سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

در


مجموعه دانش مدیریت پروژه (PMBOK) پروژه را به صورت زیر تعریف می‌کند: یک تکلیف جدید می‌تواند یک سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد که برای ایجاد یک محصول منحصر به فرد، کمک یا حتی نتیجه انجام می‌شود. PMBOK تکلیف را به صورت زیر مشخص می‌کند : تکلیف می‌تواند درون آن یا در خدمات مختلفی مثل تحویل و توزیع وظیفه‌ی کاری مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه‌ی پروژه، اطلاعات و دانشی تولید می‌کند که می‌تواند در موقعیت‌های اجتماعی ضعیف مختلف مورد استفاده قرار گیرد. یک پروژه دارای حوزه‌ی معینی است که توسط منابع معدودی محدود شده است و افراد مختلف دارای مهارت مختلف را در بر می‌گیرد و معمولاً به تدریج در سراسر چرخه‌ی زندگی خود پیچیده‌تر می‌شود.
مثل پروژه، تعاریف بسیار زیاد و متفاوتی برای مدیریت پروژه داده شده است. این تحقیق با خلاصه بندی این تعاریف، مدیریت پروژه را به صورت کاربرد و ادغام مدیریت مدرن و دانش، مهارت‌ها، ابزارها و فنون مدیریت پروژه با برنامه ریزی کلی، هدایت، هماهنگی، نظارت و کنترل کلیه‌ی ابعاد یک پروژه از آغاز تا تکمیل آن، و انگیزه‌ی افراد دخیل در تولیدی محصول، خدمات یا نتیجه‌ی پروژه در زمان مقرر، با هزینه‌ی مجاز، و کیفیت و شرایط مورد نیاز، و رضایت شرکت کنندگان تعریف می‌کند.
یک سیستم اطلاعات لازمه‌ی مدیران پروژه حمایت در برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل، گزارش و تصمیم گیری است. همانطور که کلیولند و کینگ تعریف کرده است، وظیفه‌ی اساسی PMIS ارائه‌ی «اطلاعات ضروری درباره‌ی پارامترهای عملکرد هزینه زمان یک پروژه و درباره‌ی ارتباط متقابل این پارامترها» برای مدیران است. ماهیت و نقش PMIS در سیستم مدیریت پروژه، به صورت اساساً «مفید در دستیابی به اهداف پروژه و پیاده سازی راهبردهای پروژه» تعریف شده است . PMIS درون سیستم مدیریت پروژه  نشان می‌دهد چگونه PMIS از داده‌های پروژه در مراحل مختلف در یک چرخه‌ی عمر پروژه استفاده می‌کند. همچنین ، داده‌های سازمانی یا محیطی را برای کمک در تصمیم گیری (در ارتباط با برنامه ریزی، سازمان دهی، کنترل و نظارت، ارزیابی و گزارش) توسط مدیر پروژه برای برآورده سازی مشخصات و ضرب العجل های پروژه نشان می‌دهد.

