تست هوش برای استعدادهای ويژه

این تست هوش شامل40 سوال هوش، بازی ریاضی، سرگرمی ریاضی برای تعیین ضریب هوشی همراه با پاسخ می باشد قبل از دیدن جواب ها کمی برای بدست آوردن جواب فکر کنید.  

1- اگر شی کروی شکلی را با صفحه ای قطع کنیم سطح مقطع چه شکلی خواهد شد :
1 – دایره 2- نیم دایره 3- بیضی کامل 4 – بیضی ناقص

2- اگر در طول یک الوار چوبی 14 متری به فواصل متساوی 7 برش بدهیم چند قطعه خوب خواهیم داشت :

1 – 9    2- 6    3 - 8     4- 7

3 - کدام واژه از لحاظ مفهوم با 3 واژه دیگر متفاوت است :

1 - فضایل 2- جراید 3- رذایل 5- حماید

4- اگر معدل 3 عدد متوالی 9 باشد 2 برابر عدد کوچکتر کدام است :

1 – 18    2- 16    3- 17     4- 20

5 – کدامیک از کلمات زیر در ردیف بقیه نیست :

1 – مجادله 2- منازعه 3- محاوره 4- مباحثه

6 - کدام کلمه در ردیف بقیه نیست :

1 – برنز 2- طلا 3- نقره 4- مس

7 –   اگر امروز جمعه 7 تیر باشد اول مهر چه روزی است

1 – شنبه 2- یکشنبه 3- دوشنبه 4- سه شنبه

8 - رابطه کربن باالماس مثل رابطه :

1 – شبه فلز است با فلز 2- طلا است با پلاتین

3 – تیره است با شفاف 4- شیشه است با بلور

9 - لباس به کمد مثل ........ است به ........ :

1 – جوهر به قلم 2- پا به قالی  3- بازیگر به سناریو 4 – واکس به کفش

10 – ترشیز نام سابق کدام شهر ایران است :

1 – بابل 2- گرگان 3- سبزوار 4 – کاشمر

11 – رابطه چرتکه با کامپیوتر مثل .......... :

1 – پیه سوز با چراغ برقی 2 – نقاشی با فیلمبرداری  3 - گاری با اتومبیل 4- شمشیر با بمب اتمی

12 – با رقمهای 3 و 6 و 0 چند عدد فرد سه رقمی می توان نوشت :

1 -  4         2 – 1         3-  3           4- 2

13 – تهدید کردن به ترس مثل :

1 – آرام ساختن – دلواپسی 2- بیدار شدن – خستگی 2 – غذا دادن – گرسنگی 4 – متعجب ساختن – شگفتی

14 – محجور به چه کسانی اطلاق می شود :

1 – دیوانگان 2 – دارندگان سابقه کیفری 3 – بیماران 4 – ناتوانان

15 – رابطه زمین با سیارات مثل رابطه :

1 – مفر است با حجم 2 – ساده است با مرکب 3 – جز است با کل 4 – کوچک است با بزرگ

16 – به جای علامت ؟ جواب درست انتخاب کنید :

؟ - 5 – 16 – 4 – 9 – 3 – 4 – 2

1 - 20     2 - 25     3- 15       4- 30

17 - به جای علامت ؟ جواب درست انتخاب کنید :

؟ - .... 19 - 8 - 3 - 1

1 - 42     2- 35      3- 39      4- 32

18 – اگر 3 مرغ در 3 روز 3 دانه تخم بگذارند 9 مرغ در مدت 9 روز چند تخم می گذارند :

1 – 9     2- 36     3 - 18     4 – 27

19 – رودخانه سفید رود از کدام استان سرچشمه می گیرد:

1 – کردستان 2- همدان 3- ایلام 4 – زنجان

20 – چند عدد بین 50 و 95 وجود دارد که بر 6 و 9 قابل قسمت است :

1 - 2     2 - 3     3 - 1     4 – 5

21 – در مدت 2 ساعت و 12 دقیقه عقربه ساعت شمار چند درجه تغییر مکان می دهد :

1 - 72 درجه  2 – 732  درجه 3- 55  درجه 4- 66 درجه

22 – اگر 2 مرغ در 5/1 روز 2 تخم بکنند 12 مرغ در 12 روز چند تخم می کنند :

1 – 26     2- 18      3- 94      4- 56

23 – کدام واژه با سه واژه دیگر متفاوت است :

1 – حد   2- بد   3- جد   4- سد

24 - رابطه ستون با سقف مثل ...... :

1 – دیرک است با چادر 2 – درخت است با ریشه  3 – تیرآهن است با سیمان 4 – بدن است با پا

25 – اندازه ..... مقدار ...... را کنترل می کند :

1- اتومبیل – سرعت 2 – اطاق – حرارت  3 – حجم – فشار 4 – روزنه – نور

26 – متضاد کلمه سترون کدام است :

