سینمای ایران

وداع غمگین با عصر دیالوگ های طلایی

گروه سینمای ایران- بهاره گل پرور: د یالوگ نویسی را می توان هنری د انست که ریشه د ر اد بیات، بخصوص نمایشنامه و رمان د ارد . هنری که د ر سینما به کمک تصویر آمد ه و گفتگوی ساد ه بین د و کاراکتر را تبد یل به د یالوگی ماند گار می کند . اینکه چه عواملی باعث می شود  د یالوگ های یک فیلم ماند گار شود ،…

گروه سینمای ایران- بهاره گل پرور: د یالوگ نویسی را می توان هنری د انست که ریشه د ر اد بیات، بخصوص نمایشنامه و رمان د ارد . هنری که د ر سینما به کمک تصویر آمد ه و گفتگوی ساد ه بین د و کاراکتر را تبد یل به د یالوگی ماند گار می کند . اینکه چه عواملی باعث می شود  د یالوگ های یک فیلم ماند گار شود ، خود  جای بحث د ارد .
د یالوگ نیز همچون سایر اجزای یک فیلم، مثل موسیقی، فیلمبرد اری و د استان می تواند  به ماند گاری یک فیلم د ر ذهن مخاطب کمک کند . لذا د یالوگ نویسی یکی از قطب های مهم و اساسی د ر یک فیلم محسوب می شود .
برخی معتقد ند  امروزه فیلم هایی که وقت بسیاری روی د یالوگ های آن گذاشته می شود ، لزوما نمی توانند  د ر کلیت ماجرا از فیلمنامه خوبی برخورد ار باشند  و ناگزیر تبد یل به قطعه ای اد بی می شوند  که د ر آن د یالوگ های زیاد ی رد  و بد ل می شود ، ولی از لحاظ د استانی چیزی برای ارائه ند ارند .
شاید  یکی د یگر از د لایلی که موجب شد ه سطح د یالوگ های آثار سینمایی د ر ایران پایین بیاید ، این است که د یالوگ نویسی-بویژه د ر د نیا- حرفه ای تخصصی است که تکنیک های خاص خود  را د ارد  و د ر پروژه های سینمای جهان شخصی به عنوان د یالوگ نویس د ر فیلم با فیلنامه نویس همکاری می کند . حرفه ای که د ر سینمای ایران به آن بهایی د اد ه نمی شود . به قول برخی از سینماگران این روزها همه فکر می کنند  خود شان همه چیز را می د انند  و از کسی برای این امر تخصصی کمک و مشاوره نمی گیرند  و نتیجه اش هم به فیلم هایی منجر می شود  که چیزی برای ارائه ند ارند ، د یالوگ ها و د استان هایی سطحی د ارند  و از قضا جزو پرفروش ترین فیلم ها هم به شمار می روند .
گاهی برخی از د یالوگ ها آنقد ر ماند گار می شوند  که به صورت جملات قصار د ر جامعه و شبکه های مجازی منقل می شوند ، فیلم هایی که اکثر مرد م آن را د ید ه اند  و با د یالوگ ها، آن فیلم را برای هم یاد آوری می کنند . د یالوگ هایی مثل «یک پایان تلخ، بهتر از تلخی بی پایان است» و جملاتی از این قبیل که د ر آثار سینماگرانمان کم ند اریم. یا د یالوگ های فیلمی همچون «شب های روشن» نشان از این د ارند  که صاحبان این آثار به غیر از وجه سرگرمی سینما، به انتقال مفهوم و محتوا نیز توجه و د قت د ارند  و برای این کار چقد ر باید  د ر این حوزه مطالعه د اشته باشند .
چقد ر د ر این روزهای سینمای ایران جای خالی فیلم هایی مثل برخی از فیلم های د یالوگ محور حس می شود ، آثاری مربوط به برخی از فیلمسازان پیشکسوت که فیلم هایشان به د یالوگ هایشان زند ه بود ند .
***
سیروس الوند:
برخی از فیلمسازان نسل جدید ، خودشان را زیادی قبول دارند !

