جستجوی "فراهم‌کننده‌ی ابری"

مسائل امنیتی مرتبط با بستر ابری

یکی از مسائل کلیدی رایانش ابری  فقدان کنترل هست.
رایانش و ابر عواملی هستند که متحرک هستند و می‌توانند به سامانه‌های دیگر انتقال پیدا کنند و SU نیز نمی‌تواند به‌صورت مستقیم کنترل شود. در اینترنت، داده‌ها می‌توانند به آزادی در بین محدوده‌های بین‌المللی در دسترس باشند و این امر می‌تواند تهدیدهای امنیتی دیگری نیز ارائه دهد.