نقش بازاریابی در موفقیت توسعه محصولات جدید

برای چندین دهه، آثار نوآوری تاکید دارند که نوآوری موفق نیازمند تاکید بر بازاریابی شفاف و درک عمیق از نیازهای مشتری است. بازاریابی و فروش دارای اطلاعاتی درباره مشتریان بوده و در فرایند نوآوری مشتری محور مشارکت دارند. مشارکت بازاریابی در توسعه محصول جدید (NPD)، طی دهه های اخیرمورد توجه محققین قرار گرفته است . اما برای درک نقش فروش در نوآوری، نیاز به توجه بیشتر است . تحقیقات تایید می کنند که فروشندگان با نمایندگی از طرف مشتریان، در مراحل اولیه نوآوری شرکت می کنند . محققین دیگر بر انتهای دیگر فرایند نوآوری تاکید داشته و نشان می دهند که فروشندگان با ارتقاء محصولات جدید به مشتریان، در موفقیت آنها مشارکت دارند. بنابراین، فروش، بعنوان نگهبان دوجانبه، نقش مهمی در هردوانتهای فرایند نوآوری بازی می کند درحالیکه بازاریابی نقش استراتژیکی در نوآوری بازی می کند.
تحقیقات اخیر بر تغییر ماهیت فروش و نقش استراتژیک آن تاکید دارند که به حرکت فروش در دامنه بازاریابی منجر شده و تمایز قبلی بین بازاریابی و فروش را محو می سازد . این تغییرات در نقش فروش، پویایی فروش- بازاریابی و همچنین مشارکت اداره در فرایند نوآوری شرکت را تغییر می دهند. تحقیقات قبلی رابط فروش- بازاریابی بر یکپارچگی بین دو اداره تاکید دارند . چنین تحقیق نیز نشان می دهند که میزان یکپارچگی بین فروش و بازاریابی بین شرکت ها متغیر است . در مقایسه با این تحقیقات، تحقیق حاضر به بررسی نفوذ فروش در دامنه بازاریابی، سوابق آن و تاثیرات آن بر موفقیت توسعه محصول جدید (NPD) پرداخته و در دانش مربوط به مشارکت فروش در توسعه محصول جدید (NPD) شرکت می کند. این تحقیق، با تاکید بر فعالیت های بازاریابی اجرایی توسط بخش فروش، از دیدگاه مبتنی بر فعالیت درباره رابط فروش- بازاریابی استفاده می کند، بدون اینکه توجهی به پیکربندی سازمانی شرکت داشته باشد. تاثیر نفوذ فروش- بازاریابی بر توسعه محصول جدید (NPD)، از نظر موفقیت بازاریابی- مالی ارزیابی می شود. بعلاوه، نقش واسط مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید (NPD) بین نفوذ بازاریابی- فروش و موفقیت توسعه محصول جدید (NPD) نیز بررسی شده است. نفوذ فروش- بازاریابی نه تنها با افزودن نگرش خاص به فعالیتهای بازاریابی استراتژیک بلکه با بهبود مشارکت مشتریان، بر موفقیت توسعه محصول جدید (NPD) تاثیر می گذارد. برای مثال، فروشندگان برای تعیین کاربران رهبر می توانند به بازاریابی کمک کنند، کاربرانی که منابع ایده آل ایده های محصول جدید می باشند  یا مشتریانی هستند که به تست نمونه اولیه کمک کرده یا در طول معرفی بازار، بعنوان مشتریان اولیه می باشند، و همه اینها در موفقیت توسعه محصول جدید (NPD) مشارکت دارند.                             

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.