بیماری

درد مزمن و پریشانی عاطفی یارهای دوقلوی آرتروز روماتوئید هستند

درد مزمن و پریشانی عاطفی ، یارهای دوقلوی آرتروز روماتوئید هستند . این اختلال خود ایمنی که با ورم مفصل و حساسیت در محل‌های متعدد بدن توصیف می‌شود یک نرخ افسردگی دو تا سه برابر نرخ شیوع عادی با خود به همراه دارد . پژوهش ها نشان داده است که افزایش‌های اتفاقی در درد مزمن پیش بینی کننده هیجان منفی بیشتر و سطوح کمتر هیجان مثبت در افراد دچار آرتروز روماتوئید است .

ارتباط بین درد و پریشانی روانی با استفاده از راهبردهای مقابله ای انطباقی درد مثل فاجعه سازی تبیین شده است . فاجعه سازی درد به عنوان یک واکنش شدید شناختی و عاطفی به اپیزودهای دردناک تعریف شده است و عاطفه منفی بیشتر و عاطفه مثبت کمتر در افراد دچار درد مزمن را پیش بینی می‌شود . فاجعه سازی درد نیز می‌تواند ابعاد شناختی و هیجانی افسردگی را که در طول زبانه‌های درد تشدید می‌شوند تبیین کند .
ادبیاتی که مجموعه‌های شناختی مثل فاجعه سازی را بررسی می‌کند اغلب بین ابعاد صفت و حالت این حالت‌های ذهنی تمایز ایجاد نکرده‌اند. گرایش‌های افراد دارای درد مکرر در فاجعه سازی درد تفاوت دارد و بررسی چگونگی پاسخ دهی افراد به تجارب درد به طور متوسط می‌تواند به طور منطقی ابعاد پایدار این شیوه‌های تفکر را تبیین کند. همچنین فاجعه سازی درد تفاوت درون فردی معناداری در طول زمان نشان می‌دهد که حاکی از آن است که فاجعه سازی درد یک مؤلفه حالت نیز دارد. در واقع،‌ تغییرات در شدت درد به طور قابل اعتمادی نوسانات فاجعه سازی درد را مستقل از سطوح متوسط فاجعه سازی درد پیش بینی می‌کند  و سطوح فاجعه سازی درد که در ابتدای مداخلات روانی متمرکز بر درد تغییر می‌یابند کاهش‌های بیشتری را در تشدید درد،‌ نا توانی،‌و افسردگی پیش بینی می‌کنند .

