه کنید. با 1000 تای دیگر جمع کنید و نهایتاً 10 تا دیگر به حاصل اضافه کنید. حاصل جمع بالا چنده؟

 

سوال چهارم :

پدر ماری، پنج تا دختر داره :

1- Nana

2- Nene

3- Nini

۴- Nono

5- اسم پنجمی چیه؟

 0

0

0

0

0

0

پاسخ سوال اول :

اگر پاسخ دادید که نفر اول هستید، کاملاً در اشتباه هستید! اگر شما از نفر دوم سبقت بگیرید، جای او را می گیرید و نفر دوم خواهید بود.

 

اگر اشتباه پاسخ داده بودی امیدوارم تو سوال اشتباه نکرده باشی

 

پاسخ سوال دوم :

اگر جواب شما این باشه که شما یکی مانده به آخر هستید، باز هم در اشتباهید. بگید ببینم شما چه طور می توانید از نفر آخر سبقت بگیرید؟؟ (اگر شما از نفر آخر عقب تر باشید، خوب شما نفر آخر هستید و از خودتون می خواهید سبقت بگیرید؟؟؟؟؟)

 

اگر اشتباه پاسخ داده بودی شما در این مورد خیلی خوب کار نمی کنید، نه؟

 

پاسخ سوال سوم :

به عدد 5000 رسیدید؟ جواب درست 4100 است.

باور ندارید با ماشین حساب حساب کنید.

اگر اشتباه پاسخ داده بودی امیدوارم سوال آخر را درست جواب داده باشی. آبروت درخطره!!!

 

پاسخ سوال چهارم :

Nunu ؟

نه! البته که نه. اسم دختر پنجم ماری هستش.

یک بار دیگر سوال رو بخونید.

فهميديد چقدر باهوشيد؟؟؟؟ 

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک)  

نظرات

در ادامه بخوانید...

معمای ریاضی انیشتین

در

 

در این پست معمای ریاضی، تست هوش، تست ریاضی، معما بازی می خواهیم  معمای ریاضی انیشتین  را حل کنیم.

 

جواب معمای انیشتین چه عددی است؟

 

                                    تست هوش انیشتین                     

 

معمای انیشتین را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ پاسخ  معمای ریاضی انیشتین  را در نظرات به اشتراک بگذارید.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰
۰۰۰۰
۰۰۰
۰۰

۰
آیا شما مطمئن هستید که می خواهید جواب  معمای ریاضی انیشتین  را بخوانید؟

۰۰۰۰۰
۰۰۰۰
۰۰۰
۰۰

۰

جواب  معمای انیشتین  90 است

 

راه حل  معما انیشتین

6=3*2

12=4*3

20=5*4

30=6*5

42=7*6

56=8*7

72=9*8

90=10*9

معمای تصویری انیشتین  چو حل گردد آسان شود!

 

سخت ترین معمای ریاضی جهان با جواب کوتاه  

برای  سخت ترین معمای جهان انیشتین با جواب ۹۸درصد از مردم جهان نمی توانند معمای آلبرت انيشتين را حل کنند را بخوانید.واقعا معمای انیشتین سخته.

نظرات

۱۳۹۷/۲/۱جواب 90 میشود بله سوال خوب بود

۱۳۹۷/۲/۱۹جواب 63

۱۳۹۸/۱/۹جواب ٥٠ميشه

۱۳۹۸/۳/۱۷محمد 90

۱۳۹۸/۳/۲۴اشتباه شد ۶۳ میشود

۱۳۹۸/۳/۲۴۴۲

۱۳۹۸/۴/۷الان میگم 90 هرعدد ضربدر خودش و بعد به علاوه ی خودش میشه

۱۳۹۸/۴/۷من تا الان فک میکنم 72 میشه

۱۳۹۸/۵/۱۱جواب ۹۰ هست چون هد عدد به یه شماره بزرگ تر از خود ان عدد ضرب شده تا این نتایج حاصل شده

۱۳۹۸/۵/۲۰جواب میشه90

۱۳۹۸/۵/۲۹جواب 63 ميشه

۱۳۹۸/۱۰/۷هر عدد با عدد بعدیش ضرب شده پس ۹۰=۹×۱۰

۱۳۹۸/۷/۴جواب میشه۶۳ چون به ترتیب اعداد ضرب یک،دو،سه،چهار‌،پنج،شش و هفت شدن...

۱۳۹۸/۱۲/۴90 میشه

۱۳۹۸/۱۱/۳۰80میشه چون مثل یک دنباله است وبه هرعدد همان مقداریکه به عددقبلش اضافه شده بعلاوه2 که اضافه میشود

۱۳۹۸/۱۲/۲۱جواب میشه نود چون عددی که سمت چب قرار داره ضرب در عدد بعدیش میشه مثلا دو ضرب در سه شده و جواب شش در اومده یا چهار بوده ضرب در پنج شده جواب بیست شده در نتیجه نه ضرب در ده میشه جواب نود در میاد

۱۳۹۹/۳/۷نه حواب میشه 63 چون اگه دقت کنید به ترتیب اعداد سمت چپ ضربدر 3و4و5و6واخرسرم باید ضربدر7 بشه

۱۳۹۹/۵/۸جواب 90میشه خیلی آسون بود هر عددی که جلوش مساوی قرار گرفته و بعد از مساوی جواب قرار گرفته ضربدر یه عدد بالاتر خودش شده که اون جواب در اومده مثلا عدد دو ضربدر سه شده که جواب شده شش یا پنج ضربدر شش شده که جواب شده سی پس نه ضربدر یه عدد بالاتر از خودش یعنی ده میشود که جواب میشود نود

۱۳۹۹/۹/۱۸90 چون به دو روش می توان 90 را به دست آورد1 عدد سمت چب را ضرب در یکی بیشتر از آن عدد کنیم یا اینکه عدد سمت چپ را ضرب در خودش کنی به علاوه ی دوباره عدد سمت چپ

۱۳۹۹/۱۱/۵جواب ۶۳

در ادامه بخوانید...

معما المپیادی

در

معمای المپیادی زیر را حل کنید.

اگر بين اضلاع يک مثلث رابطه ی زیر برقرار باشد، زاویه C چه مقداری خواهد داشت؟

c- 2(a+ b2)c+ a+ a2b+ b4 = 0

 

الف) دقیقا ◦30

  ب) دقیقا ◦60

  ج) دقیقا ◦120
  د) ◦60 یا ◦120
 هـ) ◦30 یا ◦120

جواب معما را در قسمت نظرات بنویسید. پاسخ بزودی در پست های آینده گذاشته می شود.
این پست را چگونه می‌بینید؟ آیا تست هوش و معما بازی  برای شما مفیداست؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید. (سیارک

نظرات

در ادامه بخوانید...

تست هوش معما چوب کبریتی

در

تعدادی چوب کبریت داریم. به نظر می رسد معادله اشتباهی پیش رو داشته باشیم. ولی کافیست یک چوب کبریت را جابجا کنیم تا معادله درست برقرار شود.

برای پاسخ می توانید معادله تساوی جدید را بنویسید. به نظر شما برای این معما چند جواب می تواند وجود داشته باشد؟

جواب معما را در قسمت نظرات بنویسید. پاسخ بزودی در پست های آینده گذاشته می شود.
این پست را چگونه می‌بینید؟ آیا تست هوش و معما بازی برای شما مفید است؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید. (سیارک

نظرات

در ادامه بخوانید...