سیروس الوند معتقد  است: امروزه دیگر هر فر ی هم خودش فیلمنامه می نویسد  و هم فیلم می سازد !
او می گوید : وقتی نسبت به ۷-۸ سال گذشته بررسی کنید ، می بینید  چقد ر فیلمنامه نویس و فیلمساز تا به امروز اضافه شد ه که اکنون هم فیلم هایشان روی اکران است و محتوای آن ها بسیار سطحی. نمی د انم چرا برخی خود شان را مرکز خلقت های هنری می د انند  و خود شان را زیاد ی قبول د ارند !
سیروس الوند ، نویسند ه و کارگرد ان د ر خصوص پایین آمد ن سطح د یالوگها د ر آثار سینمایی ایران، به بانی فیلم گفت: د یالوگ نویسی شوق حساسی می خواهد  و امروزه د ر فیلمنامه هایی که نوشته می شود  ذوق د یالوگ نویسی وجود  ند ارد . علت پایین آمد ن آن هم به د لیل ورود  آد م های غیر متخصص د ر حوزه سینما است.
وی د ر مورد  د یالوگ ها و اصطلاحاتی که د ر فیلم ها به کار می رود  و د ر جامعه رد  و بد ل می شود ، افزود : معمولا اصطلاح هایی که د ر فیلم های کمد ی و مجموعه های تلویزیونی گفته می شود ، مد تی بر سر زبان ها می افتد ، به طوری که وقتی بعد  ها به آن فکر می کنیم، می بینیم چقد ر بی مزه بود ه! به طور کلی کیفیت کار د ر همه زمینه ها نسبت به د هه ۷۰ و۸۰ پایین آمد ه است.
کارگرد ان فیلم سینمایی «د ست های آلود ه» د رباره افت سناریوها د ر سینمای ایران اد امه د اد : امروزه د یگر هر فرد ی هم خود ش فیلمنامه می نویسد  و هم فیلم می سازد ! وقتی نسبت به ۷-۸ سال گذشته بررسی کنید ، می بینید  که چقد ر فیلمنامه نویس و فیلمساز تا به امروز اضافه شد ه، که اکنون هم فیلم هایشان روی اکران است و محتوای آن ها بسیار سطحی است.
الوند  د ر مورد  چگونگی ماند گار شد ن د یالوگ د ر ذهن مخاطب گفت: گاهی د یالوگ به طبیعت و زند گی مرد م نزد یک می شود  و زمانی هم از یک نسل و فرمولی تبعیت می کند  که آن بستگی به سلیقه خاص نویسند ه د ارد ؛ مثل د یالوگ هایی که شاد روان علی حاتمی د اشت و این د یالوگ د ر فضایی که کار می کرد  بسیار هم موفق بود .
کارگرد ان فیلم سینمایی «پرتقال خونی» د ر مورد  د یالوگ آثار برخی از فیلمسازان یاد آور شد : بسیاری از د یالوگ های مسعود  کیمیایی، بهرام بیضایی و سعید  مطلبی که ماند گار هم هستند ، همیشه د ر ذهنم می چرخند  و بسیار موفق بود ند . خود  من هم فکر کنم د ر د یالوگ نویسی توانستم موفق باشم.
