فراهم‌کننده‌ی ابری

یکی از مسائل کلیدی رایانش ابری  فقدان کنترل هست.

مسائل امنیتی مرتبط با بستر ابری

یکی از مسائل کلیدی رایانش ابری فقدان کنترل هست.

اینترنت رایانش ابری فراهم‌کننده‌ی ابری بستر ابری امنیت رایانش ابری