جستجوی "نقش کارآفرینی"

نهادها و بازدهی کارآفرینی در ایالات آمریکایی

اهمیت کارآفرینی و نقش آن در پیشرفت اقتصادی در سالهای اخیر توجهات زیادی را به سمت خود جلب کرده است .
اگرچه به نظر میرسد که کارآفرینی در ملاحظات سیاست عمومی و تا حدی هم در نظریه‌ی اقتصادی در دهه‌های اخیر جایی ندارد، اما دانشمندان مدتهاست که اهمیت نقش کارآفرینی را در تحریک پیشرفت اقتصادی شناخته‌اند.