پاریس 2018

البته نکته ای که باید به خاطر داشت این است که کمری جدید یک خودروی تمام الکتریک نخواهد بود

نمایشگاه خودروی پاریس 2018 بخش دوم

البته نکته ای که باید به خاطر داشت این است که کمری جدید یک خودروی تمام الکتریک نخواهد بود

خودرو نمایشگاه خودرو پاریس 2018 جدیدترین خودرو تویوتا کمری