15 آذر 1397

8 آبان 1397

برای برنده شدن در یک  مصاحبه استخدامی  به هیچ عنوان نباید بیان کنید.
استخدام

ترفند برنده شدن در مصاحبه استخدامی بخش دوم

شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که اساس و مبنای انتخاب این جواب ها چه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که تحقیقات کامل و جامعی از مسئولان استخدامی در شرکت های بزرگ صورت گرفته شده است و از میان آن ها پر تکرارترین پاسخ های نامناسب به هنگام انجام مصاحبه شغلی را انتخاب کرده ایم.

7 آبان 1397