پشتیبانی فناوری اطلاعات

قابلیت‌های پویا مفهوم گسترده ای دارد و جنبه و فرآیندهای مختلف تجارت را شامل می‌شود .

قابلیت‌های پویای بازاریابی

قابلیت‌های پویا مفهوم گسترده ای دارد و جنبه و فرآیندهای مختلف تجارت را شامل می‌شود .

کارافرینی قابلیت‌های پویای بازاریابی‌ مجهز شدن به DMC بازارگرایی پویا زیرساخت فناوری اطلاعات پشتیبانی فناوری اطلاعات فناوری ارتباطات بازاریابی IT DC