کارافرینی

عیب شناسی ریسک و بهره وری TQM در سازمان های کوچک و متوسط

هدف این مقاله برجسته کردن مسائل خاص مربوط به افزایش ریسک در شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) ، به علت کاهش کیفیت فرآیندهای تولید می باشد، که به کارگیری TQM برای کاهش یا حتی از بین بردن خطرات ذاتی را لازم می کند. این مقاله پژوهشی با به کارگیری تحلیل تشخیصی به‌عنوان ابزار کاری، ریسک های مواجه با SMEها در روابطشان با مشتریان یا ذینفعان و تأمین‌کنندگان مستقیم آن ها را برجسته می سازد. اگر پیاده سازی TQM در شرکت ها از یک پروتکل از قبل شناخته‌شده پیروی کند، از یک سو چندین مسئله به کارگیری خاص در SMEها به وجود می آید، چراکه ساختار سازمانی آن ها ساده شده است و درنتیجه به کارکنان وظایف چندگانه محول شده است، و از سوی دیگر، مراحل اجرای TQM بسیار ساده سازی شده اند، این شرکت ها یک تابع کاهشی یا در بهترین حالت تجمیعی از توابع را به کار می گیرند. علاوه بر جنبه های خاصی از وقوع ریسک، این مقاله جوانب باهدف افزایش کارآمدی اقتصادی درنتیجه به کارگیری TQM را برای موارد خاص: یک شرکت متخصص در ساخت‌وساز را ارائه می دهد.

"عیب شناسی باهدف عمده سلامت شرکت با اندازه گیری عملکرد و ارزیابی آسیب پذیری می باشد، که علل و زمینه هایی که این حالت را پدید آورده است بدون حتی پیشنهاد استفاده از درمان و برنامه های ترمیم شناسایی می کند." 
تحلیل تشخیصی دقیق و کارآمد یک بنگاه اقتصادی از چندین دیدگاه ساخته شده است:
• شرکت با دیدگاه ادغام کننده به عیب شناسی توسط مجموعه ای از رده بندی از فعالیت ها و نه به سطوح سازمانی نیاز دارد.
• روش دیدگاه منظم نیاز به یک تحلیل همراه جزییات و فعالیت منطقی دارد.
• دیدگاه پتانسیلی بر اساس پتانسیل شرکت ها از نظر: انسانی، فنی، مالی و غیره می باشد.
• دیدگاه پتانسیل ارزش زمانی و دستاوردهای یک شرکت بسته به تکامل در زمان
• چشم‌انداز ریسک عیب یابی ورشکستگی
• دیدگاه های اجتماعی و چشم انداز استراتژیک راه هایی هستند که روش عیب یابی یک شرکت می باشند.
قبل از شروع تحلیل تشخیصی ، کارشناس باید به‌خوبی ویژگی های شرکت را بداند. در آثار تخصصی با یک بار تعیین توزیع احتمال وقوع ریسک، می توان برای اندازه گیری ریسک اقدام کرد.
تفاوت شرایط ریسک در اندازه برآورد شده با استفاده از دانش احتمال و دوره ای که در آن رخ می دهد، به دست می آید. معیار طبقه بندی و ارزیابی اثرات بروز ریسک با توجه به سه پارامتر گروه بندی می شوند. 
• اندازه پیچیدگی تعداد تغییرات
• اهمیت عامل زمان
• احتمال عدم‌قطعیت
احتمال اثرات وقوع ریسک به پیچیدگی سیستم در معرض خطر احتمالی بستگی دارد: این می تواند بسته به امکان شناخت وقوع پدیده ها به‌صورت عینی یا ذهنی تفسیر شود.
U n مثال: احتمال وقوع x، برای این رویداد و وجود رابطه AB (رویداد A با توجه به رویداد B ساخته شده است) را در نظر بگیرید، سپس احتمال رویداد C، با زنجیره ABC توسط فرمولی که در ادامه می آید تعیین می شود: P اگر احتمال (x, y)، رویدادهای (AB) وابسته هستند یا یک رویداد برخلاف پیشینه دیگری انجام شده است، می توانم از فرمول ها برای انعکاس موقعیت تصمیم ساز برای ریسک استفاده کنم. پس از آفتالیون و ویالت، اندازه و ماژول اندازه گیری ریسک به نگرش به ریسک، این‌که یک تصمیم گیرنده چگونه می اندیشد و ریسک را در نظر می گیرد، بستگی دارد. نتیجه این است که یک وضعیت و نگرش به خطر آن یک تصمیم گیرنده، می تواند جایگزین های فرموله شده باشد. (C) = P (A) P (B)، که P (C) = x, y است.

ریسک در مدیریت کیفیت سیستم اجراکننده

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 می تواند برای هر سازمانی بدون در نظر گرفتن تعداد کارکنان به کار گرفته شود. چه یک کارمند داشته باشید یا دارای تعداد کثیری از کارمندان باشید، اندازه سازمان از اجرای سیستم جلوگیری نمی کند. و صرف نظر از صنعت، در صورت پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت، اولین خطری که ممکن است رخ دهد انتخاب شرکت مشاور است. اگر مشاور انتخابی هیچ تجربه‌ای نداشته باشد، می تواند مشکلاتی بیش از مزایایش برای سازمان ایجاد کند.
سیستم مدیریت کیفیت تمامی فرآیندهای داخل سازمان را پوشش می دهد، و آن سازمان بر اساس روش های ایجادشده توسط مشاور و سازمان نماینده عمل خواهد کرد. در به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت برخی مسائل ممکن است نمایان شود:
هرگونه فعالیت با هدف توسعه، در داخل شرکت، تنها در صورتی مؤثر است که خروجی های آن در فعالیت های روزانه ادغام شود، با حصول اطمینان از یک سطح بالاتر، بسیار بالاتر از فعالیت قبلی. در غیر این صورت نتیجه ی بهبود نمی تواند در کار روزمره ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد، یعنی می توانیم بگوییم که فعالیت بهبود به هدف نرسیده است. از این درمی یابیم که از یک سو، سازمان برای یک سرمایه گذاری مطلوب در فعالیت خود شکست خورده است و از سوی دیگر، فرآیندهای عملیاتی هیچ گونه پیشرفتی ثبت نکرده اند. بنابراین، ما همچنان با مشکلات مشابه آن هایی که از قبل داشتیم مواجه هستیم. هدف از به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت این است که، از طریق توسعه مداوم، به اطمینان از سیستم های دوگانه کمک کند یعنی: بهبود مستمر فعالیت و تنظیم عملکرد عملیاتی روزانه.

عملیات سیستم مدیریت کیفیت در ساخت‌ و ساز

در رومانی آمارهای صنایع ساخت‌وساز نشان می دهد که حدود 60 درصد شرکت های کوچک و متوسط فعال هستند. برای برآوردن الزامات متنوع رشد گیاهان در فرآیندهای ساخت‌وساز آن ها مجبور به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت هستند. با ارزیابی های انجام شده در ساخت‌وساز، نتیجه این است که شرکت های کوچک دارای فرآیند سرانه تخصصی کنترل ارگانیسم ساخت محصولات نیستند.
مشتری حق اظهارنظر در خطاهای روند تحقق محصول را دارد که ممکن است بعدها موجب آسیب بسیار بزرگ کنترل کار ساخت انجام شده توسط بازرس فنی شود، و مشارکت فعال مشتری، نتایج در مجله مستند ساخت‌وساز وجود دارد.
تحویل و تأیید پذیرش نهایی ساخت‌وساز و یا محصول تحت پوشش الزامات قانونی که در قرارداد ساخت تعیین شده است. بیشترین ارتباطات داخلی توسط ساخت‌وساز ثبت وقایع انجام می شود. برای باقی ماندن و به دست آوردن قرارداد برای اجرای کار ساخت‌وساز، شرکت ها باید در مناقصه عمومی شرکت کنند. اولین و مهم ترین نیاز پیداشده در مشخصات این مزایده برای برگزاری یک گواهی بیان انطباق شرکت با الزامات ISO 9001: 2008 می باشد.
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در ساخت‌وساز بسیار مهم است، زیرا از طریق سیستم فرآیند توسعه محصول را کنترل می کند.

