کاربرد های IFRS در شرکت های متوسط

IFRS در شرکت های کوچک و متوسط توسعه قابل توجهی  دارند و  میتواند  تاثیر واقعی بر  استانداردهای حسابداری و حسابرسی آینده  منتشره  توسط سازمان های شرکت کننده در فرایند-تنظیم استاندارد را داشته باشند.
 ۱- ابزارهای مالی :
الف-  طبقه بندی ابزار های مالی . فقط دو دسته از دارایی های مالی (هزینه یا هزینه مستهلک، و ارزش منصفانه از طریق سود و زیان)  غیر از  چهار مورد مندرج  در  IFRS   ارایه میگردند. چون طبقه بندی های  سر رسید فروش و دریافت  تحت IAS 39 وجود ندارند ،  لذا  نیازی  به مقابله  با  تمام قوانین  قصد محور دریافت  ، و یا با  نگرانی های "عجیب" مربوطه ، بدون نیاز به گزینه ای جهت شناسایی  تغییرات در ارزش موجود  اوراق بهادار فروشی در سود و یا زیان فعلی  به جای فقره ای از درآمد  جامع ندارند.
 
(1)- IFRS در  شرکتهای متوسط  مستلزم  مدلی  از هزینه استهلاک  ابزار های اوراق  بدهی، با استفاده از نرخ بهره واقعی  از  تاریخ شناخت اولیه میباشد. نرخ واقعی  باید همه شرایط قراردادی ، از جمله گزینه های پیش پرداخت را لحاظ نماید. سرمایه گذاری در  سهام اولویت غیر قابل تبدیل و سهام عادی nonputtable که  با آنها داد و ستد عمومی میشود  و یا ارزش منصفانه  آن را میتوان به  صورت  دیگری  با اطمینان  به ارزش منصفانه با تغییر در ارزش گزارش شده در درآمد فعلی مورد سنجش قرار داد. بسیاری از دیگر ابزارها مالی  با هزینه کمتراز هر اختلال شناخته شده گزارش می  شوند. اختلال یا عدم قابلیت وصول  میبایست همیشه مورد ارزیابی قرار گیرد، و اگر شناسایی گردید ، بلافاصله به  صورت سود و زیان شناسایی گردد و  تحصیل  به میزان زیانی که  قبلا گرفته شده نیز در سود و زیان شناسایی گردد.
 
(2)- در  ابزار های  پیچیده تر مالی (مانند مشتقه ها)، ارزش منصفانه از طریق سود و زیان به طور کلیَ روش اندازه گیری مناسب   با هزینه اختلال کمتر که  برای آن ابزار (مانند ابزار حقوق صاحبان سهام فاقد ارزش منصفانه عینی تعیین کننده ) که برای آن  ارزش منصفانه را نمی توان تجویز کرد  معین نمی شود.
 
 (۳) - دارایی هایی  که معمولا؛ معیارها را  به عنوان ابزارهای مالی درخور  نمی یابند  عبارتند از:
 (الف)- اوراق بهادار با حمایت  دارایی مانند تعهدات وام مسکن وثیقه ای  , توافقات باز  خرید  و بسته های مطالبات اوراق بهادار. 
 (ب)- گزینه ها, حقوق, احکام, قرارداد های  آتی, قرارداد های  سلف و سواپ های  نرخ بهره هستند  که می توان بطور   نقد و یا تبادل دیگری ابزار های مالی تسویه گردند.
 (ج) - ابزارهای مالی واجد شرایط که به عنوان ابزارهای  مصون سازی مطابق با الزامات استانداردها تعیین گردند . 
 
 (د) - تعهدات به  وام به نهاد  دیگر.
(ر) - تعهدات جهت دریافت وام چنانچه  بتدان  تعهد را بصورت  نقد تسویه نمود. این ابزار شامل :
(الف)- سرمایه گذاری در  ابزار های دیگر نهاد حقوق صاحبان سهام غیراز سهام  قابل تبدیل سهام اولویت و nonputtable عادی سهام 
(ب) مبادله نرخ بهره که جریان نقدی مثبت یا منفی و یا تعهد  خرید سلف  کالا یا ابزار مالی که بتوان بصورت  نقدی تسویه نمود
 (ج) گزینه ها و قراردادهای  سلف به دلیل بازگشت به دارنده ثابت نیستند
 (د) سرمایه گذاری در تبدیل بدهی به دلیل بازگشت به دارنده می تواند با قیمت صادر کننده سهام عدالت بجای  نرخ بهره بازار و 
(ر) وام دریافتی از شخص ثالث که به شخص ثالث حق یا تعهد را میدهد  چنانچه مالیات یا الزامات حسابداری قابل اجرا تغییر نمایند را پیش برداخت نماید.
ب -  - عدم شناسایی  به طور کلی، اصل به کار گرفته شده  این است که، اگر انتقال دهنده  هر گونه خطرات و یا پاداش مالکیت را حفظ نماید  ، عدم شناسایی  مجاز نمی گردد، هر چند اگر کنترل کامل بر دارایی منتقل شود ، حتی اگر برخی از خطرات و یا پاداش بسیار محدود باشند عدم شناسایی  معتبر خواهد ماند.  بنابر این مجموعه "تست عبوری" و " تست کنترل احتباس" IAS 39  را می توان حذف نمود ، مگر اینکه  IAS 39 به صورت  کاملا؛ اختیاری توسط نهاد  گزارشگر انتخاب گردد.  عدم شناسایی در بدهی های مالی،  تنها زمانی  مجاز است که تعهد  منفصل  ، لغو و یا منقضی شده  باشند.
ج. حسابداری ساده پرچین . حسابداری پرچین  بسیار ساده و الزامات کم سخت تر  در شناسایی  دوره ای  مطرح میگردند  تا با مجموعه  IAS 39  .
د. مشتقات تعبیه شده .  هیچ گونه حسابداری جداگانه ای برای مشتقات تعبیه شده مورد نیازنمی باشد.
 