هدف یک PMIS

یک PMIS عمدتاً یک ابزار نظارت و ارزیابی است که در سراسر پیشرفت یک پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. یک PMIS با استفاده از عملکردهای نظارت و کنترل، برای جمع آوردی داده‌ها از عملکردهای مختلف تحلیل کننده و ارائه کننده‌ی آن داده‌ها در یک قالب مناسب برای همه‌ی طرف‌های دخیل در پروژه به کار می‌رود.
نظارت عبارت است از فرآیند جمع آوری، ذخیره سازی، تحلیل و گزارش منظم اطلاعات پروژه که برای تصمیم گیری برای مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نظارت کردن، اطلاعات لازم جهت ارزیابی پیشرفت پروژه، شناسایی گرایش‌ها، الگوها و انحراف‌ها، در برنامه نگه داشتن پروژه و اندازه گیری پیشرفت در جهت اهداف مورد انتظار را برای مدیریت پروژه و ذینفعان آن فراهم می‌کند. نظارت بر اطلاعات، اجازه‌ی تصمیم گیری درباره‌ی کاربرد منابع پروژه (انسانی، مواد و مالی) به منظور افزایش اثربخشی آن را می‌دهد. مردیت و منتل می گویند وقتی اطلاعات درست در زمان درست در دسترس افراد درست است می‌تواند از تصمیم‌هایی مثل تغییر راهبردهای پیاده سازی پشتیبانی کند که به نوبه‌ی خود می‌تواند به کاهش هزینه‌های پروژه و افزایش سودمندی‌های آن کمک کند .
نظارت بر پروژه، یک سنجش پیوسته از پیاده سازی پروژه در ارتباط با نقشه‌های مورد توافق و پیش شرط‌های مورد توافق خدمات برای ذینفعان پروژه است. به همین شکل، نظارت پروژه، اطلاعات پر بهایی برای مدیران و سایر ذینفعان پروژه درارتباط با پیشرفت پروژه فراهم می‌کند. به علاوه، موفقیت‌ها و مشکلات بالقوه را تشخیص می‌دهد تا به موقع به سازگاری عملیات‌های پروژه کمک کند.
ارزیابی عبارت است از سنجش دوره‌ای ارتباط، عملکرد، سودمندی و تأثیر پروژه (هم مورد انتظار و هم غیرمنتظره) در ارتباط با اهداف و مشخصات اظهار شده‌ی پروژه. ارزیابی از فرآیند جمع آوری داده‌ها سود می‌برد تا سنجش میزان پیشرفت پروژه و رسیدن آن به اهدافش را تسهیل کند. نتایج آن به مدیران پروژه، ذینفعان، شریکان، اهدا کنندگان و کلیه‌ی سهامداران پروژه اجازه می‌دهد از تجربه درس بگیرند و مداخلات آینده را بهبود ببخشند. مردیت و منتل می گویند که اطلاعات کیفی و کمّی از جمله مؤلفه‌های حیاتی یک ارزیابی هستند. بدون آن، تعیین سهم مداخلات پروژه در پروژه تقریباً غیرممکن است.(سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...

اجرای مهندسی فرایندهای کسب و کار

در

 در این مقاله در نظر داریم که مراحل اجرای مهندسی فرایندهای کسب و کار را با سطح جزئیات بالایی بررسی کنیم. به عبارت دیگر، هدف ما در این جا درک اجرای BPR در سطح جزئی تر میباشد.

تعریف ساختار سازمان پروژه

ساختار سازمان پروژه (POS) ترکیبی از مردم (یا موقعیت ها) می باشد که مستقیماً در هر گونه تلاش پروژه ای شامل خواهند شد. یک POS مشابه یک چارت سازمانی می باشد، باستثنای این که POS تنها به یک پروژه رسیدگی می کند. این ساختار گزارش و همچنین ساختار تعدیل برای یک پروژه را توصیف می کند. یک POS معمولی به شکل زیر خواهد بود:
توصیف یک POS قبل از آغاز پروژه مزایای متعددی را ارائه می دهد:
• POS اجرای بدون اشکال و هماهنگی تلاش های پروژه را تسهیل می کند.
• امکان هر گونه ابهام، اختلالات، یا تعارض را کاهش می دهد.
• ارتباط میان اعضای تیم را با مشخص کردن زنجیره مناسب قرارگاه، ترغیب می کند.

 شناسایی ذینفعان و اهداف آن ها

قبل از شروع هر گونه فعالیت مهندسی مجدد، شناسایی تمامی سهامداران در این فرایند ضروری می باشد. به طور معمول، سهامداران هر فرایند صاحب پروسه، کارکنان دیگر، و مشتریانی هستند که از فرایند ارزشی را منتج می کنند. درک انتظارات هر یک از این گروه ها و شناسایی حوزه هایی که در آن این فرایند قاصر از آن انتظارات است ضروری می باشد. تنها پس از انجام این تحلیل شکاف، اهداف اعمال BPR باید تعیین شوند.

