كاهش ازدواج

رابطه ي كودك و والدين بي شك از مهم ترين پيوندهاي خانوادگي است.

روابط عاطفی در خانواده

رابطه ي كودك و والدين بي شك از مهم ترين پيوندهاي خانوادگي است.

روابط عاطفی روابط عاطفی دوست داشتن تنفر خانواده پيوند عاطفي كمبود حمايت جامعه كاهش ازدواج