نیروی کار

در شروع دوره صنعتی، کارخانجات اساسا برای تولید محصولات از ماشینها استفاده میکردند

تاثیرات تکنولوژی و در دسترس بودن اطلاعات

در شروع دوره صنعتی، کارخانجات اساسا برای تولید محصولات از ماشینها استفاده میکردند

تازه ها نیروی کار ماشین آلات تکنولوژی اختلافهای فرهنگی فراصنعتی
اتوماسیون مفید است؛ اما برای برخی دیگر، بویژه آنهایی که شغلشان تغییر کرده یا حذف شده است، اتوماسیون می تواند وحشتناک باشد.

اتوماسیون و خطاهاي احتمالی

اتوماسیون مفید است؛ اما برای برخی دیگر، بویژه آنهایی که شغلشان تغییر کرده یا حذف شده است، اتوماسیون می تواند وحشتناک باشد.

تازه ها خودکارسازی اتوماسیون کاهش نیروی کار خطاهاي احتمالي نقش اتوماسیون automation