وی با اشاره به د یالوگ صحنه ای از فیلم «صاد ق کرد ه» ساخته ناصر تقوایی، خاطر نشان کرد : آثار ناصر تقوایی د یالوگ های بسیار مختصر و مینیمالیستی د اشت، صحنه ای د ر فیلم «صاد ق کرد ه» وجود  د ارد  که صاد ق کرد ه با پد ر زنش که استوار و مامور ژاند ارمری و می د اند  که صاد ق کرد ه آد م می کشد  که قاتل زنش را پید ا کند . هر د و هم کرد  هستند  ولی وظیفه پد رزنش چیز د یگری است ولی جلوی صاد ق می ایستد  چون گروهبان است. د ر یکی از سکانس ها عزت ا… انتظامی وقتی از صاد ق کرد ه می پرسد  چرا د ست از آد م کشتن برنمید اری؟ او می گوید : «برای اینکه من کرد م» انتظامی هم د ر جواب می گوید  «منم کرد م» و د ر جواب آقای راد  که نقش صاد ق کرد ه را بازی می کند  می گوید : «تو پیری!» این سه د یالوگ کوتاه است ولی تمام بحث و جان کلام د ر این سه تا د یالوگ کوتاه وجود د ارد .
وی اد امه د اد : از این د ست د یالوگ ها را بسیار کم می بینیم؛ چون د یگر بهرام بیضایی و ناصر تقوایی و بیشتر فیلمسازان شاخص ما نیستند  و فعالیت ند ارند . امسال حتی د ر جشنواره فجر هم نسبت به سال های گذشته سال خلوتی از نظر حضور فیلمساز های قد یمی و با تجربه است. از فیلمسازان پیش از انقلاب که هیچ فیلمسازی ند اریم و از فیلمسازان سال های اولیه بعد  از انقلاب هم همین طور، فکر می کنم فقط آقای حاتمی کیا حضور د ارند . بقیه د یگر حضور ند ارند  و شاید  نتوانستند  فیلم بسازند  و این امکان برای آنها فراهم نشد  که یکی از آن ها من هستم.
نویسند ه و کارگرد ان فیلم سینمایی «چهره» با اشاره به سینمای جهان و هالیوود  اد امه د اد : د ر سینماهای خارج و مشخصا سینمای آمریکا عد ه ای هستند  که تخصصشان د یالوگ نویسی است. ممکن است چند  نفر روی سناریو کار کنند ، اما د یالوگ نوشتن را به یک فرد  ماهر می سپارند . به طور مثال وود ی آلن همین گونه وارد  سینما شد . او شوخی نویس سینما بود  و برای فیلم های کمد ی د یگران د یالوگ می نوشت. حتی بلیک اد وارد ز که فیلم می ساخت، د یالوگ هایش را وود ی آلن می نوشت. لوح شوخی و کمد ی د اشت و به خاطر مهارتش د ر این عرصه هم وارد  شد  و رفته رفته تبد یل به وود ی آلنی شد  که ما می شناسیم. متاسفانه به این تخصص د ر سینمای ما بها د اد ه نمی شود ، هر فرد ی سوژه ای د ارد  خود ش می نویسد  و خود ش سناریو می کند  و می سازد . گویا این نسل جد ید  که عد ه ای شان هم خوب هستند ، اما نمید انم چرا خود شان را مرکز خلقت های هنری می د انند ! خود شان را زیاد ی قبول د ارند ! ۱۰- ۱۵ سال است که نسلی خود شیفته را می بینیم. اگر د قت کنید  به موسیقی هایی که جد ید ا ساخته می شود ؛ خوانند گی، تنظیم، ترانه را یک نفر انجام می د هد  که اد امه د اد ن این روند  خود ش یک آسیب جد ی به فرهنگ و هنر وارد  می کند .
***
شادمهر راستین:
مردم دیگر حوصله دیالوگ های ماند گار را ند ارند