 تطبیق اهداف با تصور و مأموریت

به منظور به دست آوردن نتایج قابل توجه، ضروری است که اهداف فعالیت مهندسی مجدد در تطبیق کامل با تصور و مأموریت سازمان باشند. به عبارت دیگر، اهداف پروژه باید همگام با اهداف استراتژیک باشند.
چنین تطبیقی در رسیدن به پیامدهایی که دارای اهمیت استراتژیک به شرکت و همچنین به مشتری می باشند، کمک خواهد کرد. گذشته از آن، اگر اهداف کاملاً متناسب با تصویر بزرگتر باشند، جذب حمایت از مدیریت ارشد در فعالیت های BPR آسان تر خواهد بود.

در سیارک بخوانیم: فرایند کسب و کار

تعریف عوامل موفقیت بحرانی

عناصری که موفقیت یا عدم موفقیت نهایی هر پروژه را تعیین خواهند کرد، عوامل موفقیت بحرانی یا CSF-ها نامیده می شوند. عوامل موفقیت بحرانی (CFS-ها) فضاهایی هستند که باید به آن ها توجه مداوم و ویژه ای توسط گروه BPR داده شود. شناسایی CSF-ها برای هر فعالیت BPR باید در مرحله اول انجام گیرد. این کار تضمین خواهد کرد که هیچ کدام از عناصر حیاتی نادیده گرفته نشده است یا در مراحل بعدی پس از اجرا نادیده انگاشته نشده اند.

درخواست مشاوره و همکاران فناوری

سازمان، بر عهده گرفتن BPR، ممکن است فاقد حوزه یا تخصص فنی لازم برای اجرای تغییرات باشد. اگر چنین باشد آن ها باید با همکاران خارجی برای پروژه مشاوره کنند. چنین درخواستی یک فرایند زمان بر است زیرا شامل مراحل مختلف از قبیل لرسال درخواست پیشنهاد (RFP)، پیشنهادات ارزیابی، و اعطای قرارداد می باشد. بنابراین، باید در مرحله برنامه ریزی پروژه انجام گیرد. شرکت باید با پشتکار لازم در انتخاب یک شریک عمل کند. شرکا باید بر اساس تخصص و تناسب فرهنگی آن ها با سازمان انتخاب شوند.

تشخیص فرایند فعلی

همه کارورزان با این موضوع موافق نیستند، ولی درک وضعیت فعلی فرایندها قبل از تلاش برای مهندسی مجدد آن ها بسیار مهم می باشد. مگر در مواردی که فرایندهای فعلی به خوبی مستند و درک نشوند، گروه مهندسی مجدد ممکن است برخی از جزئیات فرایند را نادیده بگیرند. از این رو صاحب پروسه (همراه با گروه خود) باید برای ثابت کردن این که از هیچ کدام از جزئیات صرفنظر نشده است، در این مرحله دخیل باشند.

 نقشه برداری فرایندهای فعلی

ابزارهای متعددی به منظور فرایندهای نقشه برداری وجود دارند. قدرتمندترین آن ها تصویرهای فرایند و نمودارهای فعالیت می باشند. یک تصویر فرایند دارای شرح مفصلی از آن چه فرایند انجام می دهد، چه کسی مسئول چه چیزی است، و چگونه موفقیت فرایند اندازه گیری می شود، می باشد. نمودار فعالیت، دیاگرامی است که تمام عملیات و وظایف شامل در یک فرایند را نشان می دهد. کارکنانی که مسئول این فرایند هستند باید در BPR در این مرحله شامل باشند.

تحلیل هزینه اجرا

این مرحله به تحلیل عمیق هر فعالیت در یک فرایند رسیدگی می کند. در مرحله اول، زمان گرفته شده توسط هر فعالیت برای تکمیل باید ارزیابی شود. در مرحله دوم، هزینه هر فعالیت از نظر منابع باید در این مرحله اندازه گیری شود. ابزارها و روش های شبیه سازی برای اجرای این ارزیابی موجود می باشند.

تحلیل شکاف اجرا

زمانی که مرحله بالا به اتمام رسید، گروه BPR قادر به سنجش عملکرد فعلی نشان داده شده توسط فرایندها در برابر عملکرد مورد نظر خواهند بود. این مرحله از این نظر حیاتی است که، زمانی که گروه مهندسی مجدد فرایندهای مربوط به آینده را طراحی می کند از این که شکاف ها و قطعی های شناسایی شده در اینجا متصل شده اند مطمئن خواهد بود.

