17 اردیبهشت 1398

بهره برداری از اکوسیستم های کسب و کار نیاز به بینش کارآفرینی، همراه با ....
کارافرینی

کارآفرینی و تفکر استراتژیک در اکوسیستم های کسب و کار

تفکر استراتژیک و فعالیت های کارآفرینی در یک اکوسیستم دیگری را در یک چرخه تحت تاثیر قرار می دهد که نوآوری را استمرار و حتی برانگیخته می سازد. این فعل و انفعالات به طور قابل توجهی در طول چهار نوع از اکوسیستم های کسب و کار - ارکستر، بازار خلاق، JAM مرکزی و ایستگاه MOD - تفاوت می کنند

12 اردیبهشت 1398

تحقیقات حاکی از این است که رضایت شغلی در نفوذ عدالت سازمانی برای قصد ترک شغل....
استخدام

رضایت شغلی بخش دوم

این فاکتورها می تواند در جاهای دیگر با حقوق بالاتر، محیط کاری پرنشاط تر، کسب و کار ساده تر و بهتر سروکار داشته باشد. یا اینکه آن نیز می تواند با برخوردهای درونی که منجر به عدم تمایل شخص به ماندن در سازمان خود گردد، از قبیل نفرت شخصی نسبت به رفتار مدیر یا همکاران، ایجاد شود.