حمایت اجتماعی

شکل هندسی "الگوی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمعیت" مکعبی است که سه سوال کلیدی را مورد ملاحظه قرار می دهد.

سه سوال اساسی درالگوی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمعیت

شکل هندسی "الگوی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمعیت" مکعبی است که سه سوال کلیدی را مورد ملاحظه قرار می دهد.

سلامت روان سلامت جمعیت سلامت شخصی حمایت اجتماعی والدین خانواده
هریک از این شیوه های تعریف حمایت اجتماعی دارای محدودیت هایی هستند.

ویژگی های حفاظت اجتماعی

هریک از این شیوه های تعریف حمایت اجتماعی دارای محدودیت هایی هستند.

سیارک حمایت اجتماعی امنیت اجتماعی بیمه اجتماعی کمک های اجتماعی حفاظت اجتماعی
 تعدد ومیزان ارتباط با دیگران هدف نیست، بلکه تفسیر نوع و نحوه ی ارتباط حائز اهمیت است.

افسردگی و حمایت اجتماعی

تعدد ومیزان ارتباط با دیگران هدف نیست، بلکه تفسیر نوع و نحوه ی ارتباط حائز اهمیت است.

سلامت روان افسردگی Depression حمایت اجتماعی استرس
برخی دولت ها در سال های اخیر برنامه های نوآورانه حمایت اجتماعی را به منظور افزایش درآمد خانوارهای تهیدست معرفی کرده اند.

حمایت اجتماعی و تاریخچه آن

برخی دولت ها در سال های اخیر برنامه های نوآورانه حمایت اجتماعی را به منظور افزایش درآمد خانوارهای تهیدست معرفی کرده اند.

سیارک بیمه بازنشستگی مرخصی زایمان حقوق بازنشستگی حمایت اجتماعی