ارزش دارد مد نظر قرار داد که آیا تأثیر فاجعه سازی، لحظه به لحظه ممکن است بین فاجعه سازان عادتی و کمتر دائم تغییر یابد یا خیر؛ فاجعه سازی مکررتر می‌تواند پیامدهای فاجعه سازی لحظه ای درد را تشدید کند که حالت هیجانی نا منظم را بدتر می‌کند. این پدیده در افراد دچار افسردگی مشاهده شده است؛ استفاده طولانی مدت از یک سبک اسنادی نشخواری به نظر می‌رسد تاثیرات منفی افسردگی را تشدید می‌کنند . مطالعه حاضر با بررسی اینکه آیا سطوح پایدار فاجعه سازی درد تاثیرات فاجعه سازی روزمره درد را تعدیل می‌کنند یاخیر،‌این پدیده را مورد بررسی قرار داده است.
مطالعات مقطعی فاقد قدرت آماری و روش شناختی کافی برای بررسی این بازی متقابل و پویای درد و فرآیندهای شناختی و عاطفی بوده‌اند. بررسی فرآیندهای حالت با استفاده از داده‌های رشته‌های زمانی سلسله مراتبی امکان مدل سازی ابعاد پایدار و متغیر زمانی این بازی متقابل پویای شعله‌های درد و فرآیندهای شناختی و عاطفی را امکان پذیر می‌سازد. شاخص‌های صفت پایدار هستند و پیش بینی‌های دقیق در طول زمان در بین افراد را امکان پذیر می‌کند. شاخص‌های حالت، امکان شناخت تاثیرات مهمی که در درون افراد در طول زمان رخ می‌دهند  و می‌توانند به علت نوسانات عاطفی،‌ شناختی یا رفتاری باشند  فراهم می‌کند. این تمایز برای سازه‌هایی مثل عاطفه مثبت منفی ، شدت درد، و فاجعه سازی درد اشاره شده است. مطالعه حاضر صفت فاجعه سازی درد و حالت را بررسی کرد و چگونگی تشدید اختلال هیجانی توسط بازی متقابل و پویای شدت درد و پاسخ‌های شناختی غیر انطباقی به درد را سنجید. از مجموعه داده‌های روزمره به منظور برسی پیامدهای روزمره تعاملات اجتماعی برای حالات هیجانی منفی و خستگی خودگزارشی در افراد دچار درد مزمن استفاده شد. مطالعه کنونی با بررسی چگونگی خدمت تجربه درد جسمی و واکنش‌های شناختی بعدی به درد به تشدید اختلال هیجانی،‌ یافته‌های موجود را گسترش می‌دهد.
مطالعه حاضر از یک مجموعه داده‌های روزمره موجود ازیک نمونه از 231 فرد دچار تشخیص آرتروز روماتوئید برای بررسی تعاملات ابعاد پایدار و متغیر زمانی فاجعه سازی درد و روابطشان با اختلال عاطفی مرتبط با درد در دو مدل متمایز استفاده کرد. نخست، مدل‌های مقطعی ساخته شدند تا بررسی کنند تا چه میزان سطوح حالت فاجعه سازی درد در روابط درد عاطفه همان روز میانجیگری می‌کند. به علاوه، مدل‌های دارای تأخیر، تاثیرات میانجیگر فاجعه سازی درد بر روابط درد عاطفه را بررسی کرد. در هر دو مدل، انتظار می‌رفت که حالت فاجعه سازی درد به طور معناداری در روابط بین شدت روزمره درد و گزارشش های روزمره عاطفه مثبت، عاطفه منفی، و نشانگان افسردگی میانجیگری کند. از تاثیرات میانجیگر حالت فاجعه سازی درد انتظار می‌رفت به وسیله نمره‌های صفت فاجعه سازی درد تغییر یابند، و حالت فاجعه سازی درد نسبت بزرگ‌تری از ارتباط بین شدت درد روزمره و شاخص‌های اختلال عاطفی را برای افراد دارای صفت فاجعه سازی درد بیشتر تبیین کند.

این مقاله علمی تحقیقی ادامه دارد...........(سیارک)

در سیارک بخوانیم:

آرتریت نوجوانی چیست 

چه تحقیقاتی در ارتباط با آرتریت نوجوانی در حال انجام است 

آرتریت شانه 

درمان های خانگی برای آرتریت بخش سوم 

مصرف ماهی در پیشگیری از آرتریت روماتوئید 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


صفت شفاف کلمه ای است که از ابتدا، پر از احتمالات معنایی و سوء تعبیر بود.

مفهوم شفافیت در معماری

صفت شفاف کلمه ای است که از ابتدا، پر از احتمالات معنایی و سوء تعبیر بود.

اخیرا در هلند به کلاغ ها یاد داده اند که ته سیگار ها را از خیابان جمع آوری کنند.

راهنمای تربیت کودک (بخش دهم)

اخیرا در هلند به کلاغ ها یاد داده اند که ته سیگار ها را از خیابان جمع آوری کنند.

 آترواسکلروزیس در نتیجه چربی خون و اکسیداسیون چربی ایجاد می‌شود

آترواسکلروزیس

آترواسکلروزیس در نتیجه چربی خون و اکسیداسیون چربی ایجاد می‌شود

شهروندان مسن اغلب با چه مشکلاتی مواجه هستند

متداول‌ترین مشکلات افراد مسن با فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهروندان مسن اغلب با چه مشکلاتی مواجه هستند

هزاران سال انسان با پیچیدگی‌های بغرنج تعاملات ذهن بدن درگیر بوده است.

روانشناسی مثبت

هزاران سال انسان با پیچیدگی‌های بغرنج تعاملات ذهن بدن درگیر بوده است.

مدیریت باید از اطلاعات به عنوان یک نقش آفرین اصلی از اطلاعات استفاده کند و از تکان های تند و ناگهانی سهم بازار جلوگیری کند.

انواع رقابت در کسب و کار بخش دوم

مدیریت باید از اطلاعات به عنوان یک نقش آفرین اصلی از اطلاعات استفاده کند و از تکان های تند و ناگهانی...

