نهادها و بازدهی کارآفرینی در ایالات آمریکایی


 (سیارک)اگرچه به نظر میرسد که کارآفرینی در ملاحظات سیاست عمومی و تا حدی هم در نظریه‌ی اقتصادی در دهه‌های اخیر جایی ندارد، اما دانشمندان مدتهاست که اهمیت نقش کارآفرینی را در تحریک پیشرفت اقتصادی شناخته‌اند. شومپیتر به نقش مهم کارآفرینی در به وجود آوردن نوآوری توسط تخریبهای خلاق تاکید کرده است. Kirzner در سال به تمایل کارآفرینی برای جستجوی فرصتهای سودمند، و ارائه‌ی دیدگاهی جایگزین برای کارآفرینی به عنوان یک نیروی متعادل کننده در بازار اشاره کرده است. خوشبختانه، اهمیت کارآفرینی و نقش آن در پیشرفت اقتصادی در سالهای اخیر توجهات زیادی را به سمت خود جلب کرده است .
اما، در پی نظریه‌ی Baumole در مورد کارآفرینی سودمند، غیر سودمند و مخرب، توجه مقالات مربوط به کارآفرینی به محیط نهادی جلب شد که در آن فعالیتها و سیاستهای فرد کارآفرین روی کارآفرینان دیگر تاثیر بگذارد. با اینکه روح کارآفرینی در تمام نقاط جهان وجود دارد، افراد خلاق همیشه تحت تاثیر پاداشهای نسبی از فرصتهای موجود در جامعه هستند. وقتی افراد کارآفرین متوجه دستمزد بالا برای فعالیتهای سودمند شوند، مثلا ارائه‌ی کالاها و خدمات جدید، میل به سود شخصی در افراد باعث میشود که به دنبال رشد اقتصادی و تولید ثروت بروند. اما، کارآفرینی میتواند فعالیتهایی غیرسودمند نیز به دنبال داشته باشد، مثل رانت‌خواری، زیرا پاداش نسبی برای فعالیتهای بیهوده منجر به منفعت شخصی نسبتا بالایی میشود. با توجه به انگیزه‌هایی که کارآفرین با آنها روبرو میشود، فعالیت کارآفرینی میتواند موجب ایجاد ثروت، رکود، یا حتی تخریب ثروت شود.
اگرچه مقدار زیادی از تحقیقات به بررسی رابطه‌ی بین کارآفرینی و سیاست عمومی پرداخته‌اند، اما دانشمندان همچنان به مباحثه‌ی روشهای خاصی که موجب تشویق کارآفرینی سودمند میشود ادامه میدهند (Minniti، 2008). یکی از رویکردهای جالب در مورد این موضوع عبارت است از بررسی عوامل نهادی که در کارآفرینی سودمند و غیرسودمند نقش دارند. با اینکه برآورد کارآفرینی غیرسودمند مشکل است، بررسیهای کارآفرینی سیاسی مثل رانت‌خواری منجر به ارائه‌ی روشی ممکن برای سنجیدن کارآفرینی غیرسودمند میشود. با اینکه رانت‌خواری میتواند سوددهی شخصی برای یکی از طرفین معامله را ثابت کند، اما اغلب صرف کردن منابع برای نقل و انتقالات ناامن از نظر اجتماعی بیهوده است. ارزیابی کارآفرینی سودمند هم مشکل است. اما، محققان متغیرهایی مثل تاسیس شرکت جدید، خود اشتغالی، و تعداد اختراعات ثبت شده را به عنوان شاخصی برای کارآفرینی سودمند بکار میگیرند. این اندازه‌گیریها فرصتی ایجاد میکند برای بررسی تاثیر نهادها روی کارآفرینی سودمند و غیرسودمند.
این فصل تجزیه و تحلیلی از تاثیر نهادهای دولتی روی کارآفرینی سودمند و غیرسودمند در سطح ایالات متحده آمریکا ارائه میدهد. بعد از گفتگو در مورد تحقیق قبلی که روابط بین نهادها و سودمندی کارآفرینی را کشف کرده است، با استفاده از آزمایشهای تجربی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی روی جمعیت گروه منافع در دولت و شرکت‌زایی دولتی پرداختیم. نتایج نشان میدهند که آزادی دولتی اولین عامل تعیین کننده‌ی جمعیت گروههای منافع در سطح دولت است، درحالیکه آزادی بازار کار دولتی تاثیر چشمگیری روی شرکت‌زایی در سطح دولت دارد. این نتایج مطابق با یافته‌های کارآفرینی اخیر و مقالات نهادی هستند. نهادهای قویتر میتوانند پاداش نسبی کارآفرینی سودمند را افزایش دهند، در حالیکه پاداش نسبی فعالیتهای غیرسودمند کاهش پیدا کند.