شاد مهر راستین معتقد  است: مرد م ما د یگر حوصله ند ارند  به هم د یالوگ ماند گار بگویند ! کما اینکه سینما هم د یگر چنین د یالوگ هایی ند ارد . آنقد ر بر د ر و د یوار شعار وجود  د ارد  که مرد م ترجیح می د هند  راحت با هم صحبت کنند .
شاد مهر راستین د ر خصوص اینکه چرا تعد اد  د یالوگ های شنید نی و ماند گار د ر سینمای ایران پایین آمد ه، به بانی فیلم گفت: عملا این قضیه د ر د نیا از بین رفته است. د یالوگ د یگر نمی تواند  بخشی از اتود های یک فیلمنامه باشد . فیلم هایی هم که د یالوگ خوب د ارند ، بیشتر شبیه قطعه اد بی است که فرصت د اد ه اند  طرف د یالوگ خوب بگوید  و اگر فیلم از ریتم و شخصیت پرد ازی و قصه هم افتاد  مهم نیست. آنها هد فشان بیشتر نگارش د یالوگ های ماند گار بود ه تا فیلمنامه خوب که به یک فیلم خوب منجر شود .
وی افزود : تقریبا د ر همه جای د نیا این اتفاق افتاد ه و بخش اد بیات کم کم از فیلمنامه سینمایی د ورتر می شود  و بیشتر اجراست که مهم تر می نماید . بخش د یگر هم این است که سینمای ایران مسیر مستند گونه و واقع گرایانه ای پید ا کرد ه و ما د ر زند گی مان به جز شعارهای تبلیغاتی، د یالوگ ماند گاری به هم نمی گوییم. د ر نتیجه د یالوگ ها واقعی تر و ملموس تر شد ه و چون مرد م د ر زند گی د یالوگ های ماند گار ند ارند  د ر فیلمنامه ها هم ند ارند . نویسند ه فیلم سینمایی «به همین ساد گی» د ر مورد  اینکه چگونه د یالوگ ها آنقد ر ماند گار می شوند  که به صورت جملات قصار د ر جامعه د ر می آیند ، عنوان کرد : این د یالوگ ها همان کارکرد ی را د ارند  که مثلا از کل بوستان سعد ی جمله ای باقی می ماند . کارکرد  بوستان و گلستان و یا هزار و یک شب یک جریان سرگرم کنند ه بود ه که همه قصه را می د انستند ، با آن کد  به یکد یگر قصه را یاد آوری می کرد ند  و کد ی از یک قصه بود ه است. د ر حال حاضر این کار را سینما انجام می د هد . خوشبختانه گویا سینما این بار را هم نمی خواهد  به د وش بکشد  چون بر عهد ه اد بیات است. نویسند ه فیلم سینمایی «امروز» بیان کرد : قاعد تا مرد م ما د یگر حوصله ند ارند  به هم د یالوگ ماند گار بگویند . کما اینکه سینما هم د یگر چنین د یالوگ هایی ند ارد . آنقد ر بر د ر و د یوار شعار وجود  د ارد  که مرد م ترجیح می د هند  راحت با هم صحبت کنند . د ر حال حاضر ما بد ترین د وران اجرای فیلمنامه ها را د اریم و نمی توانیم بگوییم اوضاع فیلمنامه های ما خوب است یا خیر. فیلمنامه های پرد یالوگی هم اگر باشند ، بیشتر به قطعه اد بی نزد یکند  تا فیلمنامه. وی د ر مورد  بهترین د یالوگی که از یک فیلم شنید ه است، با کنایه گفت: بهترین د یالوگی که از سینما به خاطرم ماند ه این است: «سلام، حالت خوبه؟» یکی از د یالوگ های ماند گاری که تقریبا بسیاری از فیلم ها می گویند  و معتقد ند  این د یالوگ است! هر فیلمی این دیالوگ را بگوید  برای من خاص و خوب است!
***
سهیل رضایی، روانشناس:
سینما نقش ارتقا د هند گی خود  را از د ست د اد ه است

یک روانشناس معتقد  است د ر حال حاضر سینما نقش ارتقا د هند گی خود  را از د ست د اد ه و نقش سرگرمی آن پررنگ تر شد ه است. د ر صورتی که قرار بر این بود ه از طریق نقش سرگرمی، توسعه فرهنگی اتفاق بیفتد .
سهیل رضایی، د کتر روانشناس و مشاور پروژه های سینمایی و تلویزیونی د ر خصوص پایین آمد ن سطح د یالوگ ها و تاثیر د یالوگ د ر فیلم د رمانی، به بانی فیلم گفت: به طور کلی چند  سال است که سینمای ایران از لحاظ کیفیت فیلمنامه بسیار افت کرد ه است. این هم به د لیل این است که قصه نویس د ستمزد  مناسبی به اند ازه سایر اعضای یک فیلم نمی گیرد ؛ بنابراین نثر پخته ای هم وارد  فیلم نمی شود .
وی افزود : د لیل د وم این است که گاهی مرد می بود ن و د ر سطح مرد م بود ن، با ساد ه لوحانه گفتن و فکر کرد ن یکی گرفته می شود . جامعه ما د ر حال حاضر کسی که فیلم می بیند  و فیلم می گیرد  را پایین می بیند  و د یگر سینما نقش ارتقا د هند گی خود  را از د ست می د هد  و نقش سرگرمی آن پررنگ می شود . د ر صورتی که قرار بر این بود ه از طریق نقش سرگرمی، توسعه فرهنگی اتفاق بیفتد ،ولی د ر حال حاضر بحث ارتقای فرهنگ د ر کار نیست.
این روانشناس با اشاره به محتوای فیلم هایی که د ر سال های اخیر روی پرد ه سینما رفته اند ، اد امه د اد : فیلم های سرگرم کنند ه که د ر حال حاضر روی اکران هستند  چیزی برای ارائه ند ارند . د ر صورتی که برخی از آنها فیلم رکورد شکن سینمای ایران می شود . به نظر من با این رکورد شکنی ها، رکورد  حماقت د ر جامعه شکسته می شود . این نشان د هند ه آن است سینمای ما کم کم ابتذالی را تجربه می کند  که این ابتذال تنها به معنی چند  جمله جنسی نیست. این ابتذال یعنی واکنش فرد  د ر مقابل جامعه و افراد  د یگر ارتقا پید ا نمی کند  و مرتبا کاهش پید ا می کند . د ر حال حاضر فیلم هایی که به این شکل هستند ، ارزشی ند ارند  تا بخواهیم راجع به آنها صحبت کنیم. این فیلم ها د یگر د یالوگی ند ارند  که بخواهند  نگرش و یا بینشی به مخاطب بد هند  یا اتفاقی ایجاد  کنند . صرفا مثل پاپ کورنی است که د ر سینما می خورید  و تمام می شود . این فیلم ها عملا تنها جنبه سرگرمی روانی د ارد  که شما د و ساعت وقت خود  را بگذرانید ، نه اینکه د ر این فرصت بتوانید  چیزی را تجربه کنید .
رضایی با بیان اینکه برخی از د یالوگ ها آنقد ر ارزشمند  هستند  که واقعا می توان د رباره آن حرف زد ، خاطرنشان کرد : د یالوگ هایی هستند  که ذهن را مشغول می کند  و نظر مرد م را تغییر می د هد ، این خود  ارزشمند  است. کل سینمای جهان بر همین اصول پابرجا ماند ه است. فیلم هایی د ر ذهن باقی می مانند  یک افق د ر شما ایجاد  می کنند  که افق های قبلی شما قبل از فیلم متفاوت بود ه است. این ارزش یک فیلم است.
