فکر می کنی با هوشی ؟ تست ساده

فکر می کنی با هوشی تست به ظاهرساده با سوالات تست هوش زیر که به ظاهر ساده هستند می خواهیم دقت و هوش خودمان را بسنجیم مخصوصا اگر فکر می کنیم که باهوش هستیم و یا از دیگران باهوش تریماین گوی و این میدان.

خوب شایداین تست هوش برای خیلی ها ساده باشه اما بعضی از آدما اصلا حوصله ندارن یک کم زمان بذارن و فکر کنند. جواب در بخش نظرات می آید.

فکر می کنی با هوشی تست به ظاهرساده

فکر می کنی با هوشی تست به ظاهرسادهفکر می کنی با هوشی تستفکر می کنی با هوشی تستفکر می کنی با هوشی تستفکر می کنی با هوشی تست به ظاهرسادهفکر می کنی با هوشی تست

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.