کیمبل

تغییر در رفتار الزاما نباید بلافاصله بعد از تجربه یادگیری رخ دهد.

روانشناسی یادگیری

تغییر در رفتار الزاما نباید بلافاصله بعد از تجربه یادگیری رخ دهد.

والدین و کودکان کیمبل یادگیری آموختن رفتارهای نابهنجار ویژگیهای یادگیری تغییر در رفتار روانشناسی یادگیری