 نهادها و سودمندی فعالیت کارآفرینی

با اینکه کارآفرینی و کارآفرینان را میتوان در هر مکان و زمانی دید، اما سودمندی کارآفرینی تا حد زیادی متفاوت است و بستگی دارد به پاداشهای دریافتی برای فعالیتهای مختلف. Baumol nv 1990 متوجه شد که پرداخت نسبی برای فعالیتهای مختلف موجب ایجاد انگیزه برای افراد کارآفرینی میشود که سعی دارند وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشند . فعالیتهایی که بالاترین برگشت نسبی را داشته باشند توجه این کارآفرینان را به خود جلب میکنند، بدون اینکه بخواهند به سودمندی آن فعالیت فکر کنند. فعالیتهای خصوصی که منجر به تولید کالاها و خدمات میشوند و شامل تجارت داوطلبانه هستند تمایل دارند که سودمند باشند زیرا به این صورت تمام طرفین در معامله سود میکنند. اما، فعالیتهای دیگر مثل سرقت یا رانت‌خواری میتوانند غیرسودمند (یا حتی مخرب) باشند زیرا منجر به معاملات مجموع-صفر میشوند که در آن یک طرف، به بهای طرف دیگر، سود میکند. بعلاوه، این حقیقت که طرفین منابعی را صرف این معاملات میکنند میتواند منجر به نتیجه‌ی منفی شود. هزینه‎ی فرصت یابی برای کسب سود یا دفاع از معاملات مجموع-صفر باعث اضافه شدن هزینه‌های معامله میشود. (سیارک)
Boettke و Coyneدر  2009 به اهمیت تفاوتهای بین کارآفرینی سودمند، غیرسودمند و مخرب از طریق تاثیر فعالیتهای مختلف روی سرحد احتمالات تولیدی در جامعه‌ی مورد نظر تاکید کرده‌اند . وقتی که فعالیت کارآفرینی سودمند منجر به نوآوریهای سودمندی مثل توسعه‌ی هزینه‌ی نگهداری از فناوری شود، کارآفرینی سودمند میتواند منحنی احتمالات تولید را به سمت خارج هدایت کند. بعلاوه، فعالیت کارآفرینی سودمند میتواند به اختصاص منابع برای نقاط کارآمدتر و یا در سرحد احتمالات تولیدی هنگام مداخله‌ی کارآفرین در فعالیتهای معامله‌ای کمک کند. از طرف دیگر، کارآفرینی غیرسودمند منحنی احتمالات تولید را به سمت بیرون نبرده و یا منابعی را به کاربردهای بهتر اختصاص میدهد. حتی بدتر اینکه، کارآفرینی مخرب میتواند مرز احتمالات تولیدی را به عقب بکشد و منجر به اطلاق توانایی سودمندی شود.
برخی از مقالات مربوط به کارآفرینی با تشویق کارآفرینی سودمند، و در عین حال کاهش پاداش برای کارآفرینی غیرسودمند، به بررسی انواع نهادهایی پرداخته‌اند که باعث تشویق کارآفرینان سودمند میشوند. Gwartney، Lawson و Holcombe 1999، Gwartney، Lawson 2002، و Kreft و Soble2005 به اهمیت آزادی اقتصادی در تشویق کارآفرینی سودمند تاکید کرده‎اند. این مطالعات پیشنهاد میدهند که کارآفرینان انگیزه‌ای قوی برای ارائه‌ی کالاها و خدمات در تبادل داوطلبانه‌ با مشتریان در زمان آزادی اقتصادی دارند، که منجر به فعالیت کارآفرینی سودمند میشود. اما، با تنزل آزادی اقتصادی فعالیتهای غیرسودمند مثل رانت‌خواری ممکن است نرخ برگشت بالاتری داشته باشند.
مطالعات زیادی ارتباط بین آزادی اقتصادی و کارآفرینی سودمند را بررسی کرده‌اند. Nystrom 2008 نشان میدهد که حقوق اموال فردی قویتر، ساختار قانونی محکم، و بخشهای حکومتی کوچکتر با سطوح خود اشتغالی در کشورها مرتبط است . مکمولین، باگبی و پالیش در2008 متوجه شدند که هر چه حقوق اموال و آزادی بازار کار قویتر باشد، فرصتی که موجب تحریک کارآفرینی میشود تقویت میشود، درحالیکه ازادی مالیاتی، ازادی پولی، و ازادی بازار کار موجب تشویق کارآفرینی تحریک شده میشود. ازادی اقتصادی موجب افزایش رشد برخی از صنایع خاص مث تجارت و خدمات فردی میشود درحالیکه صنایع دیگر مثل خدمات حقوقی با افزایش آزادی اقتصادی در برخی از شرکتها دچار تنزل شده‌اند.

همچنین، درSobel 2008 متوجه شده است که هرچه سطح آزادی اقتصادی بالاتر باشد، بر اساس اندازه‌گیری متغیرهایی مثل ثبت اختراع و نرخ شرکت زایی در ایالات متحده، میتوان گفت که منجر به کارآفرینی سودمند بیشتری میشود.این مقاله ادامه دارد....ترجمه  itrans.ir

در سیارک بخوانیم:

کارآفرینی کوچک بخش سوم

مهمترین منبع فرصتهای کارآفرینی

اصطلاحات استارتاپی را بهتر بشناسید (بخش دوم)

چرا کارآفرینی؟

تئوری کارآفرینی

فرصتهای کارآفرینی چگونه بوجود می آید؟

هوش عملی کارآفرینان بخش دوم

هوش عملی کارآفرینان

کارآفرینی کوچک بخش دوم

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.