سوخت وساز

این پرسشنامه به صورت بین المللی استفاده شده است و در اشکال مختلف وجود دارد.

پرسشنامه فعالیت بدنی بین المللی IPAQ

این پرسشنامه به صورت بین المللی استفاده شده است و در اشکال مختلف وجود دارد.

سبک زندگی پرسشنامه فعالیت بدنی بین المللی آی پی آ کیو فعالیت های بدنی Metabolic Equivalent of Task سوخت وساز IPAQ