ژان پیاژه

عقیده پیاژه در مورد تکامل هوش در طول زمان، وی را به نظریه‌پرداز توسعه شناختی تبدیل کرد.

هوش

عقیده پیاژه در مورد تکامل هوش در طول زمان، وی را به نظریه‌پرداز توسعه شناختی تبدیل کرد.

سیارک ژان پیاژه هوش ویلهلم وونت
بزرگترین عوارض و عواقب ناشی از ناتوانی های یادگیری

عوارض و عواقب ناشی از ناتوانی های یادگیری

بزرگترین عوارض و عواقب ناشی از ناتوانی های یادگیری

والدین و کودکان ناتوانی های یادگیری یادگیری توانایی های هوشی تغییر شخصیت اهداف آموزشی ژان پیاژه