کافمن

 ارزیابی نیازها در حقیقت ابزاری است برای تصمیم گیری بهتر

ارزیابی نیازها چیست

ارزیابی نیازها در حقیقت ابزاری است برای تصمیم گیری بهتر

کارافرینی ارزیابی نیاز تصمیم گیری بهتر کافمن اوکلی واتکینز