سه سوال اساسی درالگوی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمعیت

1
شکل هندسی "الگوی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمعیت" مکعبی است که سه سوال کلیدی را مورد ملاحظه قرار می دهد. این سوال ها روی سه سطح (وجه) قابل رویت این مکعب مشخص شدند. الگوی رفتار می تواند به ما در مدیریت رفتارهایمان جهت ارتقاء سلامت شخصی کمک کند. لزوم پرداختن به سوال "چه چیزی" جهت افزایش سلامت جمعیت در وجه جلویی این مکعب انجام گرفته و به پاسخ به سوال فوق در گسترة همه متغیرهای تأثیرگذار اقدام می شود. ضرورت پاسخ به این سوال جهت افزایش سلامت جمعیت وجود دارد. پاسخ به سوال "چگونه" که باید به آن اقدام شود روی سطح جانبی مکعب قرار دارد. مکعب ارتقاء سلامت جمعیت الگویی را که بایستی در همه راهبرد های جامع رفتاری بکار برده شود میزان می کند همانطور که در منشور اتاوای ارتقای سلامت ارائه شده است. سومین سوال "چه شخصی" (با چه کسی باید رفتار کنیم) روی وجه بالایی این مکعب ظاهر می شود. این وجه از مکعب در باب سطوح مختلف مداخلات رهنمودهایی را ارائه می دهد. این مداخلات می توانند از سطح افراد به سطوح اجتماعی معطوف شوند. با در نظر گرفتن هدف این شکل، باید توجه داشت که با وجود اینکه یک مربع بیش از سه سطح دارد ولی شکل فوق صرفاً برای ملاحظة سه سوال "چه چیزی"، "چگونه" و "چه کسی" بکار برده می شود.
2
الگوی ارتقاء سلامت جمعیت (PHP) تصویر شکل مکعب کاملی است که ارتباط بین سلامت جمعیت و ارتقاء سلامت را توضیح می دهد. این الگو مشخص می کند که چگونه رویکرد سلامت جمعیّت می تواند از طریق کنش با تمام گستره عوامل تأثیرگذار سلامت بوسیلة راهبردهای افزایش سلامت اجرا گردد. مکعب کامل 12 عامل یا متغیر تعیین کننده سلامت، سپس پنج استراتژی ارتقاءدهنده سلامت روی وجوه مکعب و بدنبال آن سطوح مداخله را روی وجه بالایی آن در برمی گیرد. وجه جلویی مکعب عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت را تعریف و شامل موارد زیر می شود:
- درآمد و وضعیت اجتماعی
- شبکه های حمایت اجتماعی
- آموزش
- شرایط کاری
- محیط های فیزیکی
- زیست شناسی و ژنتیک
- سلامت شخصی و شیوه ها و مهارت های مقابله ای
- رشد و تکامل سلامت کودک و
- خدمات سلامت
راهبرد های ارتقاءدهنده سلامت بر روی وجه الگوی ارتقاء سلامت جمعیت مشخص شده که دربرگیرنده موارد زیر می باشد:
- توانمندسازی و تقویت اقدام جامعه (مشارکت)
- ایجاد سیاست سلامت همگانی
- خلق محیط های حمایتی
- توسعة مهارت های شخصی و
- بازنگری در خدمات سلامت یا بهداشتی (جهت دهی مجدد خدمات بهداشتی برای کاربران)
3
شکل هندسی متناظر، یک مدل تصمیم گیری مبتنی بر شواهد است. تصمیمات مبتنی بر شواهد برای حصول اطمینان از تمرکز سیاست ها و برنامه ها روی موارد صحیح، اجرای اقدامات موثر و تولید نتایج دقیق ضروری هستند. وقتی شواهد بر اساس تصمیم گیری ها گردآوری می گردند سه منبعی که در مدل به آن اشاره شده (خروجی های تحقیق، یادگیری تجربی و ارزیابی) باید مورد رایزنی قرار بگیرند.
4
با تکیه بر مدل سلامت جمعیت، توصیف گرهای "چه کسی"، "چه چیزی" و با چه کسی" می توانند برای شناسایی احتمالات مورد استفاده قرار بگیرند. این احتمالات بر عوامل مختلف تعیین کننده تـأثیرگذار هستند:
1- به منظور ارزیابی تـأثیر سلامت گزینه های سیاست کمک درآمد توسط دولت ها با بکارگیری الگوی سلامت جمعیت، مولفة "چه کسی" بعنوان بخش ها، "چه چیزی" بعنوان درآمد و وضعیت اجتماعی و "چگونه" بعنوان سیاست سلامت همگانی تعیین شدند.
2- برای اینکه صنایع اثرات فن آوری های در حال ظهور را بر شرایط کاری به دقت بررسی و گزینه-های افزایش سلامت را اتخاذ کند با استفاده از مدل ارتقاء سلامت مولفة "چه کسی" بعنوان بخش ها، "چه چیزی" بعنوان شرایط کاری و "چگونه" بعنوان سیاست سلامت همگانی شناخته شدند.
5
با تکیه بر مدل سلامت جمعیت، توصیف گرهای "چه کسی"، "چه چیزی" و با چه کسی" می توانند برای شناسایی احتمالات تأثیرگذار بر عوامل مختلف تعیین کننده مورد استفاده قرار بگیرند.
1- به منظور ارزیابی تـأثیر سلامت گزینه های سیاست کمک درآمد توسط دولت ها، با بکارگیری الگوی سلامت جمعیت مولفة "چه کسی" بعنوان بخش ها، "چه چیزی" بعنوان درآمد و وضعیت اجتماعی و "چگونه" بعنوان سیاست سلامت همگانی تعیین شدند.
2- برای اینکه صنایع اثرات فن آوری های در حال ظهور را بر شرایط کاری به دقت بررسی و گزینه-های افزایش سلامت را اتخاذ کند با استفاده از مدل ارتقاء سلامت مولفة "چه کسی" بعنوان بخش ها، "چه چیزی" بعنوان شرایط کاری و "چگونه" بعنوان سیاست سلامت همگانی تعیین شدند.
6
با تکیه بر مدل سلامت جمعیت، توصیف گرهای "چه کسی"، "چه چیزی" و با چه کسی" می توانند برای شناسایی احتمالات تأثیرگذار بر عوامل مختلف تعیین کننده مورد استفاده قرار بگیرند.
1- به منظور ارزیابی تـأثیر سلامت گزینه های سیاست کمک درآمد توسط دولت ها، با بکارگیری الگوی سلامت جمعیت مولفة "چه کسی" بعنوان بخش ها، "چه چیزی" بعنوان درآمد و وضعیت اجتماعی و "چگونه" بعنوان سیاست سلامت همگانی شناسائی گشتند.
2- برای اینکه صنایع اثرات فن آوری های در حال ظهور را بر شرایط کاری به دقت بررسی و گزینه-های افزایش سلامت را اتخاذ کند با استفاده از مدل ارتقاء سلامت مولفة "چه کسی" بعنوان بخش ها، "چه چیزی" بعنوان شرایط کاری و "چگونه" بعنوان سیاست سلامت همگانی شناخته شدند.
7
با تکیه بر مدل سلامت جمعیت، توصیف گرهای "چه کسی"، "چه چیزی" و با چه کسی" می توانند برای شناسایی احتمالات تأثیرگذار بر عوامل مختلف تعیین کننده مورد استفاده قرار بگیرند.
1- به منظور ارزیابی تـأثیر سلامت گزینه های سیاست کمک درآمد توسط دولت ها، با بکارگیری الگوی سلامت جمعیت مولفة "چه کسی" بعنوان بخش ها، "چه چیزی" بعنوان درآمد و وضعیت اجتماعی و "چگونه" بعنوان سیاست سلامت همگانی تعیین شدند.
2- برای اینکه صنایع اثرات فن آوری های در حال ظهور را بر شرایط کاری به دقت بررسی و گزینه-های افزایش سلامت را اتخاذ کند با استفاده از مدل ارتقاء سلامت مولفة "چه کسی" بعنوان بخش ها، "چه چیزی" بعنوان شرایط کاری و "چگونه" بعنوان سیاست سلامت همگانی تعیین شدند.
8
برای اینکه کلینیک های جامعه خدمات مناسب اولیه قابل دسترس را در اختیار خانواده های جوان قرار دهد با استفاده از الگوی سلامت جمعیّت چه کسی" بعنوان جامعه، "چه چیزی" بعنوان رشد و تکامل سلامت کودک و "چگونه" بعنوان بازنگری سیستم خدمات سلامت تعریف شدند.
9
به منظور تأمین خدمات مناسب اولیه قابل دسترس توسط کلینیک های جامعه به خانواده های جوان، با استفاده از الگوی سلامت جمعیّت "چه کسی" بعنوان جامعه، "چه چیزی" بعنوان رشد و تکامل سلامت کودک و "چگونه" بعنوان بازنگری در خدمات بهداشتی تعریف شدند.
10
به منظور تأمین خدمات مناسب اولیه قابل دسترس توسط کلینیک های جامعه برای خانواده های جوان، با استفاده از الگوی سلامت جمعیّت "چه کسی" بعنوان جامعه، "چه چیزی" بعنوان رشد و تکامل سلامت کودک و "چگونه" بعنوان بازنگری در نظام خدمات سلامت تعریف شدند.
11
برای اینکه والدین محیط های خانوادگی را بگونه ای برای فرزندان خود تـأمین کنند تا آنها بتوانند توسعة روابط و مناسبات مثبت اجتماعی را بیاموزند با استفاده از الگوی سلامت جمعیت "چه کسی" بعنوان خانواده، "چه چیزی" بعنوان حمایت اجتماعی و "چگونه" بعنوان محیط های حمایتی تعریف شدند.
12
برای اینکه والدین محیط های خانوادگی را بگونه ای برای فرزندان خود تـأمین کنند تا بتوانند توسعة و گسترش روابط مثبت اجتماعی را بیاموزند با استفاده از الگوی سلامت جمعیت "چه کسی" بعنوان خانواده، "چه چیزی" بعنوان حمایت اجتماعی و "چگونه" بعنوان محیط های حمایتی شناخته شدند.
13
برای اینکه والدین محیط های خانوادگی را بگونه ای برای فرزندان خود تـأمین کنند تا بتوانند گسترش روابط مثبت اجتماعی را بیاموزند با استفاده از الگوی سلامت جمعیت "چه کسی" بعنوان خانواده، "چه چیزی" بعنوان حمایت اجتماعی و "چگونه" بعنوان محیط های حمایتی شناخته شدند.
14
برای اینکه والدین محیط های خانوادگی را بگونه ای برای فرزندان خود تـأمین کنند که آنها بتوانند توسعة روابط مثبت اجتماعی را بیاموزند با استفاده از الگوی سلامت جمعیت "چه کسی" بعنوان خانواده، "چه چیزی" بعنوان حمایت اجتماعی و "چگونه" بعنوان محیط های حمایتی شناخته شدند.

 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.