این مشاور پروژه های سینمایی تاکید  کرد : واقعیت این است بسیاری از اهالی سینمای ایران کتاب خوان و اهل کتاب نیستند . برخی از بازیگران هستند  که اگر کتابی به آنها بد هید  از عهد ه از روی خواند ن آن هم برنمی آیند ! این تجربه را د اشته ام یک سری کتاب برای بازیگری آورد ه بود یم که متنی را از روی کتاب بخواند  و تبد یل به کتاب صوتی شود ، بازیگران مشهوری بود ند  که نمی توانستند  چند  جمله را پشت سر هم بخوانند . وقتی از آنها می پرسید ی می گفتند  ما فقط بلد یم د یالوگ های کوتاه بخوانیم! بسیاری از آنها چند ین سال است کتاب نخواند ه اند . این ها همه با هم فقر فرهنگی است که د ر سینمای ما وجود  د ارد  و اگر واقعا کتاب بخوانند  فیلمشان هم فیلم می شود .
رضایی با اشاره به سینمای هالیوود  و اروپا گفت: حد ود  سی و پنج سال پیش د ر سینمای هالیوود ، جوزف کمبل، کارگاهی به نام «بید اری قهرمانان د رون» برگزار می کند  که د ر آن «قهرمان هزار چهره» را بحث می کند . از همان گفتار یک سری جزوه تهیه می شود  که چند ین سال روی آن کار می شود  و از آنها کم کم «آواتار»، «جنگ ستارگان» و… بیرون می آیند . وقتی این فیلم ها را می بینید ، آثار جاود انی هستند  که روی عناصر جاود ان جهان د ست گذاشته اند . شما وقتی این فیلم را می بینید  با آن فیلم سفر می کنید  و سر جای قبلی خود  نمی مانید . سینمای غرب روی این مفهوم کار می کند  چون د ر آنجا اطلاعات را همراه با سرگرمی به مرد م منتقل می کنند ، وقت مفید  مرد م را به سرگرمی تلف نمی کنند . د ر غرب به سینما واقعا به عنوان یک استراتژی و یک حوزه نگرش ساز نگاه می کنند  و نه صرفا سرگرمی.
وی د ر مورد  د یالوگی که به خاطرش ماند ه است، عنوان کرد : د ر فیلم «مسیر سبز» جان کافی را روی صند لی اعد ام می بند ند  و جان کافی می گوید  «زود تر مرا بکش چون اینجا جمعیت نشسته و با نفرت مرا نگاه می کند ، طاقت این نفرت را ند ارم» پل به او می گوید : «همانقد ر که می توانی نفرت این مرد م را د رک کنی عشق ما را هم به خود ت د رک کن» د ر صحنه ای د یگر از این فیلم زند انی به پُل- که زند انبان فوق العاد ه فهمید ه ای بود - می گوید : «ببین پل. اگر د ر نوجوانی با تو آشنا شد ه بود م این جاد ه مرگ را طی نمی کرد م، د ر نوجوانی آد م حسابی ای ملاقات نکرد م» این د و د یالوگ برای خود م که د ر این حوزه کار می کنم باعث شد  د ر حوزه نوجوانان بیشتر کار کنم. گویا نقطه ای را د ر من بید ار کرد  که نوجوانان رها شد ه را وقتی که بزرگ شد ند  اعد ام می کنیم. این د و د یالوگ حتی سبک کاری مرا عوض کرد ند  و د ر اوجی که گاهی زند گی سخت می شود  عشقی که د ر فیلم مثل جان کافی وجود  د ارد  را می بینم د وباره برای کار کرد ن انرژی می گیرم.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


در پلان بعدی علی گفت اسب ستارخان را ناز و نوازش کن و این دیالوگ را بگو: «من یه سوار پیدا می کنم.»

مونولوگ

در پلان بعدی علی گفت اسب ستارخان را ناز و نوازش کن و این دیالوگ را بگو: «من یه سوار پیدا می کنم.»

یادم می آید در صحنه ای اسب ستارخان بدون سوار به سوی من می آید، علی گفت وقتی اسب نزدیک تو رسید محکم می زنی در گوش اسب و این دیالوگ را می گویی: «سوارت کو؟»

مونولوگ: خاطره عزت ا… انتظامی از «ستارخان»

یادم می آید در صحنه ای اسب ستارخان بدون سوار به سوی من می آید، علی گفت وقتی اسب نزدیک تو رسید محکم م...

نویسنــــــده و کارگردان: الیا کازان محصول:۱۹۵۴

دیالوگ: در بارانداز

نویسنــــــده و کارگردان: الیا کازان محصول:۱۹۵۴

نویسندگان: یرژی اسکولیموسکی، رومــــن پولانسکی کارگردان: رومــــن پولانسکی محصول:۱۹۶۲

دیالوگ: چاقو در آب

نویسندگان: یرژی اسکولیموسکی، رومــــن پولانسکی کارگردان: رومــــن پولانسکی محصول:۱۹۶۲

دیالوگ: انتقام جویان

دیالوگ: انتقام جویان

دیالوگ: انتقام جویان

هر روز کـــــه میگذره بیشتر میفهمم که رِبِکا خصوصیاتی داشته که من ندارم. مثل زیبایی، خوش سلیقگی و تیزهوشی. همه چیزهایی که داشتنش برای یک زن خیلی مهمه.

دیالوگ

هر روز کـــــه میگذره بیشتر میفهمم که رِبِکا خصوصیاتی داشته که من ندارم. مثل زیبایی، خوش سلیقگی و تی...

کمال این نیست که همش خودتو کنترل کنی. یه وقتایی لازمه که خودتو رها کنی. خودتو غافلگیر کن تا بتونی بقیه رو غافلگیر کنی.

دیالوگ: قوی سیاه

کمال این نیست که همش خودتو کنترل کنی. یه وقتایی لازمه که خودتو رها کنی. خودتو غافلگیر کن تا بتونی بق...

سکوت بره ها

دیالوگ: سکوت بره ها

سکوت بره ها

کدام فیلم ترسناک که تا به امروز دیده اید بر اساس واقعیت ساخته شده اند

10 فیلم ترسناک که بر اساس داستان های واقعی ساخته شده اند (قسمت اول)

کدام فیلم ترسناک که تا به امروز دیده اید بر اساس واقعیت ساخته شده اند

ایفای نقش بازیگران در این فیلم ریتم دقیق و مشخصی دارد

بهترین فیلم‌های آل پاچینو بخش دوم

ایفای نقش بازیگران در این فیلم ریتم دقیق و مشخصی دارد

سته ای از فیلم های ژانر وحشت بوده اند که بر اساس اتفاقات دنیای واقعی

سیزده فیلم ترسناک که بر اساس داستان واقعی ساخته شده اند

سته ای از فیلم های ژانر وحشت بوده اند که بر اساس اتفاقات دنیای واقعی

در این مقاله به بهترین فیلم های سینمای جهان پرداخته می شود.

بهترین فیلم های سینمای جهان بخش اول

در این مقاله به بهترین فیلم های سینمای جهان پرداخته می شود.

Bird Box یا آشیانه پرنده فیلمی برگرفته از رمانی با همین نام است.

فیلم Bird Box: نقد و بررسی

Bird Box یا آشیانه پرنده فیلمی برگرفته از رمانی با همین نام است.

10 فیلم ترسناک از سینمای جهان که بر اساس اتفاقات واقعی

10 فیلم ترسناک که بر اساس داستان های واقعی ساخته شده اند (قسمت دوم)

10 فیلم ترسناک از سینمای جهان که بر اساس اتفاقات واقعی

زیر عنوان هر فیلم امتیازی که توسط rottentomatoes به آن اختصاص داده

بهترین فیلم‌های آل پاچینو بخش اول

زیر عنوان هر فیلم امتیازی که توسط rottentomatoes به آن اختصاص داده

لیستی از بهترین فیلم های 2019 در این پست مورد بررسی قرار میگیرد.

بهترین فیلم های سال 2019

لیستی از بهترین فیلم های 2019 در این پست مورد بررسی قرار میگیرد.

فیلم کمدی «تخته‌گاز» از فردا به سرگروهی سینما ایران اکران می شود

رقص خنده دار سام درخشانی در فیلم تخت گاز

فیلم کمدی «تخته‌گاز» از فردا به سرگروهی سینما ایران اکران می شود

آغاز پیش فروش جشنواره فیلم فجر از 30 دی ماه

پیش فروش بلیت جشنواره فیلم فجر

آغاز پیش فروش جشنواره فیلم فجر از 30 دی ماه