اجتناب آموزی

بررسی نظری عملی نظریه اسکینر و نقش تقویت رفتار در تربیت کودک

راهنمای تربیت کودک(بخش پنجم)

بررسی نظری عملی نظریه اسکینر و نقش تقویت رفتار در تربیت کودک

والدین و کودکان شرطی سازی کنشگر اسکینر رویکرد رفتاری تقویت تقویت مثبت تقویت منفی گریز آموزی اجتناب آموزی