شناسایی فرایندهای ارزش افزوده

سازمان با گذشت زمان، و همچنین فرایندها تکامل می یابند. با تغییر در نیازهای کسب و کار و عوامل خارجی دیگر، ارزش تحویل داده شده توسط یک فرایند تغییر می کند. در نتیجه، همه فرایندهای درون یک سازمان ارزش افزوده نیستند. برخی از آن ها منسوخ و اضافی می باشند. این مرحله از اجرای BPR به منظور طبقه بندی فرایند به صورت ارزش افزوده یا فاقد ارزش افزوده (NVA) می باشد. NVA-ها در مراحل بعدی کاهش یافته اند.

طراحی مجدد فرایند

هدف از این مرحله ایجاد یک وضع نهایی دلخواه برای فرایند متحمل طرح مهندسی مجدد می باشد. این مرحله شامل چند تصمیم حیاتی می باشد که گروه BPR باید از نظر انتخاب فرایند آینده از گزینه های موجود و توسعه متریک هایی برای اندازه گیری موفقیت فرایند مهندسی مجدد بگیرد.

 مطالعه بهترین فرایندها در طبقه

اولین گام در طراحی مجدد یک فرایند سنجش ان در برابر فرایندهای مشابه دیگر اجرا شده در جای دیگر می باشد. سنجش می تواند هم به صورت داخلی (بخش ها یا واحدهای تجاری دیگر درون همان سازمان ها) یا به صورت خارجی (لزوماً نه در برابر رقبا یا درون همان صنعت) انجام گیرد. پیامد عمل سنجش مجموعه ای از بهترین روش های دنبال شده توسط شرکای سنجش می باشد.

 فرایندهای جدید طراحی

در این مرحله، گروه مهندسی مجدد گزینه های مختلف ایجاد شده توسط عمل سنجش را ارزیابی می کند. بر اساس سازگاری با اهداف استراتژیک سازمان، یکی از گزینه ها انتخاب می شود. فرایند انتخاب شده سپس با قواعد سازمان دستخوش BPR وفق داده شد. تصاویر فرایند جدید و نمودارهای فعالیت در این مرحله آماده می شوند.

اعتبار فرایند جدید در برابر CSF

همان طور که قبلاً ذکر شد، CSF-ها برای موفقیت کلی پروژه حیاتی هستند. از این رو، در این مرحله، فرایند جدید برای کفایت آن در تمام عوامل موفقیت بحرانی ارزیابی می شود. اگر کافی نباشد، فرایند به منظور تطبیق تمام CSF-ها، اصلاح می شوند.

اجرای تحلیل هزینه و سود فرایندهای مهندسی مجدد

ترتیب اجرای فرایندهای مهندسی مجدد بر اساس سودهای منتج شده و هزینه های شامل در آن ها تصمیم گرفته می شود. فرایندهایی که حداکثر سود را در کوتاه مدت فراهم می کنند اولین فرایندهایی هستند که اجرا می شوند.

 توسعه متریک های KPI

درجه موفقیت هر فرایند توسط متریک های معینی به عنوان شاخص های کلیدی عمکرد یا KPI-ها تعیین می شود. در این مرحله از BPR، متریک های KPI برای فرایندهای مهندسی مجدد توسعه داده می شوند. شاخص های کلیدی عملکرد (KPI-های) توسعه یافته در این جا، نقش بسیار حیاتی در در مرحله آخر BPR که در آن بر عملکرد فرایند نظارت خواهد شد، خواهند داشت.

تعیین R&R جدید

فرایند مهندسی مجدد به یک انحراف از ساختار گروه فعلی و زنجیره قرارگاه موجود نیاز داشته باشد. گروه BPR، در این مرحله، نقش ها و مسئولیت های جدید را به منظور اجرای فرایندهای مهندسی مجدد شرح خواهد داد.

