استعمار

ماداگاسکار، برای مدتی طولانی توسط فرانسوی ها استعمار شده بود

فقیرترین کشورهای دنیا بخش دوم

ماداگاسکار، برای مدتی طولانی توسط فرانسوی ها استعمار شده بود

سیارک فقیر ترین کشورهای دنیا کشاورزی گینه آفریقا استعمار