جستجوی "سلامت-جمعیت"

ارتقای سلامت جمعیت

" چه اقدامی را باید انجام دهیم؟" "چگونه باید انجام دهیم؟" و " با چه کسانی باید انجام دهیم؟"
برای مثال بمنظور ارتقاء سلامت کودکان مدرسه ای، ما می توانیم به افراد جوان در توسعه یک تصویر مثبت از خود کمک کنیم، خانواده ها را در تحصیل فرزندان دخیل کنیم، اطمینان دهیم که مدرسه ها، بعنوان جوامع، مکان های سالمی هستند

سه سوال اساسی درالگوی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمعیت

شکل هندسی "الگوی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمعیت" مکعبی است که سه سوال کلیدی را مورد ملاحظه قرار می دهد.
الگوی ارتقاء سلامت جمعیت (PHP) تصویر شکل مکعب کاملی است که ارتباط بین سلامت جمعیت و ارتقاء سلامت را توضیح می دهد. این الگو مشخص می کند که چگونه رویکرد سلامت جمعیّت می تواند از طریق کنش با تمام گستره عوامل تأثیرگذار سلامت بوسیلة راهبردهای افزایش سلامت اجرا گردد.