وانت بار جیپ

برندی که در حال حاضر با نام «جیپ» می شناسیم و در صنعت خودرو سازی از شهرت ویژه ای برخوردار است

تاریخچه خودروی جیپ بخش اول

برندی که در حال حاضر با نام «جیپ» می شناسیم و در صنعت خودرو سازی از شهرت ویژه ای برخوردار است

سیارک خودرو تاریخچه جیپ کمپانی خودرو سازی فورد تاریخچه جیپ وانت بار جیپ