فرايند خريد سرويس ICT حرفه ای

در


مطالعات اخير در سرويس هاي خريد، حاكي از اين است كه مشخصات سرويس و توافقات، يك فرايند مداوم را ارايه مي دهند كه در آن تعاريف سرويس از طريق تعاملات ارايه دهنده سرويس خريدار پيشرفت مي كند. در مورد سرويس هاي ICT حرفه اي، اين فرايند تعامل، دور از وضوح است. بسياري از سازمان ها با شكست پروژه هاي ICT، ضرر هاي مالي و قابليت استفاده ي كمتري نسبت به نرم افزار و سرويس ها مواجه شده اند.ما خريداري سرويس هاي ICT حرفه اي را بررسي كرديم كه در آن ثبات و بي ثباتي مشخصات با يك فراينده يافتن منابع موفق، همكاري مي كرد. ما درك مي كنيم كه تعاريف سرويس در طول فرايند خريد تغيير مي كند، ناشي از نارضايتي در مورد تهيه كننده ي فعلي ، با استفاده اززاطلاعات جديد از تهيه كننده ها ( مشاورين بازار)، و با استفاده از نياز واضح نمودن مشخصات براي تهيه كنندگان بالقوه است. تغيير تعاريف سرويس مي تواند به عنوان " تجارت طبق معمول" با تهيه كنندگان مشترك ديده شود. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه حكومت رابطه اي، نقش مهمي در فرايند خريد ايفا مي كند، تكميل شده توسط حكومت قرار دادي . قرار داد ها به صراحت اجازه به توافقات مشخص در چارچوب عهد شده ، تحريك و تسهيل نو آوري ها و بهبود ها بوسيله ي تهيه كنندگان مي دهند. اين پژوهش ، خوش بيني اعتماد در قرار داد را به چالش مي كشد ، مخصوصا مبتني بر كارايي، زيرا مشخصات (شامل نتايج ) نمي توانند در مورد سرويس هاي ICT حرفه اي درست موافق باشند.
ما روش مطالعه ي مروري را اتخاذ كرديم، براي دستيابي بينش ها در تثبيت از مشخصات سرويس هاي پيچيده حرفه اي. يك مطالعه ي موردي براي يك مطالعه ي اكتشافي به خوبي وفق داده مي شود كه خواهان پاسخ به پرسش هاي چه زماني، چگونه و چرا مي باشد، جايي كه در مورد موضوع تحقيق دانش كمي وجود دارد. ما تغييرات مشخصات سرويس ICT را در طول زمان با استفاده از Prorail، يك ابزار سرويس عمومي براي حمل و نقل ريلي در هلند ، بررسي كرديم.
مطالعه ي موردي بر فرايند پيچيده خريد و قرار داد تجارت سرويس هاي ICT تمركز كرديم. پروژه هاي ICT معمولا توسط احتمالات پيش بيني نشده مربوط به تغييرات در مشخصات سرويس تحت تاثير قرار مي گيرند، كه نشان مي دهد كه ثبات و عدم ثبات به احتمال زياد در طول در طول دوره ي پروژه رخ مي دهند.برون سپاري ICT توسط عدم اطمينان بالا ، اندازه گيري كارايي مبهم و تشخيص دارايي بالا مشخص مي شوند، كه باعث مي شود پروژه براي اهداف تحقيق ما مناسب باشد. انتخاب مورد به صورت ملاحظه اي بود كه ما مي خواستيم ثبات (de) مشخصات سرويس هاي حرفه اي را بررسي كنيم. بخش كوچكتري از اين سرويس هاي مرتبط با اتوماسيون اداري مبتني بر نرم افزار و ذاتا عمومي هستند. اگرچه ، ٨٠٪ از كل هزينه ي درگير ، متناسب با سرويس هايي است كه استاندارد نيستند. آنها نيازمند تخصص اندك از يك تهيه كننده ي سرويس تخصصي هستند. سرويس هاي مبتني بر دانش ، عملكرد مناسب محصولات ICT نصب شده را مجاز مي كنند كه سيستم ريل، داده ي جغرافيايي ، sap و ديگر سيستم ها را مديريت مي كنند. منابع مختلف شواهد براي مكمل يكديگر و تضمين اعتبار مطالعه استفاده مي شود. مطالعه شامل يك تحليل سند و مصاحبه ي پاسخ دهندگان كليدي شد. مطالعه با بررسي گسترده اي از مستندات پروژه شروع شد، كه شامل ٧٨ سند پروژه بود.
نتايج تحليل سند به عنوان ورودي براي مصاحبه ها استفاده شد. يك فرايند آمار گيري پيروي شد. ابتدا يك تحليل سند به عنوان ورودي مصاحبه ها با پاسخ دهندگان كليدي انجام شد. ما به دنبال توضيح و تفسير بيشتر يافته هاي مبتني بر سند بوديم. همچنين ، مقايسه ها بين مصاحبه ها انجام شد. براي مثال ، ايده هاي خريد مديران و يك مدير IT مقايسه شدند و با تجارب و عقيده هاي تهيه كننده تست شدند. نتايج اين بررسي در مصاحبه هاي نيمه ساختاري با پاسخ دهندگان كليدي استفاده شدند. پاسخ دهندگان از كارمندان شركت خريد، كارمندان تهيه كننده و مشاوران ICT انتخاب شدند كه با پروژه آشنا بودند.
تعداد كل ٦ بخش در فرايند خريد و همچنين در مطالعه ي ما درگير شدند: بخش ICT، بخش خريد، سياست اطلاعات ، مشاوره خريد، سرويس هاي مشاوره اتوماسيون اداري و ارايه دهنده سرويس انتخاب شده.
مطالعه ي موردي در نگاهي به گذشته انجام شده به دليل مدت زمان پروژه ( ٢٠ ماه) ، تحليل سند براي اعتبار نتايج مصاحبه ضروري بود. مطالعه ي موردي كمي بعد از تكميل فرايند خريد انجام شد.
بنابراين ، پاسخ دهندگان قادر به ياد آوري رويدادهاي مهم در فرايند تامين منبع بودند. نظرات پاسخ دهندگان به منظور تكميل و تفسير اسناد استفاده شده تعداد كل ١٦ مصاحبه انجام شد. مصاحبه ها معمولا ٦٠ تا ٩٠ دقيقه به طول انجاميد. تمامي مصاحبه ها براي تحليل داده ثبت و نقل شدند. داده ي تحليل سند و مصاحبه ها بر طبق فرايند خريد و در ارتباط با يكديگر مرتب شدند.
داده با استفاده از تكنيك شاخص بحراني گرفته شده از پاسخ دهنده جمع آوري شدند. حوادث بحراني يا وقايع در اين مطالعه ي مروري براي ثبات يا عدم ثبات مشخصات سرويس هاي ICT حرفه اي گرفته شدند. تعريف كاري ثبات و عدم ثبات به صورت زير مي باشد:

تعاريف سرويس پايدارند، زماني كه آنها براي بحث بالا نيستند، اما توسط طرفين درگير شدند؛ تعاريف سرويس زماني نامناسبند كه آنها براي بحث بازند و طرفين مي خواهند كه آن ها را تغيير دهند. مقاله ادامه دارد..........

نظرات

در ادامه بخوانید...