جستجوی "اقیانوس اطلس"

جزئیاتی هولناک در خصوص چگونگی آغاز تجارت برده ها از طریق اقیانوس اطلس

 اشتباهات نیاکان خود را تکرار نکنیم
با تمامی این تفاسیر می توان عنوان کرد که سال 1518 که در آن فرمان رسمی شکل گیری مسیر های مستقیم دریایی برای انتقال برده از آفریقا به آمریکا صادر شد، یکی از تأثیر گذار ترین سالیان تاریخ بشر است

مثلث برمودا

اخیرا تعدادی محقق بریتانیایی تحقیقات تازه ای در خصوص ناپدید شدن چند قایق و کشتی در مثلث برمودا و چون و چرای این ماجرا انجام داده اند و شاید نتایج تحقیقات آن ها کمک حال این
از زمانی که نخستین حادثه ها در این منطقه آبی اتفاق افتاد و نام آن بر سر زبان ها افتاد، نظریه های بی شماری در خصوص چند و چون حادثه ها و علت اصلی آن مطرح شده است؛ این نظریه ها بسیار گسترده هستند