مراحل پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در صنعت ساخت‌وساز

اولین قدم، تعیین یک نماینده برای مدیریت کیفیت است، که در سازمان با توجه به SR EN ISO 9001: 2008 بسته به اجرای تصمیم و دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت (QMS); خوانده می شود؛
• گزارش عملکرد S.M.C. مدیرکل، ازجمله توسط طرح بهبود سیستم
• ارتقاء کارکنان سازمان بر اساس نیاز مشتری
• ارتباط با سازمان های خارجی (مشتریان، تأمین‌کنندگان و سهام داران)
• توسعه اسناد هندبوک مدیریت کیفیت فعالیت سیستم های خاص
• مدیریت اسناد به مدیریت کیفیت
• هماهنگی فعالیت های مربوط به ممیزی داخلی سیستم مدیریت
• آموزش کارکنان در مدیریت کیفیت
• شرکت در جلسات تحلیل
• اطمینان حاصل شود که سیستم های مدیریت کیفیت تأسیس‌شده، پیاده سازی و نگهداری شوند
• عملکرد SMC و گزارش هرگونه نیاز برای بهبود مدیرکل، که به آن ها قدرت و مسئولیت های زیر را می دهد:
پس از انتصاب مدیریت کیفیت نماینده، یک ساختار شرکتی ایجاد می کند. که مدیر را مسئول فرایند می کند. پس از ایجاد گروه طرح توسعه تدوین می شود. نماینده مدیریت کیفیت شش سیستم رویه را آماده خواهد کرد: کنترل سوابق، کنترل محصول نامنطبق، ممیزی داخلی، اقدامات اصلاحی، اقدامات پیشگیرانه. در مرحله بعد، توسعه تدوین اسناد فرآیندهای کاری (PL) و دستورالعمل کار (IL)، مانند مثال:
توسعه روش ها و آموزش، راهنمای توسعه مدیریت کیفیت، کنترل محصولات عرضه شده، برنامه ریزی و پیگیری عرضه خدمات، ارزیابی خدمات مشتری، ارتباطات داخلی، کنترل و اندازه گیری تجهیزات مانیتورینگ و کنترل تجهیزات تعمیر و نگهداری، تأمین، دستورالعمل کاری مشتری: آرشیو، تأیید کمی محصول خریداری شده، ساخت پایه های قالب اجرا، اجرای بتن، بتن تقویت شده و پیش تنیده، انجام گچ کاری ساختمان، ارزیابی ارائه دهندگان، اجرای سنگ تراشی، تقویت اجرا، اجرای نقاشی و رنگرزی، اماده سازی و استفاده از ملات، انجام جک های پشت بام.
بر اساس این اسناد، راهنمای نماینده مدیریت کیفیت تدوین مدیریت کیفیت.
تهیه پیش نویس S.M.C. امضا شده تحت "انجام شد" و اشاره به زمان آماده سازی. اسناد دیگر توسط کسانی که مسئول فعالیت های آماده و مطابق با روش کار خاص هستند کنترل می شود. هر توسعه‌دهنده موظف به امضا و تاریخ زدن به پرونده ها است. اسناد آماده‌شده به روش SMC تحلیل شده و توسط مدیرکل امضا می شوند. اثبات تأیید امضای پرونده تحت عنوان "تأیید شد" می باشد، بدین معنی که این تاریخ، تاریخ مؤثر اسناد است. پس از تصویب، اسناد S.M.C کارمند توسط MC تحت اسناد سیستم کیفیت کد می شود. گواهی این مدارک از طریق لیستی از اسناد کدگذاری SMC، به‌روزرسانی دائمی شارژ MC و پخش MC برای تمام کاربران.
سایر اسناد چک شده و کد سازمانی آماده شده و توسط توسعه‌دهنده در دفاتر برای هر نوع سند ذخیره می شوند. تکثیر و انتشار اسناد S.M.C. بر اساس پخش هر پرونده، MC توسط کارمند ساخته می شود،. این لیست متصل ه سند اصلی MC کارمند باقی می ماند و به کاربر اعلام نمی شود. هر نسخه از سند S.M.C توسط شماره گذاری با عنوان "نسخه شماره ..." منتشر می شود. تکثیر و توزیع و سایر داده ها بر اساس نوع سند و تعداد کاربران کنترل می شود. انتشار این اسناد بر اساس لیست امضا پخش است.
اسناد اصلی در توسعه دهنده کنترل شده نگه داری می شوند. به جز اسناد سیستم مدیریت کیفیت MC که در تصدی نگه داشته می شوند تمامی اسناد اموال شرکت کنترل‌شده هستند. انتشار برای اشخاص ثالث بدون اجازه کتبی مدیرکل، به‌منزله یک تخلف انضباطی ایجادکننده آسیب برای شرکت و شرکای آن است. به‌روزرسانی راهنمای مدیریت کیفیت هر دو سال و یا زمانی که شرایط زیر رخ دهد انجام می پذیرد:
هنگام تغییر ساختار سازمانی سازمان،
هنگام تغییر ساختار S.M.C
هنگام تغییر قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرح داده شده در کتابچه راهنمای کاربر.
به‌روزرسانی روش ها به‌صورت دوره ای انجام می شوند و نیز هر زمانی که لازم باشد، مانند موارد زیر: زمانی که از طریق ممیزی یافته می شوند، نیاز به بهبود محتوای این روش،
هنگامی گه کاربرها نیاز به برقراری ارتباط یافته های فرآیند و گزارش‌های متن با کارهایی که انجام داده اند دارند.
تجدیدنظر آغازین ایجاد شده باشد، معمولاً توسط کاربر اما همچنین توسط حسابرس و یا مدیرکل. نیاز به هرگونه تجدیدنظر برای اسناد توسط توسعه دهنده تحلیل می شود.
MC سیستم تحلیل اسناد مدیریت کیفیت و بازبینی گزارش های تکمیل شده ارزیابی محیطی را انجام می دهد. پس از تأیید و تصویب این فرم توسط مدیرکل، MC مسئول به‌روزرسانی طرح اسناد S.M.C. "توضیح اسناد برنامه ریزی SMC" را تشکیل می دهد. ویرایش اسناد S.M.C. کارمند مشخص‌شده با MC در چک‌لیست است که مختص هر اصلاح سند شده است. می توان در مورد اصلاح یک سند زمانی که تغییرات به لحاظ سند رخ بدهد صحبت نمود، اما بیشتر از سه نظر نباشد.
پس از بازبینی کل سند، روش شماره نسخه را تغییر می دهد. سند اصلاح‌شده مربوط به همان تحلیل، مصوبات و اجازه ها همانند سند اولیه است. کاربر کارمند MC خارج از سند منسوخ و تنها یک نسخه از آن (نسخه اصلی) را در آرشیو خود نگه می دارد. توسعه‌دهنده و یا کاربر، در صورت کاربرد، دوره حفاظت برای هر نوع سند که برای کاربردهای قانونی و یا دانش نگه داری می شود را تنظیم می کنند و در لیست اسناد یا پرونده های نگهداری شده در کامپیوتر وارد می کنند.
همه مدارک ارسال‌شده به این روش در شرایط مناسبی در آرشیو مدارک شرکت نگه داری می شوند. در طول رندر و آرشیو، اسناد با توجه به آموزش های بایگانی در برابر تخریب، از دست دادن، تغییرات غیرمجاز و آسیب های محیطی محافظت می شوند. سازمان باید بر اساس قانون آماده باشد، یک طرح کلی برای کنترل کیفیت بالا. 
امروزه معرفی مدیریت کیفیت به یک نکته مهم برای معامله گران تبدیل شده است. هر یک به دلایل مختلف، تصمیم به پیاده سازی درون یک سازمان می گیرند، مانند یک سیستم. برخی از آن ها متقاعد شده اند که تنها از این طریق می توانند نتایج بهتری در بازار بگیرند، به دیگران معرفی کنند چراکه توسط ذینفع یا قانون ملزم به پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت شده اند.

آیا این مقاله علمی پژوهشی برای شما مفید بود؟ لطفا تجربیات خود را با کاربران به اشتراک بگذارید.(سیارک)

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


مردم آن چیزی با دیگران را به اشتراک می گذارند که به آنها حس خاصی بدهد.

موفقیت در بازاریابی ویروسی یا پخشی 17 مورد

مردم آن چیزی با دیگران را به اشتراک می گذارند که به آنها حس خاصی بدهد.

تنها در صورتی که شما یک سرمایه گذار ناشی باشید ممکن است اندوخته 500 دلاری خود را به صفر برسانید.

محاسبه ریسک و بازده در سرمایه گذاری

تنها در صورتی که شما یک سرمایه گذار ناشی باشید ممکن است اندوخته 500 دلاری خود را به صفر برسانید.

Fraud Risk Assessments یا ارزیابی ریسک کلاهبرداری، مسئولیت حساب رسان و اظهارنامه

ارزیابی ریسک کلاهبرداری

Fraud Risk Assessments یا ارزیابی ریسک کلاهبرداری، مسئولیت حساب رسان و اظهارنامه

ریسک پذیر بودن می تواند برای بسیاری از افراد کمی هراس انگیز باشد

راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس بخش چهارم

ریسک پذیر بودن می تواند برای بسیاری از افراد کمی هراس انگیز باشد

ریسک ها در شرکت های حسابداری و حسابرسی اغلب توسط مدل ریسک شرح داده می شوند.

انواع ریسک در شرکت های حسابرسی و حسابداری

ریسک ها در شرکت های حسابداری و حسابرسی اغلب توسط مدل ریسک شرح داده می شوند.

در این پست قصد داریم ارتباط بین جنسیت مدیر ارشد امور مالی ( CFO) و کیفیت اقلام تعهد شده را بررسی  کنیم.

جنسیت مدیر ارشد امور مالی و کیفیت اقلام تعهدی

در این پست قصد داریم ارتباط بین جنسیت مدیر ارشد امور مالی ( CFO) و کیفیت اقلام تعهد شده را بررسی کن...

ترس بیجا سلطه ای بر ما دارد که بر روی هیچ موجود دیگری بر روی زمین ندارد.

ارزیابی ریسک

ترس بیجا سلطه ای بر ما دارد که بر روی هیچ موجود دیگری بر روی زمین ندارد.

درحالیکه فشارخون بالا می تواند خطرناک باشد، اُفت فشارخون هم می تواند مضر باشد.

اُفت فشارخون در افراد مسن نشانه مرگ زودهنگام است

درحالیکه فشارخون بالا می تواند خطرناک باشد، اُفت فشارخون هم می تواند مضر باشد.

محققان دریافته اند بیماران قلبی مجرد در معرض ریسک بالا مرگ ناشی از بیماری شان قرار دارند.

بیماران قلبی مجرد در معرض ریسک بالای مرگ قرار دارند

محققان دریافته اند بیماران قلبی مجرد در معرض ریسک بالا مرگ ناشی از بیماری شان قرار دارند.

محققان عنوان می کنند اگر فردی به دلیل اختلال بیش فعالی، ریتالین مصرف کرده و قصد حاملگی دارد باید قبل از هر اقدامی با پزشک خودش مشورت کند.

مصرف ریتالین در بارداری خطر نقص قلبی نوزاد را افزایش می دهد

محققان عنوان می کنند اگر فردی به دلیل اختلال بیش فعالی، ریتالین مصرف کرده و قصد حاملگی دارد باید قبل...

منابع انسانی عملی در سازمان ها است که برای به حداکثر رساندن عملکرد کارکنان در خدمت به اهداف استراتژیک کارفرما طراحی شده است.

مدیریت منابع انسانی HRM

منابع انسانی عملی در سازمان ها است که برای به حداکثر رساندن عملکرد کارکنان در خدمت به اهداف استراتژی...

آسیب های مربوط به تصلب شرایین که باعث 50 درصد یا بیشتر تنگی عروق کرونر بزرگ می شود

آترواسکلروز عروق کرونر یا بیماری CAD

آسیب های مربوط به تصلب شرایین که باعث 50 درصد یا بیشتر تنگی عروق کرونر بزرگ می شود

ESS (یا سرویس های طبیعت) به عنوان یک مفهوم، تنها در دهه 1970 ابداع شد.

ظهور و رشد سرویس های زیست بوم ESS

ESS (یا سرویس های طبیعت) به عنوان یک مفهوم، تنها در دهه 1970 ابداع شد.

سواد مالی تصمیمات مالی آگاهانه را پیش بینی می کند، اما چه چیزی سواد مالی را توضیح می دهد؟

سواد مالی

سواد مالی تصمیمات مالی آگاهانه را پیش بینی می کند، اما چه چیزی سواد مالی را توضیح می دهد؟