آسیب های مربوط به تصلب شرایین که باعث 50 درصد یا بیشتر تنگی عروق کرونر بزرگ می شود

آترواسکلروز عروق کرونر یا بیماری CAD

آسیب های مربوط به تصلب شرایین که باعث 50 درصد یا بیشتر تنگی عروق کرونر بزرگ می شود

" چه اقدامی را باید انجام دهیم؟" "چگونه باید انجام دهیم؟" و " با چه کسانی باید انجام دهیم؟"

ارتقای سلامت جمعیت

" چه اقدامی را باید انجام دهیم؟" "چگونه باید انجام دهیم؟" و " با چه کسانی باید انجام دهیم؟"

این رویکرد جایگزین دستورالعمل‌های آموزشی برنامه‌های بازخورد عصبی سنتی چند کانالی است

کودکان دچار مشکلات توجه و اثرات تمرین بازخورد عصبی

این رویکرد جایگزین دستورالعمل‌های آموزشی برنامه‌های بازخورد عصبی سنتی چند کانالی است

بدیهی است این جمعیت نسبت به بیماران جوان‌تر بروز بیشتری از آسیب، نئوپلاسم‌ها و دیگر بیماری‌ها از خود نشان می‌دهند.

درمان بیماری‌های تیروئید از طریق جراحی

بدیهی است این جمعیت نسبت به بیماران جوان‌تر بروز بیشتری از آسیب، نئوپلاسم‌ها و دیگر بیماری‌ها از خود...

ESS (یا سرویس های طبیعت) به عنوان یک مفهوم، تنها در دهه 1970 ابداع شد.

ظهور و رشد سرویس های زیست بوم ESS

ESS (یا سرویس های طبیعت) به عنوان یک مفهوم، تنها در دهه 1970 ابداع شد.

خجالتی بودن می تواند نشانه ای از اعتماد به نفس پایین باشد

راهنمای تربیت کودک (بخش دوازدهم)

خجالتی بودن می تواند نشانه ای از اعتماد به نفس پایین باشد

تحلیل تشخیصی دقیق و کارآمد یک بنگاه اقتصادی از چندین دیدگاه ساخته شده است

عیب شناسی ریسک و بهره وری TQM در سازمان های کوچک و متوسط

تحلیل تشخیصی دقیق و کارآمد یک بنگاه اقتصادی از چندین دیدگاه ساخته شده است

نظریه محدودیت ها (TOC) مدیریت یک سیستم را بر اساس محدودیت های آن نشان میدهد.

مدیریت پروژه و شناسایی تاخیرها و شکستهای پروژه

نظریه محدودیت ها (TOC) مدیریت یک سیستم را بر اساس محدودیت های آن نشان میدهد.

سواد مالی تصمیمات مالی آگاهانه را پیش بینی می کند، اما چه چیزی سواد مالی را توضیح می دهد؟

سواد مالی

سواد مالی تصمیمات مالی آگاهانه را پیش بینی می کند، اما چه چیزی سواد مالی را توضیح می دهد؟

50 تا 75 درصد جمعیت بالغ در جهان از سردرد رنج می برند.

انواع سردرد نگران کننده 9 سردرد

50 تا 75 درصد جمعیت بالغ در جهان از سردرد رنج می برند.

چگونگی حالت بدن به هنگام خوابیدن از اهمیت بالایی برخوردار است

حالات بدنی نامناسب به هنگام خوابیدن و عوارض ناشی از آن

چگونگی حالت بدن به هنگام خوابیدن از اهمیت بالایی برخوردار است

خصوصیات منحصر به فردی در زنان وجود دارد که آن ها را متمایز کرده

پانزده دلیلی که نشان می دهد زن بودن بهتر است

خصوصیات منحصر به فردی در زنان وجود دارد که آن ها را متمایز کرده

برای درست نشستن نباید به سینه توجه کرد باید به موقعیت لگن دقت کرد.

ارتباط کمردرد با نحوه ی نشستن

برای درست نشستن نباید به سینه توجه کرد باید به موقعیت لگن دقت کرد.

مردم می توانند حس قدرت درونی و همچنین قدردانی از بدنشان را در هنگام تجربه زوال جسمانی بدست آورند.

افزایش اعتماد به نفس و امید از طریق تحمل درد جسمی

مردم می توانند حس قدرت درونی و همچنین قدردانی از بدنشان را در هنگام تجربه زوال جسمانی بدست آورند.

هیچ کاری به سادگی نوشیدن آب نیست

فواید نوشیدن آب گرم 14 مورد

هیچ کاری به سادگی نوشیدن آب نیست

با این برنامه غذایی سالم بدون قرص و دارو سردرد خود را تسکین دهید.