برنامه ریزی اجرا و شروع عملیات

این مرحله ای است که در آن تلاش های مهندسی مجدد با حداکثر مقاومت مواجه می شوند ، از مخالفان ضد تا دشمنان منفعل، که همه آن ها مصمم به حذف تلاش ها می باشند. به این دلیل است که برنامه های مدیریتی تغییر برای ایجاد فرهنگ پذیرش باید همگام با اجرای BPR آغاز شوند. در این مرحله ما بر روی توسعه یک طرح پروژه ای برای اجرای فرایندهای مجدداً طراحی شده در قالب ساختار تفکیک کار تمرکز می کنیم. در این جا، ما نیاز به تمرکز بر روی توسعه رابطه با شرکای اجرا داریم تا از انتقال بدون اشکال از فرایندهای قدیمی به فرایندهای جدید به منظور به حداقل رساندن مقاوت تغییر و ارائه به صورت پیمان اطمینان حاصل کنیم.
در ادامه مقاله مهندسی فرایندهای کسب و کار......... به  ارزیابی حوزه های اتوماسیون می پردازیم.

نظرات

در ادامه بخوانید...

سه چرخه کنترلی با دسته PS3 + سنسور اندازه گیری فاصله

در

پروژه ماشین کنترلی با دسته PS3 با سنسور جلوگیری از تصادف، در پروژه سه چرخه کنترلی از Arduino نانو استفاده شده است. 

 

 

 

 

 

Arduino Nano

این مدل از بوردهای آردوینو یکی از بورد ها ساده و ارزان قیمت جهت تجاری محصولات بخصوص ربات های پروازی می باشد. در این مدل پورت از آی سی FT232 وboot loader به منظور پروگرام کردن میکرو درنظر گرفته شده همچنین امکان اتصال آداپتور خارجی در این بورد حذف شده است.

 

باتری های لیتیومی 18650

باتری های لیتیومی 18650در پاور بانک ها، لپ تاپ ها و وسایل شارژی مانند جاروبرقی های کوچک استفاده می شود. در این ربات نیز از 5 عدد از این باتری ها استفاده شده است. برای شارژ این نوع باتری از ماژول TP4056 استفاده کردم.

 

 

L298N Motor Driver

این نوع درایور قابلیت کنترل 2 موتور به صورت همزمان را دارد، علاوه بر 5 ولت VCC قابلیت دریافت 12 ولت از پین جداگانه دارد. این ولتاژ اضافه جهت تامین نیروی موتور ها استفاده می شود.

 

OLED – SH1106

صفحه نمایشگر تک رنگ SH1106 با استفاده از 2 پین اطلاعات را از Arduino دریافت کرده و نمایش می دهد. این نمایشگر از پروتکل I2C پشتیبانی می کند.

 

پروتکل I2C

I2C پروتکل سریال برای ارتباط تجهیزات سرعت پایین مانند IO از طریق 2 رشته سیم است. در این پروتکل یک تجهیز Master یا ارباب و مابقی تجهیزات Slave یا برده می شوند. از طریق این پروتکل 127 تجهیز قابل دسترسی خواهند بود.

 

HC-SR04

سنسور مافوق صوت یا اولتراسونیک قابلیت ارسال و دریافت پالس صوتی را دارد. با این سنسور می تواند فاصله اشیا را اندازه گرفت

 

شماتیک ماشین کنترلی

لینک کدها در github

https://github.com/kavehcsharp/car-ps3.git

 

 

 

 

 

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

کره شمالی قصد دارد تفرجگاه افسانه ای را نابود کند

در
کره شمالی قصد دارد تفرجگاه افسانه ای هفت ستاره را نابود کند
Four Season Barrier Reef Resort/ تفرجگاه چهار فصل
در اواخر دهه 80 یک هتل شناور هفت ستاره شیک و 5 طبقه راه اندازی شد. این هتل شناور 70 کیلومتر از ساحل تاونزویل (کوئینزلند ، استرالیا) فاصله داشت. هتل دویست اتاق ، بار ، دیسکو ، سالن بدنسازی ، سونا و دو رستوران عالی داشت. یک زمین تنیس شناور به هتل اضافه شد. این پدیده تاکنون بی سابقه بوده است و طراحی و معماری این هتل بسیار جلوتر از زمان و به عنوان یک سازه خاص مربوز به آینده به نظر می رسید. بسیاری از ساکنان تاونزویل، هنوز هم رفت و آمد مکرر باور نکردنی بین ساحل و هتل شناور را به یاد دارند.
 
بخش اعظم مهندسی شهر تاونزویل با داگ تارکی بود. وی تصمیم گرفت که هتل را در صخره بزرگ Great Barrier Reef بسازد تا گردشگران بتوانند به راحتی به آنجا بروند. اول اول پروژه این بود و قرار بود بطور دائم سه کشتی تردد را در اطراف صخره ها انجام دهند. سرمایه گذاران، چنین طرحی برای گردشگری را بسیار سودآور، اما عموماً غیر عملی دانستند.
کره شمالی قصد دارد تفرجگاه افسانه ای هفت ستاره را نابود کند
هتل شناور عجیب غریب و دیدنی هفت طبقه و زمین های تنیس
کل مفهوم طراحی به طور اتفاقی تغییر یافت. یک شرکت سوئدی متخصص در ساخت خوابگاه های شناور برای سکوهای نفتی ، این ایده ساخت هتل را به یک تفریحگاه شناور تبدیل کرد. شرکت ساخت و ساز سنگاپور کار ساخت و ساز را در دست گرفت. این پروژه بسیار پیچیده بود ، زیرا یک هتل با این کلاس بالا ، و حتی شناور ، باید بسیاری از کارکردهای مختلف را شامل می شد.  و مجبور به رعايت معيارهای سازه و معماری بسيار پیچیده دريايی بودند.
کره شمالی قصد دارد تفرجگاه افسانه ای هفت ستاره را نابود کند
فاصله ساحل تا هتل(70 کیلومتر) با تاکسی آبی طی می شد.
 
در زمان ساخت: برای نقاشی بدنه از رنگ سمی استفاده نشده است. هیچ زباله ای به آب های اطراف تخلیه نشده است. فاضلاب و همه پسماندهای مایع با دقت فرآوری شده و در نتیجه آب استریل شده است. این آب استریل شده چند مایلدورتر از هتل در حال ساخت، سمت صخره‌ها ریخته می شد. کارگران زباله ها را آتش می زدند و آنهایی که قابل آتش زدن نبود به محل دفن زباله ها در بیرون از اقیانوس برده می شد.
 
هتل در سال 1987 به پایان رسید. هزینه این پروژه 40 میلیون دلار آمریکا بود. با یک شرکت سنگاپوری اصطکاک مالی جزئی وجود داشت - این امر افتتاح هتل را برای دو ماه به تأخیر انداخت. سپس شرایط نامساعد جوی باعث تأخیر دو ماهه دیگر شد. این یک ضرر برای سرمایه گذاران بود، زیرا یک فصل گردشگری زمستانی بسیار سودآور را از دست دادند. وقتی سرانجام در ماه مارس هتل افتتاح شد ، سرمایه گذاران میلیون ها ضرر متحمل شدند.
 
بزرگترین ناراحتی برای گردشگران این بود که برای رسیدن به هتل در وسط اقیانوس می بایست 70 کیلومتر سفر را با تاکسی های آبی انجام دهند. وقتی به تفرجگاه می رسیدند ، بسیاری از مردم از دریا رنج می بردند و همه این موارد تصورات گردشگران را نسبت به این هتل خراب میکرد. هوای بد اغلب باعث قطع ارتباط با ساحل می شد. این امر همچنین باعث ناراحتی و اختلال در هتل شده بود.
کره شمالی قصد دارد تفرجگاه افسانه ای هفت ستاره را نابود کند
زمان استقبال از هتل شناور در سایگون.
هنگامی که حادثه بسیار ناخوشایند آتش سوزی در هتل اتفاق افتاد با وجود این که هیچ یک از افراد زخمی نشدند ، اما به شهرت هتل خسارت های شدیدی وارد شد. سفارشات برای رزرو هتل روز به روز کمتر شد و هزینه هتل برای نگهداری بسیار گران تمام می شد و کمی بیشتر از یک سال پس از افتتاح ، هتل به فروش رسید.
 
صاحب هتل یک شرکت ویتنامی بود و رفت و آمد مکرر به سایگون داشت. در آنجا هتل با نام هتل شناور سایگون شروع به کار کرد. در آن روزها ، ویتنام رونق واقعی توریستی را تجربه می کرد و برای تجارت به هتل های لوکس احتیاج زیادی داشت. هتل شناور بهترین راه حل بود. هتل سایگون بسیار محبوب شده بود. سود بالا رفت. اما این سود طولانی نبود. مشکلات مالی بر این مالکان هم غلبه کرد و آنها تصمیم گرفتند تجارت را تعطیل کنند.
کره شمالی قصد دارد تفرجگاه افسانه ای هفت ستاره را نابود کند
این بار این هتل به کره شمالی فروخته شد. هتل شناور به منطقه توریستی کوه کیمگان ، در مرز بین کره شمالی و کره جنوبی منتقل شد. مرز بین ایالت ها در سال 1998 برای گردشگران جنوب باز شد. این هتل به Kumgang Hotel یا Hotel Haegumgang تغییر نام یافت.
 
در ابتدا تفرجگاه بسیار موفق بود. این مکان جایی بود که اقوام کره شمالی و کره جنوبی می توانستند بدون مشکل همدیگر را ملاقات کنند. دولت کره جنوبی از این تفرجگاه حمایت مالی می کرد. اما همه چیز یک روز به پایان رسید ، وقتی یک سرباز کره شمالی به طور تصادفی به یک توریست از کره جنوبی شلیک کرد. تورها به هتل کنسل و حمایت های مالی از طرف کره جنوبی متوقف شد. هتل در این زمان 10 سال کار کرده بود.
کره شمالی قصد دارد تفرجگاه افسانه ای هفت ستاره را نابود کند
امروز ، هتل Haegumgang هنوز در محل قبلی است ، اما بیش از 10 سال است که بسته شده است. ویران شده و ظاهر مجلل اصلی خود را از دست داده است. رهبر کره شمالی ، کیم جونگ اون اخیراً هتل را بازرسی کرد و از آن بسیار ناراضی بود. وی اظهارات بسیار ناخوشایندی راجع به وضعیت هتل شناور بیان کرد. به ویژه ، وی آن را با "چادرهای پیش ساخته در منطقه جنگ زده" مقایسه کرد. آقای کیم دستور داد هتل ازتمام وسایل خراب و آسیب دیده پاک شود. برای اقامتگاه شناور ، این ممکن است به معنای بازسازی باشد (که بعید است زیرا بسیار گران است) ، یا به صاحب دیگری فروخته شود (که این نیز بسیار دشوار است) ، یا از بین برود. گزینه آخر به احتمال زیاد به نظر عملی تر می رسد.
کره شمالی قصد دارد تفرجگاه افسانه ای هفت ستاره را نابود کند
چیدمان این هتل شناور.
 
در همین حال ، ساکنان تاونزویل هنوز نسبت به این هتل دلتنگ هستند. بلیندا اوکانر ، که روی تاکسی آبی کار می کرد و میهمانان را به هتل تحویل می داد ، هنوز به یاد می آورد که چگونه این هتل برای اولین بار دیده است. "این هتل یک چشم انداز چشمگیر بود! من آن روزهای شگفت انگیز را به یاد می آورم که در آنجا زندگی کردم ، ماهیگیری کردم ، با خدمه مهمانی برگزار کردم ، غواصی کردم و ... با هلیکوپتر به ما پیتزا تحویل داده شد. "
 
لوک استین ، یکی دیگر از کارمندان سابق هتل ، با محبت به یاد می آورد: "این بهترین کاری بود که تا به حال در زندگی خود داشتم! به من کمک کرد تا پیاده روی کردم ، شنا کنم و در آفتاب باشم. به آن روزها که فکر می کنم : "آیا واقعاً اینطور بود؟ آیا خواب می بینم؟ "
موزه دریایی تاونزویل در حال حاضر یک نمایشگاه هتل محبوب دارد که دارای طرح قایق ، اطلاعات و یادگاری ها است.

نظرات

در ادامه بخوانید...