زیر خط فقر

اصطلاح مرحله خانوادگی در بسیاری از جوامع به کار گرفته شده است

نظریه توسعه خانواده

اصطلاح مرحله خانوادگی در بسیاری از جوامع به کار گرفته شده است

سیارک خانواده محور نان آور زیر خط فقر چرخه عمر فشار چرخه زندگی