جستجوی "سازمانهای غیرانتفاعی"

کارآفرینی کوچک بخش سوم

کارآفرینی کوچک ، کسب و کار ، کارآفرینی ،
یکی دیگر از روندهای ایجاد شده عبارت است از ایجاد سازمانهای مذهبی. امروزه، همانطور که هم نشان داده است، تعداد قابل توجهی از این سازمانها به اعضای خود و دیگر مردم فقیر وام میدهند و از نظر فنی از آنها حمایت میکنند.