1 – بارور 2- باردار 3 – نازا 4 – عقیم

27 – متضاد اندوه :

1 – خوشبختی 2 – خوشرویی 3 – خوشحالی 4- خوش خلقی

28 – متضاد فرجام :

1 – آغاز 2 - انجام 3 – پایان 4 – پاداش

29 – رابطه دقیقه با روز مثل رابطه :

1 – هفته به سال 2 – هواپیما با نیرو 3 – کشتی با ملوان 4 – ماه با سال

30 – رابطه تار با پود مثل ...... :

1 – عمودی به افقی 2 – رگ به پی 3 – گل به برگ 4 – خون به رگ

31 – اگر شخصی در یکسال کبیسه فقط ماه آخر هر فصل کار کند در آن سال چند روز کار کرده است :

1 - 120   2 – 235   3 - 122   4 - 119

32 – سن کنونی محمد 3 برابر سن 6 سال قبل اوست محمد چند ساله است :

1 – 9    2 – 19    3- 18    4 – 27

33 – کدامیک از اعداد زیر مجموع مجذورات اعداد 5 و 6 است :

1 - 11 2 – 61 3 – 22 4 - 59

34 – رابطه آرد با نان مثل رابطه :

1 – گوشت – کباب 2 – پوست – چرم 3 – پنبه – پارچه 4- نخ – پشم

35 – رابطه اسب با سوارکا ر :

1 – هواپیما با مسافر 2 – تانک با سرباز 3 – شتر با ساربان 4 – فیل با فیل بان

36 – رابطه شیر با جنگل ...... :

1 – سرباز است با پادگان 2 – اتوبوس است با ایستگاه 3 – هواپیما است با آسمان 4 – کشتی است با بندر

37 - ؟ و 23 – 20 – 16 – 11

1 – 28    2 – 25    3- 24    4- 27

38 - ؟ و 69 - 22 - 9 – 4

1 – 278    2- 139    3 - 74    4 - 118

39 – متضاد آزرم :

1 – بی باکی 2 – بی شرمی 3- بی رحمی 4 – بی نظری

40 – رابطه نان با نانوایی :

1 – لباس با خیاطی 2 – آهن با آهن گری 3 – پارچه با بزازی 4 – میوه با میوه فروش

 *

*

*

*

*

*

*

پاسخنامه :

1 – 1      21 - 4

2- 3      22 - 2

3- 2      23 - 2

4- 2      24 - 1

5- 2      25 - 3

6- 1      26 - 1

7- 3      27 - 3

8- 3      28- 1

9- 1      29 - 4

10- 4      30 - 1

11- 4      31- 3

12- 2      32- 1

13- 4      33- 2

14- 1      34- 2

15- 3      35 - 4

16- 2      36- 3

17- 1      37 - 2

18- 4      38- 1

19- 1      39 - 2

20- 1      40 - 1

فرمول بدست آوردن روز هفته برای سال 1393 (تقویم ذهنی)

اگر امروز جمعه 7 تیر باشد اول مهر چه روزی است

جناب آقای علیرضا حافظی نسب برای اولین بار فرمولی را در سال 86 در مجله رشد آموزش ریاضی بیان کردند که توسط آن می توان محاسبه کرد که فلان روز چند شنبه است. این فرمول همان طور که اشاره کردند قابل تعمیم برای سالهای دیگر نیز هست. روز هفته برای هر سالی بصورت تابع

  

    بیان می شود که در آن مقدار h0 برابر با روز چهارم فروردین است این عدد برای سال91 مقدار 1- و برای سال 92 مقدار 1 و برای سال 93 مقدار 2 و برای سال 94 مقدار 3 و برای سال 95 مقدار 4 یا بطور معادل 3- و برای سال 96 مقدار 6 یا بطور معادل -1 است. بنابراین این تابع برای امسال بصورت زیر در می آید:

متغیر های m و  d نیز به ترتیب ماه و روز مورد نظر است.

مثال1: 6 فروردین چندشنبه است؟(علامت == نشاندهنده همنهشتی درنظر بگیرید)

3*1+6+2==3+8==11==4=چهارشنبه

مثال2: 12 اردیبهشت چند شنبه است؟

3*2+12+2==6+5+2==6=جمعه

توجه کنید که در طول محاسبات هم مقدار d و هم مقدار m و هم مقدار 3m را می توانید با هم نهشت آن (به پیمانه 7) که کوچکتر باشد(مثلا 0 به جای 14 و یا 5 به جای 12)جایگزین کنید.
 

چند صورت در تصویر می بینید

معمای انیشتین

۹۸درصد از مردم جهان نمی توانند معمای آلبرت انيشتين را حل کنند

کدام شکل متفاوت است.

تستی جالب با عکس دختر

تست هیجان انگیز

تست هوش تصویری ( 2 )

 

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید