سینمای ایران

برای اکران «سد معبر» به مرگ گرفتند تا به تب راضی شدیم!

گروه سینمای ایران- نسرین بختیاری: «سد  معبر» که ۲۷ روز از زمان اکران آن می گذرد  و حد ود  یک میلیارد  فروش کرده، فیلمی کاملا متفاوت از فضایی است که محسن قرایی به عنوان کارگردان د ر «خسته نباشید » تجربه کرده است. در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی چند بار فیلم هایی از برخورد نامناسب مأموران سد معبر با…

گروه سینمای ایران- نسرین بختیاری: «سد  معبر» که ۲۷ روز از زمان اکران آن می گذرد  و حد ود  یک میلیارد  فروش کرده، فیلمی کاملا متفاوت از فضایی است که محسن قرایی به عنوان کارگردان د ر «خسته نباشید » تجربه کرده است. در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی چند بار فیلم هایی از برخورد نامناسب مأموران سد معبر با د ستفروشان منتشر شد و واکنش های بسیاری به دنبال د اشت، اما همین، سوژه ای برای ساخت فیلم «سد  معبر» شد . این فیلم روایت زند گی مأموران سد  معبر شهرد اری است که مجبورند  برای مقابله با د ستفروشان خشونت به خرج د هند . بهمن کامیار به عنوان تهیه کنند ه از سختی های تولید  سد  معبر و شرایطی که فیلم د ر آن ساخته شد  صحبت کرد . او همچنین ضمن ابراز گلایه از زمان بد  اکران فیلمی قوی، به این اشاره کرد  که فکر نمی کرد ه است، با وجود تمام این مشکلات، اتفاقات غیرقابل پیش بینی ای نظیر زلزله و ناآرامی ها باعث شد  که فیلم بیش از بیش مورد  بی مهری قرار بگیرد . دقایقی با این تهیه کننده همراه شدیم تا درباره «سد معبر» صحبت کند .
 «سد  معبر» فضایی کاملا متفاوت با «خسته نباشید » د ارد  و آقای قرایی هم سراغ سوژه ای رفته است که از اولین فیلمش فاصله د اشت. «خسته نباشید » محیطی کاملا خلوت د اشت و واقعیت مواجهه با مرگ فرزند  را خیلی لطیف و نرم و با تصاویر چشم نواز کویر یاد آوری می کند ؛ اما انگار د ر «سد  معبر» قرار بود  واقعیت تلخ اجتماعی کاملا مستقیم و د ر محیطی شلوغ به مخاطب یاد آوری شود . چقد ر شما به عنوان یک تهیه کنند ه این نگاه را می پذیرید ؟
– من این زاویه نگاه را ند ارم که چرا آقای قرایی د ر فضای فیلم اولشان «خسته نباشید » حرکت نکرد ؛ بلکه معتقد م فیلمساز باید  بررسی کند  د ر د وران فیلمسازی خود  روی چه موضوعی حساسیت وجود  د ارد . محسن قرایی به عنوان کارگرد انی که پیشنهاد  نوشتن فیلمنامه «سد  معبر» را به سعید  روستایی د اد ، اتفاقات جاری د ر فیلم را اطراف زند گی خود  د ید ه است؛ یعنی د ر جایی زند گی می کند  که د ستفروشانی د ر آن محل همراه با مأموران شهرد اری وجود  د ارند . د ر آن زمان این موضوع مقابله با د  ستفروشی چند ان د ر فضای مجازی برجسته نبود  و قرایی طرحی را با توجه شناختی که از سعید  روستایی به خاطر ساخت فیلم کوتاه د اشته است، می د هد . هر کارگرد انی د ر هر د وره ای می تواند  متفاوت ظاهر شود  و کارگرد ان توانمند  کسی است که بتوانیم تنوع فیلمسازی او را ببینیم. اگر قرایی همان مسیر «خسته نباشید » یا «سد  معبر» را اد امه د هد ، ضعف است و فکر می کنم فیلم بعد ی اش احتمالا باز هم متفاوت از فضای «سد  معبر» است.
 ریتم این فیلم به نظر تند  و د یالوگ ها به نحوی است که وقتی مخاطب آن را می بیند ، د وست د ارد  د وباره ببیند  تا بتواند  این صحبت های سریع را هضم کند .
– این به فیلمنامه بر می گرد د  و به طور کلی آد م هایی که د ر فیلمنامه هستند ، خیلی حاضر جوابند  و فکر نمی کنند  و حرف می زنند . این د قیقا د ر فیلمنامه «ابد  و یک روز» هم وجود  د اشت و اگر فیلمنامه «ابد  و یک روز» را روی کاغذ بخوانید ، حرف است و یکی از د لایلی که سعید  روستایی د و سال نتوانست این فیلم را بسازد ، این بود  که می گفتند  این فیلمنامه سینما نیست و فقط حرف است، اما چیزی د ر آن می د ید  که د یگران نمی د ید ند  و بعد ها از همان فیلمنامه «ابد  و یک روز» ساخته شد . فیلمنامه «سد  معبر» هم خصیصه آد م هایی است که سعید  روستایی جهان و نگاه شان را خوب می شناسد . قبل از اینکه تهیه کنند ه فیلم شوم، قرایی با د و تهیه کنند ه د یگر تا مرحله پیش تولید  رفت و مشخص بود  که آشنایی کاملی با آد م ها و جهان فیلم د ارد . وقتی تهیه کنند گی کار را به عهد ه گرفتم، هیچ چیز تمام نشد ه ای د ر ذهن کارگرد ان وجود  ند اشت. روان بود ن فیلم از شناخت کارگرد ان نسبت به فیلمنامه سرچشمه می گیرد .
 «سد  معبر» از مسائل و مشکلات طبقه پایین و ترس از د ست د اد ن شغل صحبت می کند  و د ر عین حال به شیوه ای ساخته شد ه که وجه مستند گونه و واقعی د اشته باشد .
– تا بخش هایی حد اقل تا د قیقه ۱۵ و ۲۰ فیلم که برخورد  مأموران با د ستفروشان را می بینیم، مستند گونه است؛ چون قصه باید  به سمت باورپذیری پیش می رفت؛ یعنی اگر شیوه ساخت به سمت و سویی غیر از این می رفت، مرد م استقبال نمی کرد ند ، چون صد ها نمونه این نوع برخورد ها را د ر موبایل های خود  د ید ه بود ند . انتخاب این نوع و شیوه ساخت، بسیار د رست و البته سخت است.
 فکر نمی کنید  د ر بخش هایی ممکن است اغراق شد ه باشد ؟
– اغراق نیست و از طرفی هم نمی خواهم بگویم همیشه برخورد  با د ستفروشان به این شکل خشن است. موقعیتی است که قاسم د ر آن قرار می گیرد  و د وستش به او اتهامی می زند  که احتمالا از د ستفروشان رشوه می گیری که برخورد ی با آن ها نمی کنی. قاسم هم به د وستش می گوید  من بساط چه کسی را جمع کنم که باور کنی رشوه نگرفته ام. بنابراین، وقتی قاسم د ر معرض چنین اتهامی قرار می گیرد  و می خواهد  خود  را مبرا کند ، بیش از آنچه معمولا برخورد  می کند ، واکنش نشان می د هد . بنابراین، اگر فکر می کنید  اغراق به نظر می رسد ، به د لیل موقعیت خاصی است که قاسم د ر آن قرار گرفته است.
 فیلمنامه «سد  معبر» از اول تا آخر سرشار از تنش و د رگیری است و تا مخاطب می آید  از د ید ن یک صحنه پرتنش فارغ شود ، بلافاصله تنش و د رگیری بعد ی اتفاق می افتد . به عنوان تهیه کنند ه نگران این نبود ید  که مخاطب از د ید ن این سطح از تنش خسته شود ؟
– د ر این مسأله هم سلیقه و هم قانون حاکم است؛ یعنی قانون سینما به ما می گوید  اگر قرار است فیلمی بسازیم که د ر آن قرار است اتفاقات فراوانی بیفتد ، د ر بخشی هم باید  به مخاطب فرصت نفس کشید ن د اد . ممکن است د ر این فیلمنامه کمتر به این موضوع بها د اد ه شد ه باشد ، اما یکی از امتیازات فیلم نیز این می تواند  باشد  که از ابتد ا تا انتهای فیلم د رگیر ماجراهای مختلف هستیم. د ر این میان نمی توانیم نقش تد وین سپید ه عبد الوهاب را از نظر د ور کنیم و این ریتم حاصل تلاش کارگرد ان، فیلمنامه نویس و تد وینگر است. به عنوان تهیه کنند ه نگران این بود م که شاید  مخاطبان توان هضم این میزان تنش را ند اشته باشند  و با پایان آن موافق نباشند . د ر نمایش های فیلم که برای بعضی از منتقد ان مطرح کرد یم، یاد م می آید  مرحوم علی معلم این مسأله را گوشزد  کرد  که شاید  احتیاج باشد  برای مخاطب کمی فرصت نفس کشید ن بگذارید .
 برای د رآورد ن صحنه های زد  و خورد  و شلوغ احتمالا با مشکلاتی هم رو به رو بودید .
– مشکلات تولید ی فیلم خیلی زیاد  بود . لوکیشنی که قرار بود  فیلم د ر آن روایت شود ، واقعا مربوط به د ستفروشان و ایام فیلمبرد اری همزمان با فصل گرما و مرد اد ماه بود . این وضعیت برای مد یر تولید  و به خصوص سجاد  رحیمی سخت بود .
 حامد بهد اد  یکی از بازیگرانی است که با ریتم تند  صحبت و عصبیت خاصی که د ارد ، به این نقش نزد یک است، اما شاید  تکراری به نظر برسد .
– حامد بهداد  انتخاب اول آقای قرایی بود  و د ر انتخاب بازیگر کارگرد ان کاملا آزاد  بود  و ما هیچ د خالتی ند اشتیم. سابقه د وستی من با حامد  بهد اد  زیاد  است و از نظرم برای این نقش مناسب بود  و همان ایام تماس گرفتم که د ر کاناد ا بود  و با هم تلفنی صحبت کرد یم و حتی قرارد اد  هم نبست و آمد  کارش را شروع کرد . او مشتاقانه برای این نقش آمد  و تمام انرژی خود  را صرف کرد  و یکی از د رخشان ترین بازی های خود  را ارائه د اد . تبحر کارگرد ان کمک کرد  که حامد  را از آنچه همه ما انتظار د اشتیم، د ور کند  و شاهد  بازی تکراری نبود یم.
 چه بی مهری هایی نسبت به فیلم صورت گرفت و آیا شنید ید  که برچسب های تلخ و سیاه به آن بزنند ؟
– برچسب تلخی و سیاهی روی فیلم نزد ند ، چون شاهد  موضوعاتی هستیم که برای نسل امروز ما اتفاق می افتد ، اما بی مهری ها نسبت به این فیلم، کم نبود . ناد ید ه گرفتن فیلم، حامد  بهد اد  و محسن قرایی د ر جشنواره فجر و ند اد ن فرصت خوب برای اکران از جمله بی مهری هایی بود  که نسبت به فیلم صورت گرفت.
 از اکران فیلم راضی هستید ؟
– از زمان اکران و برخورد ی که با ما د اشتند ، راضی نیستیم و حق این فیلم به خوبی ادا نشد . این فیلم باید  د ر یک زمان خوب و با یک سرگروه قوی کار خود  را شروع می کرد  و مطمئن باشید  اگر شرایط خوبی برای فیلم فراهم می شد ، اکران موفقی را پشت سر می گذاشت. د ر بد ترین زمان ممکن فیلم ما اکران شد  و اتفاقاتی که ممکن است ۳۰ سال یکبار رخ د هد ، روز شروع اکران ما به وقوع پیوست. ناآرامی ها، زلزله تهران، آلود گی هوا و تعطیلات، فیلترشد ن تلگرام و بسته بود ن د ست ما برای تبلیغات جزو همه اتفاقاتی بود  که د ر این مد ت رخ د اد . مرد م هم با توجه با اتفاقاتی که افتاد  د ل و د ماغ این را ند اشتند  که به سینما بروند . اگر د و هفته اول کم فروغ باشد ، سینماد ار برای ما صبر نمی کند  و سانس های آن را کم می کند . از طرفی بروید  تحقیق کنید  د ر کد ام د وره، همزمان ۳۰ فیلم روی پرد ه می رود . می خواستیم از اکران انصراف بد هیم، اما از د ورنمایی که برای ما ترسیم شد ، ترسید یم!.. گفتند  اگر انصراف د هید ، احتمال اینکه اصلا فیلم اکران نشود ، وجود  د ارد  چون ما سال آیند ه ۱۷۰ تا فیلم د اریم و چهل فیلم از امسال و بیش از صد  فیلم هم سال آیند ه تولید  می شود  و ممکن است فیلم شما اکران نشود . د ر واقع به مرگ گرفتند  که به تب راضی شد یم، اما حدس نمی زد یم این همه اتفاق د ر این مد ت بیفتد . ( سیارک)

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


فیلم های ابر قهرمانی بدل به پر طرفدارترین فیلم های حال حاضر سینمای جهان شوند.

از راهبه تا آنابل و دیگران

فیلم های ابر قهرمانی بدل به پر طرفدارترین فیلم های حال حاضر سینمای جهان شوند.

بدون شک، جلوه های ویژه فصل جدیدی را در تاریخ خود باز کرده است.

چگونه فیلم های معروف پس از اضافه کردن جلوه های ویژه تغییر می کنند

بدون شک، جلوه های ویژه فصل جدیدی را در تاریخ خود باز کرده است.

دختر مونیکا بلوچی بازیگر فیلم معروف و شناخته شده در سینمای جهان در فیلم ملنا،

عکس دختر 14 ساله مونیکا بلوچی برای اولین بار منتشر شد

دختر مونیکا بلوچی بازیگر فیلم معروف و شناخته شده در سینمای جهان در فیلم ملنا،

ستارگان فیلم نقش هایی مشابه یا استفاده از گریم های مشابه دارند

10 بازیگر معروف که نقش و بازی تکراری در فیلم های مختلف دارند

ستارگان فیلم نقش هایی مشابه یا استفاده از گریم های مشابه دارند

بنیاد فیلم آمریکا The American Film Academy نامزدهای اسکار 2019 را جمع کرده بود.

در مراسم ناهار اسکار 2019 چه گذشت؟

بنیاد فیلم آمریکا The American Film Academy نامزدهای اسکار 2019 را جمع کرده بود.

10 مرد خوش تیپ جذاب که با گریم در فیلم ها قابل شناسایی نیستند

10 مرد خوش تیپ جذاب که با گریم در فیلم ها قابل شناسایی نیستند

10 مرد خوش تیپ جذاب که با گریم در فیلم ها قابل شناسایی نیستند

اولین اقتباس از رومئو و ژولیت با تولد سینما ظاهر شد.

رومئو و ژولیت در سینمای جهان

اولین اقتباس از رومئو و ژولیت با تولد سینما ظاهر شد.

فیلم زنگ ها برای که به صدا در می آیند بر اساس رمانی به همین نام ساخته شد.

اینگرید برگمن و گری کوپر در یک فریم

فیلم زنگ ها برای که به صدا در می آیند بر اساس رمانی به همین نام ساخته شد.

عکس پشت صحنه تهیه گزارش و استفاده از فرد زنده به عنوان چارپایه

عکس انتخابی روز 27 اسفند 97

عکس پشت صحنه تهیه گزارش و استفاده از فرد زنده به عنوان چارپایه

نود و یکمین دوره جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار برگزار شد.

جوایز اسکار ۲۰۱۹

نود و یکمین دوره جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار برگزار شد.

ادامه یکه تازی «آینه بغل» د ر گیشه، ورود  «سد  معبر» و «د ختر عمو پسر عمو» به باشگاه میلیارد ی ها و فروش امید وار کنند ه «کمدی انسانی» پس از یک هفته اکران از جمله اتفاقات مهم جد ول فروش هفته گذشته تاکنون بود .

«سد معبر» و «دختر عمو پسر عمو» یک میلیاردی شدند

ادامه یکه تازی «آینه بغل» د ر گیشه، ورود  «سد  معبر» و «د ختر عمو پسر عمو» به باشگاه میلیارد ی ها و ...

حامد بهداد و محسن کیایی در اولین روز اکران عمومی فیلم سینمایی «سد معبر» به کارگردانی محسن قرایی چهارشنبه ۶ دی با مخاطبان به تماشای فیلم خواهند نشست.

اکران مردمی «سد معبر» با حضور بازیگران فیلم

حامد بهداد و محسن کیایی در اولین روز اکران عمومی فیلم سینمایی «سد معبر» به کارگردانی محسن قرایی چهار...

به گفته غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش، از روز چهارشنبه فیلم های جدیدی روی پرده می روند.

فیلم‌های سینماها تازه می‌شود/ اکران ۴ فیلم از چهارشنبه

به گفته غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش، از روز چهارشنبه فیلم های جدیدی روی پرده می روند.

بر اساس تصمیم شورای صنفی نمایش اکران فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» ساخته رضا درمیشیان فعلا منتفی شد.

اکران «عصبانی نیستم» فعلا منتفی شد/ «خانه کاغذی» می آید

بر اساس تصمیم شورای صنفی نمایش اکران فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» ساخته رضا درمیشیان فعلا منتفی شد.

 این روش دسترسی دیگران را به کلیه محتویات رایانه شما محدود میکند

چگونه روی فایلهای word پسورد بگذاریم

این روش دسترسی دیگران را به کلیه محتویات رایانه شما محدود میکند

تغذیه مناسب در سرطان یکی از اجزای مهم درمان موفقیت آمیز تومورهای بدخیم است.

رژیم غذایی برای سرطان

تغذیه مناسب در سرطان یکی از اجزای مهم درمان موفقیت آمیز تومورهای بدخیم است.

طرز تهیه ماسک پرتقال برای پوست خشک و پوست چرب

ماسک پرتقال برای پوست چرب و خشک

طرز تهیه ماسک پرتقال برای پوست خشک و پوست چرب

ما همیشه تصویر خانه کودکیمان را در ذهن داریم که گویی به همان شکل در شهر باقی مانده است.

معماری شهر

ما همیشه تصویر خانه کودکیمان را در ذهن داریم که گویی به همان شکل در شهر باقی مانده است.

 چگونه در سال های اخیر، امکانات حاصل شده از تکنولوژی بدل به تهدیدی برای انسان شده اند

اثرات نشر اخبار جعلی در واتساپ و پیام رسان های مشابه بخش دوم

چگونه در سال های اخیر، امکانات حاصل شده از تکنولوژی بدل به تهدیدی برای انسان شده اند

ینا48نام اولین رباتی است که موفق به گذراندن یک واحد درسی دانشگاهی شده است.

رباتی که واحد درسی دانشگاهی گذراند+عکس

ینا48نام اولین رباتی است که موفق به گذراندن یک واحد درسی دانشگاهی شده است.

برای داشتن سرعت و چالاکی، فرد نیاز به پیشبرد توانایی و قدرت دارد-ورزشکار نمی تواند سریع یا چالاک باشد, اگر قوی و قدرتمند نباشد.

تمرین سرعت

برای داشتن سرعت و چالاکی، فرد نیاز به پیشبرد توانایی و قدرت دارد-ورزشکار نمی تواند سریع یا چالاک باش...

عادت‌های بد خیلی زود شما را پیر خواهند کرد. سعی کنید با حذف این عادات، دلیل پیری زودرس خود را از بین ببرید. تغییرات اکنون برای آینده‌ای بهتر اینکه زمانی که

۸ دلیل پیری زودرس پوست

عادت‌های بد خیلی زود شما را پیر خواهند کرد. سعی کنید با حذف این عادات، دلیل پیری زودرس خود را از بین...

گلکسی S9 جدیدترین پرچمدار تولید شده توسط کمپانی سامسونگ بوده که با ویژگی‌های جذابی در طی نمایشگاه MWC 2018 معرفی گردید. با وجود تمامی قابلیت‌های کاربردی موجود در این هندست، چندین نکته منفی درباره آن وجود داشته که بر ارزش خرید گوشی گلکسی S9 تاثیر گذاشته‌اند. 5 دلیل برای عدم خرید گوشی گلکسی S9 را در ادامه مطلب دنبال کنید.

چرا گلکسی S9 نخریم؟

گلکسی S9 جدیدترین پرچمدار تولید شده توسط کمپانی سامسونگ بوده که با ویژگی‌های جذابی در طی نمایشگاه MW...

بعد از مدت‌ها انتظار، لحظه هیجان‌انگیز معرفی پرچمدار جدید سامسونگ فرا رسید و دو گوشی گلکسی S9 و گلکسی S9 پلاس توسط این غول کره‌‌‌ای معرفی شدند. در این مطلب می‌خواهیم 5 دلیل برای خرید گلکسی S9 را به شما ارایه کنیم. همراه ما باشید.

5 دلیل برای اینکه گلکسی S9 بخریم

بعد از مدت‌ها انتظار، لحظه هیجان‌انگیز معرفی پرچمدار جدید سامسونگ فرا رسید و دو گوشی گلکسی S9 و گلکس...

محمود پاک نیت این روزها سخت مشغول بازی در یک مجموعه تلویزیونی است و بعد از مدتها فرصتی برایش مهیا شده تا یک نقش متفاوت را در این سریال بازی کند. وی که آخرین حضورش در تلویزیون بازی در سریال «گشت ویژه» بود

کاراکترهای مثبتم را فراموش کنید؛ در «شبکه» نقش منفی ام

محمود پاک نیت این روزها سخت مشغول بازی در یک مجموعه تلویزیونی است و بعد از مدتها فرصتی برایش مهیا شد...

 برای تماشای فیلم آخر کامبوزیا پرتوی شوق زیادی داشتم اما فیلم در همان نیمه نخست تا حد زیادی ناامیدم کرد. نمی گویم «کامیون» فیلم بدی است، اما اساساً فیلمی کهنه و تکراری ست که بارها نمونه اش را دیده ایم.

یادداشتی بر فیلم «کامیون»؛ در امتداد جاده ها

برای تماشای فیلم آخر کامبوزیا پرتوی شوق زیادی داشتم اما فیلم در همان نیمه نخست تا حد زیادی ناامیدم ...

فیلمنامه‌نویسی که دو عنوان اخیر از فیلم‌های جیمز باند را نوشته، برای نوشتن فیلمنامه فیلم زندگی لئوناردو داوینچی استخدام شد.

فیلمنامه‌نویس جیمز باند فیلمنامه فیلم بعدی دی کاپریو را می‌نویسد

فیلمنامه‌نویسی که دو عنوان اخیر از فیلم‌های جیمز باند را نوشته، برای نوشتن فیلمنامه فیلم زندگی لئونا...

فرزند «پل زیندل» نویسنده برنده پولیتزر ادعا می‌کند که فیلمنامه «شکل آب» بر اساس داستان پدرش نوشته شده و آن را یک دزدی آشکار نامیده است.

اتهام سرقت ادبی به فیلمنامه «شکل آب» !

فرزند «پل زیندل» نویسنده برنده پولیتزر ادعا می‌کند که فیلمنامه «شکل آب» بر اساس داستان پدرش نوشته شد...

 پیش تولید سریال «الف ویژه» به کارگردانی محمدرضا هنرمند و تهیه کنندگی زینب تقوایی تا ۲۰ روز دیگر آغاز می شود.

«الف ویژه» هنرمند به انتخاب بازیگر رسید

پیش تولید سریال «الف ویژه» به کارگردانی محمدرضا هنرمند و تهیه کنندگی زینب تقوایی تا ۲۰ روز دیگر آغا...

فیلمنامه «آینه‌های روبرو» به همراه «نمایش در ایران» و «پرده نئی» نوشته بهرام بیضایی منتشر شد.

انتشار سه کتاب بهرام بیضایی

فیلمنامه «آینه‌های روبرو» به همراه «نمایش در ایران» و «پرده نئی» نوشته بهرام بیضایی منتشر شد.

 سریال «اسم شب» به تهیه کنندگی مرتضی فاطمی قار است در ۱۳ قسمت ساخته شود. این مجموعه به قلم آرش قادری به نگاری درآمده است و مدتی است کار نگارش فیلمنامه به پایان رسیده است.

آرش قادری نگارش سریال «اسم شب» را به پایان رساند

سریال «اسم شب» به تهیه کنندگی مرتضی فاطمی قار است در ۱۳ قسمت ساخته شود. این مجموعه به قلم آرش قادری...

کارگردان «زیر سقف دودی» این روزها مشغول تحقیق و نگارش روی فیلمنامه ای با موضوع مهاجرت است.

مهاجرت، موضوع فیلم جدید پوران درخشنده

کارگردان «زیر سقف دودی» این روزها مشغول تحقیق و نگارش روی فیلمنامه ای با موضوع مهاجرت است.

 احمد معظمی اولین فیلم بلند سینمایی خود را با ساخت «حریم شخصی» تجربه کرده است. او قبلا دستیار کارگردان قاسم جعفری در دو فیلم «مجنون لیلی» و «بازنده» بود و پیش از ورود به سینما در تلویزیون حضور فعالی داشته

«حریم شخصی» یتیم ماند!

احمد معظمی اولین فیلم بلند سینمایی خود را با ساخت «حریم شخصی» تجربه کرده است. او قبلا دستیار کارگرد...

دومین جشنواره ملی فیلمنامه‌نویسی هشت‌نوشت فردا با معرفی آثار برتر در قم به کار خود پایان می‌دهد.

جشنواره ملی «هشت‌نوشت» در ایستگاه آخر

دومین جشنواره ملی فیلمنامه‌نویسی هشت‌نوشت فردا با معرفی آثار برتر در قم به کار خود پایان می‌دهد.

فیلم سینمایی آقای سانسور با بازیگری محمدرضا فروتن و بهرام افشاری آماده اکران شد.

فیلم سینمایی آقای سانسور به زودی آماده نمایش خواهد شد

فیلم سینمایی آقای سانسور با بازیگری محمدرضا فروتن و بهرام افشاری آماده اکران شد.

مهران احمدی شنبه شب گذشته در جریان اکران مردمی فیلمش در سینما فرهنگ آرزو کرد همه اختلاس گران کشور روزی به خاک بیفتند.

مهران احمدی: امیدوارم همه اختلاس گران به خاک بیفتند

مهران احمدی شنبه شب گذشته در جریان اکران مردمی فیلمش در سینما فرهنگ آرزو کرد همه اختلاس گران کشور رو...

پوستر فیلم «ما خیلی باحالیم» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی رویا شریف همزمان با نزدیک شدن به زمان اکران رونمایی شد.

اکران «ما خیلی باحالیم» از ۱۸ بهمن

پوستر فیلم «ما خیلی باحالیم» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی رویا شریف همزمان با نزدیک شدن به...

قائم مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از اکران فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ویژه خادمین شهرداری تهران خبر داد.

ایوبی خبر داد:«خادمین شهر»، مهمان ویژه جشنواره فیلم فجر

قائم مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از اکران فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم ف...

سخنگوی شورای صنفی نمایش از آغاز اکران عمومی ۲ فیلم سینمایی «بدون تاریخ بدون امضا» و «پشت ابرها» از ۲۵ بهمن ماه خبر داد.

آغاز اکران «بدون تاریخ بدون امضا» و «پشت ابرها» از ۲۵ بهمن

سخنگوی شورای صنفی نمایش از آغاز اکران عمومی ۲ فیلم سینمایی «بدون تاریخ بدون امضا» و «پشت ابرها» از ۲...

مهرداد فرید تهیه کننده و کارگردان سینما جدیدترین فعالیت سینمایی خود برای سال آینده را بیان کرد.

فرید به دنبال «ملاقات با جرجیس»

مهرداد فرید تهیه کننده و کارگردان سینما جدیدترین فعالیت سینمایی خود برای سال آینده را بیان کرد.

حمید کاویانی کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت اکران «بن‌بست وثوق» به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به دلیل شرایط نامناسب اکران در شش ماهه دوم امسال، تصمیم گرفتیم دور از شتاب‌زدگی به اکران فیلم در زمانی مناسب فکر کنیم.

اکران «بن‌بست وثوق» به سال آینده موکول شد

حمید کاویانی کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت اکران «بن‌بست وثوق» به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به...

 اکران نوروز همیشه برای اغلب دفاتر پخش و البته آنچه مافیای سینمای ایران خوانده می شود چنان جذاب بوده که از هر ترفندی برای سهم یابی از آن بهره گرفته می شود.

مافیای سینما با مصوبه شورای صنفی نمایش رکب می خورد!

اکران نوروز همیشه برای اغلب دفاتر پخش و البته آنچه مافیای سینمای ایران خوانده می شود چنان جذاب بوده...

سعیدخانی گفت: صحبت‌هایی برای اکران نوروزی فیلم سینمایی «لونه زنبور» شده که امیدوارم محقق شود.

رایزنی برای اکران نوروزی «لونه زنبور»

سعیدخانی گفت: صحبت‌هایی برای اکران نوروزی فیلم سینمایی «لونه زنبور» شده که امیدوارم محقق شود.

وزیر فرهنگ روسیه مجوز اکران فیلم «مرگ استالین» را که هجوی درباره دوران جنگ سرد است، پس از شکایات متعدد به مضمون فیلم، لغو کرد.

ممنوعیت اکران فیلم «مرگ استالین» توسط دولت روسیه

وزیر فرهنگ روسیه مجوز اکران فیلم «مرگ استالین» را که هجوی درباره دوران جنگ سرد است، پس از شکایات متع...