برنامه غذایی برای درمان سردرد

با این برنامه غذایی سالم بدون قرص و دارو سردرد خود را تسکین دهید.

بدن ما به شیوه ای طراحی شده است که هنگام حضور نور در حالت بیداری و فعالیت قرار می گیرد

نمی توانید به خواب بروید یا خوب بخوابید؟ 6 محصولی که زندگی شما را تغییر می دهند.

بدن ما به شیوه ای طراحی شده است که هنگام حضور نور در حالت بیداری و فعالیت قرار می گیرد

اولین قدم در درمان مصرف موضعی استروژن به شکل قرص، کرم یا حلقه سیلیکونی در واژن است.

خشکی واژن

اولین قدم در درمان مصرف موضعی استروژن به شکل قرص، کرم یا حلقه سیلیکونی در واژن است.

ازدواج با آنها شما را به دردسر می اندازد.

ازدواج با این تیپ مرد‌ها اشتباه است

ازدواج با آنها شما را به دردسر می اندازد.

علل افسردگی  به استعداد ژنتيكی، فيزيكی، روانی و دارويی تقسيم مي شوند.

علت افسردگی

علل افسردگی  به استعداد ژنتيكی، فيزيكی، روانی و دارويی تقسيم مي شوند.

گیاه دارویی برای درمان نود و نه بیماری در نظر گرفته می شود.

خواص گل راعی، درمان افسردگی

گیاه دارویی برای درمان نود و نه بیماری در نظر گرفته می شود.

فلوکستین از طریق کبد متابولیزه می شود. غذا درجه جذب را تحت تاثیر قرار نمی دهد

فلوکستین در بارداری

فلوکستین از طریق کبد متابولیزه می شود. غذا درجه جذب را تحت تاثیر قرار نمی دهد

این دارو با کمک به بازگرداندن تعادل سروتونین در مغز کار می کند.

عوارض سیتالوپرام

این دارو با کمک به بازگرداندن تعادل سروتونین در مغز کار می کند.

تمایل به خودکشی از دیگر علایم افسردگی محسوب می شوند.

چرا زنان بیشتر از مردان در مقابل خطر افسردگی قرار دارند

تمایل به خودکشی از دیگر علایم افسردگی محسوب می شوند.

 10 نشانه از بیماری انسداد عروق در این پست آورده شده است.

10 نشانه انسداد عروق

 10 نشانه از بیماری انسداد عروق در این پست آورده شده است.

 زیاده روی در خوابیدن کار درستی است؟

عوارض بلند مدت خوابیدن بیش از اندازه

زیاده روی در خوابیدن کار درستی است؟

جدا شدن از فردی که برای مدتی طولانی با او رابطه داشته اید و پایان دادن به رابطه کار ساده ای نیست.جدا شدن از فردی که برای مدتی طولانی با او رابطه داشته اید و پایان دادن به رابطه کار ساده ای نیست.

چرا برخی از افراد قادر به فراموش کردن رابطه ای که در گذشته داشته اند، نمی باشند؟

جدا شدن از فردی که برای مدتی طولانی با او رابطه داشته اید و پایان دادن به رابطه کار ساده ای نیست.جدا...

خوراکی هایی که منجر به بهبود حافظه انسان، بهبود مهارت های حرکتی و حتی کاهش افسردگی می شود.

بهترین خوراکی ها برای بهبود کارکرد مغز انسان بخش اول

خوراکی هایی که منجر به بهبود حافظه انسان، بهبود مهارت های حرکتی و حتی کاهش افسردگی می شود.

ماساژ درمانی یکی از گسترده ترین و موثرترین درمانهای جایگزین مورد استفاده می باشد.

ماساژ درمانی

ماساژ درمانی یکی از گسترده ترین و موثرترین درمانهای جایگزین مورد استفاده می باشد.

به شرکت کنندگان اجازه داده شد تنها بعد از ارائه مدرک پزشکی از آرتروز روماتوئید در مطالعه شرکت کنند.

آرتروز روماتوئید بخش دوم

به شرکت کنندگان اجازه داده شد تنها بعد از ارائه مدرک پزشکی از آرتروز روماتوئید در مطالعه شرکت کنند.

 پاییز می‌تواند باعث "حسرت ما از رفتن تابستان شود"

پاییز می‌تواند به اضطراب و افسردگی دامن بزند

پاییز می‌تواند باعث "حسرت ما از رفتن تابستان شود"