1) اختلال در  سرقفلی : رویکرد شاخصی  جهت جایگزین اجباری محاسبات اختلال سالانه در IFRS 3 تحت عنوان ترکیبات  کسب و کاربه تصویب رسید ه است.
علاوه بر این، سرقفلی  و دیگر دارایی های   دارای عمر نا محدود در نظر گرفته میشوند، در نتیجه  دشواری اختلال ارزیابی   را کاهش میدهند .
(2) - کلیه هزینه های تحقیق و توسعه  وارده  هزینه میشوند  (IAS 38 به سرمایه پس ازارزیابی  زیست ‍‍‍‍ پذیری تجاری) نیاز دارد.
(3) روش هزینه و یا ارزش منصفانه میتوانند  از طریق سود و زیان حسابداری برای شرکا   و سرمایه گذاری های مشترک (به جای روش اوراق بهادار  یا تثبیت متناسب)  میتوانند مورد  استفاده قرار گیرند.
4) - حسابداری ساده در مالیات های  معوق : در "نگرش  تفاوت موقت" در  شناسایی  مالیات معوق تحت IAS 12، مالیات بر درآمد، با  اعمال  اصلاحی جزئی مجاز می باشد. مالیات های  کنونی و معوق لازم است   ابتدا با نرخ قابل اجرابه سود های  توزیع نشده  با تعدیلی  در دوره های بعدی درصورت  توزیع سود مورد سنجش قرار گیرند .
 
5) - استفاده کمتر از ارزش منصفانه در کشاورزی ( فقط در صورتیکه  ارزش منصفانه به آسانی بدون هزینه  و یا تقلا قابل تعیین باشد مورد نیاز باشد).
(6) پرداخت برمبنای  اشتراک :  پرداخت  های مبتنی بر سهم حقوق صاحبان سهام در صورت وجود  باید بر اساس قیمت های قابل مشاهده  بازار مورد  شناسایی واقع گردند. هنگامی که گزینه ای  برای تسویه  وجود داشته باشد ، نهاد باید  برای  معامله به عنوان تسویه معامله نقدی  ، مگر  در شرایط خاص حساب  کند.
(7) اجاره امور مالی:  سنجش  ساده ای  از حقوق و تعهدات موجر تعیین می شود.
(8) -  اولین تصویب .  داده های  دوره قبل تر میبایست  تحت IFRS 1  ، تحت  اولین تصویب استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی  تصریح  شوند.  معافیت غیر عملی بودن نیز گنجانده شده است.
چون سنجش پیش فرض ابزارهای مالی  ارزش منصفانه از طریق سود و زیان تحت IFRS در شرکتهای کوچک و متوسط میباشد ، برخی از شرکتهای کوچک و متوسط در واقع ممکن است  به سنجش  های  ارزش منصفانه بیش از نهادها  که  تحت IFRS گزارش میگردند  الزامات افشا تحت IFRS در  شرکتهای کوچک و  متوسط  مورد نیاز می باشند.
در واقع کاهش های  خاصی در الزامات افشا تحت IFRS در شرکتهای متوسط در مقابل  IFRS کامل وجود دارد، اما این کاهش ها  نسبتا جزئی  بوده و به تنهایی برای     تصمیمی جهت اصلاح  این استاندارد را تحریک نمی نماید. علاوه بر این، ذینفعان اصلی، مانند بانک ها، اغلب  افشا های انعطاف ذهنی (به عنوان مثال، قراردادهای عمده، موافقت جبران خسارت ) که فراتر از آنچه تحت IFRS  میباشد مورد نیاز است، و این امر به احتمال زیاد  تحت  IFRSدر شرکتهای متوسط ادامه میابد.
 

