مدیریت فناوری

توسعه محصولات فناوری پیشرفته و جدید، از محصولات هواپیمایی پیشرفته تا نرم افزار کامپیوتری تا تیغ و تیغه های پیشرفته ، اثری مهم بر روی جامعه دارد و عاملی اصلی در موفقیت بسیاری از شرکتها و همچنین پایه ای اولیه برای رقابت آنها می باشد. اگر شرکت فناوری خاصی در صدد ادامه افزایش موقعیت رقابت خود باشد نیازمند این است که فرایندهای توسعه محصول پیشرفته و معرفی همچنان به بهبود خود ادامه دهد.
چندین فعالیت بر جریان محصولات فناوری پیشرفته شرکت اثر می گذارند. دو نوع مهم فعالیت آنهایی اند که مرتبط با توسعه فناوری های جدید و محصولات اند و آنهایی که در پیش بردن آن محصولات به سمت بازار دخالت دارند هستند. این فعالیتها باید مدیریت شوند که معمولا به آنها "مدیریت فناوری " گفته می شوند.(سیارک)
مدیریت فناوری با مدیریت همکاری شده تمام فعالیتها و فرایندهای توسعه محصول فناوری بالا من جمله کسب فناوری، ابعاد چندگانه توسعه محصول و راه اندازی بازار محصول ارتباط دارد. این فعالیتهای مدیریت همیشه در شرکتهای فناوری به یک شکل یا به شکل دیگری همیشه وجود دارند یا ممکن است به صنایع سنگین کاربردی مدیریت ، مدیریت طرح مهندسی، مدیریت طراحی فرایند، مدیریت تولید، مدیریت افزایش خط تولید، مدیریت فعالیتهای معرفی محصول و فعالیتهای مدیریت خانواده تولید فناوری، یا دیگر نواحی مشابه تقسیم شود. در بسیاری از شرکتها همان توجه دقیقی که به توسعه فناوری ها داده می شود به مدیریت هماهنگ تمام جنبه های توسعه محصول فناوری، قرار دادن تولید تعیین شده و فراینداهی معرفی محصول داده نمی شود. با این حال برای رسیدن به موفقیت تجاری تمام این فعالیتها باید به طور دقیق به عنوان یک فرایند منسجم به هم پیوسته، میان کارکردی مدیریت شوند. محققان همچنین روشهایی را که در آن فعالیتها به این فرایند به هم پیوسته منسجم آمیخته می شوند را پیشنهاد می کند.
تحقیق این مقاله به بررسی سوال " چه مشکلات مدیریت فناوری در بسیاری از شرکتها به صورت حل نشده باقی می ماند؟" پرداخته است. نویسنده پرسشنامه دلفی را که با شناخت مشکلات مدیریت فناوری حل نشده سروکار دارد را ساخت.
مهمترین یافته این تحقیق این است که مهمترین مشکل مدیریت توسعه محصول فناوری بالا و تجاریسازی برنامه ریزی استراتژیک برای محصولات فناوری است. نتایج مطالعه همچنین پیشنهاد می کنند که بسیاری از مشکلات اصلی دیگر که شناخته شده اند به این مسئله طراحی محصول مرتبط اند. از این رو، هدف های این تحقیق 1) بررسی بحث ایجاد شده توسط شرکت کنندگان کارشناس مطالعه درباره برنامه ریزی استراتژیک برای مشکل محصولات فناوری است؛ و 2) مشکلات مهم شناخته شده توسط این مطالعه را به مشکل اصلی مرتبط می کند. ......این مقاله ادامه دارد. ترجمه  itrans.ir

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.