ابقا  IFRS در شرکتهای متوسط 

شرکتهای کوچک  نه تنها بر پیچیدگی IFRS بلکه در مورد توالی  تغییرات استانداردها نیز ابراز اظهار نگرانی نموده اند. در پاسخ به این مسائل، IASB در نظر دارد   IFRS را در شرکتهای متوسط حدود هر سه سال یکبار از طریق یک «مجموعه آثار» استاندارد، با توقعی که هر گونه شرایط جدید تاریخ های کاربردی   زودتر از  یک سال از تاریخ  صدور را بروز رسانی نماید. بنابر این کاربران   بدین این ترتیب از داشتن الزامات  پلت فرم نسبتا پایدار تضمین میگردند.
 
گروه اجرایی SME
ماموریت  گروه اجرایی شرکت های کوچک و متوسط   (SMEIG) حمایت از تصویب بین المللی  از IFRS درشرکتهای متوسط و نظارت بر اجرای آن است. SMEIG دو مسئولیت های اصلی بشرح زیر دارد :
•  رسیدگی به سوالات اجرایی  مطرح شده توسط کاربران  IFRS در شرکتهای متوسط  و توسعه هدایت پیشنهادی در قالب پرسش و پاسخ (پرسش و پاسخ)  که در دسترس عموم قرار دارد . پرسش و پاسخ بصورت غیر اجباری در نظر گرفته میشود.
• بررسی و  اراپه پیشنهاد  به IASB بر اساس  نیاز جهت  اصلاح IFRSدر  شرکتهای متوسط. .پرسش و پاسخ های زیر انتشار داده  شده اند.
  • بررسی و اراپه پیشنهاد به IASB بر اساس  نیاز جهت  اصلاح IFRSدر  شرکتهای متوسط. .پرسش و پاسخ های زیر انتشار داده  شده اند.

شماره مرجع  No

                      سوال و پاسخ                     

تاریخ انتشار     

 

2011/01

استفاده از IFRS در شرکت های    متوسط SME ها در صورتهای مالی والدین

                                                                  

ژوپن۲۰۱۱23

2011/02

اشخاص که به طور معمول پاسخگوی افکار عمومی هستند

 

 ۷   دسامبر۲۰۱۲

2011/03

تفسیر "تجارت در یک بازار عمومی                                        

دسامبر۲۰۱۲7

2012/01

 "استفاده از "هزینه ناروا و یا تلاش

 

آوریل ۲۰۱۲ 10

2012/02

نیاز قلمرو قدرت مجدد کامل   IFRS           

           

آوریل ۲۰۱۲ 10

2012/03

                                                                                        ابزار مجدد مالی در استاندارد فوق                                                             

آوریل۲۰۱۲ 27

2012/04

   گردش  تفاوت ارز تجمعی در اختیار یک شرکت تابعه

 

آوریل   ۲۰۱۷27

 
کاربرد های IFRS در شرکتهای متوسط 
 
IFRS در شرکت های کوچک و متوسط توسعه قابل توجهی  دارند و  میتواند  تاثیر واقعی بر  استانداردهای حسابداری و حسابرسی آینده  منتشره  توسط سازمان های شرکت کننده در فرایند-تنظیم استاندارد را داشته باشند.
در 6 مارس سال 2007، FASB و AICPA اعلام نمودند  که کمیته  تازه تاسیس  شرکت های خصوصی  گزارشگری مالی (PCFRC) نیازهای گزارشگری مالی شرکت های خصوصی وکاربران از صورتهای مالی خود را  اداره خواهند کرد. هدف اصلی PCFRC کمک به FASB  جهت تعیین اینکه آیا و کجا  باید تفاوت های خاص در استانداردهای حسابداری و آینده نگر موجود در شرکت های خصوصی وجود داشته باشد میباشد .
در بسیاری از کشورها قاره اروپا  پیوند نزدیکی بین صورتهای مالی قانونی و نتایج گزارش مقاصد  مالیات بر درآمد وجود دارد. اجرای موفقیت آمیز استاندارد SME به  شکستن پیوند سنتی بین صورتهای مالی و اظهارنامه مالیات بر درآمدنیاز دارد  و ممکن است به اصلاح قوانین شرکت نیاز داشته باشد.
از آنجایی که همگرایی بین المللی استانداردهای حسابداری ضروری و با  همگرایی بین المللی استانداردهای حسابداری همراه است ، حسابداری دیفرانسیل در شرکتهای متوسط بر تعدیل کننده ها  از قبیل  نظارت عمومی هیئت مدیره حسابداری شرکت (PCAOB) و SEC تاثیر می گذارد. IFRS در شرکتهای متوسط ممکن است  آسودگی  خوشآیند ی برای حسابرسان باشد  چون ریسک ذاتی ناشی  از انتخاب های متعددد و قضاوت مورد نیاز مدیریت  هنگام استفاده از نسخه کامل IFRS را کاهش  می دهد. موفقیت IFRS در  شرکتهای متوسط تا  حدی  به کاربران ، تهیه کنندگان  ان بستگی دارد و حسابرسان بر این  باورند  که  استانداردها  نیاز آنان را رفع مینماید............این مقاله ادامه دارد............

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید