آموزش محیطی

در

اهداف اصلی  از آموزش محیطی

در مورد تنظیم بحران های اضطراری، شدید و باز سازی ...
- برای پروراندن آگاهی روشن و نگرانی در مورد وابستگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست بومی در نواحی شهری و روستایی. 
- برای فراهم کردن فرصت هایی برای هر فردی تا دانش، ارزشها، گرایش ها، تعهد ها و مهارت هایی برای فراگیری و آموزش که برای حمایت و بهبود محیط ضروری است. 
- برای ایجاد الگوهای رفتار افراد، گروه ها و اجتماع به عنوان کل برای محیط.

مفاد و چالش ها  

در شرایط اضطراری، جایی که تعداد زیادی از افراد در نواحی پر تراکم زندگی می کنند، تاثیر بر محیط بطور مداوم شدید می شوند. تنزل و از هم پاشیدگی با حرکت سریع مردم روی می دهد(پناهندگان و IDP ها)، بخصوص اگر امنیت در محیطی شکننده قرار داشته باشد که نتواند تعداد زیادی از مردم را حمایت کند. تنزل همچنین در نتیجه نزاع ها روی خواهد داد. دسترسی به منابع طبیعی مانند اراضی قابل کشت و آب پاک ممکن است کم و نادر باشد که منجر به افزایش نزاع ها خواهد شد. حفاظت از محیط میزبان  استراتژی مهمی در حفاظت از پناهندگان و جابجایی افراد بصورت درونی است (IDP ها). 
بدون امکانات و شیوه های بهداشتی مناسب، به عنوان مثال، منابع آبی که می توانند آلوده شوند که برای محیط مضر است و همچنین به تاثیرات منفی بر سلامت زندگی های نزدیک منتهی می شود. بطور مشابه نیاز به جمع آوری هیزم برای پخت می تواند به نتایج محیطی جدی منتهی شود همانطور که ناحیه ای به سرعت جنگل زدایی می شوند. این تاثیرات و دیگر آثار می توانند با برنامه آموزشی محیطی کاهش یابند. هدف چنین برنامه هایی تغییر رفتار یادگیرنده ها است و انتقال دانش فراگرفته شده به عمل است، تا تاثیر زیان بار محیط حفظ شده یا به حداقل رسند (تالبوت و مویگای، 1998، 243). آموزش محیطی را می توان به عنوان واحد درسی در مدارس رسمی ارائه کرد ( شاید با باشگاه های محیطی) و با فعالیت های آموزشی غیر رسمی. 
فعالیت های آموزش محیطی را باید به عنوان بخشی از برنامه مدیریت محیطی فراگیر در مناطق تحت تاثیر بر عهده گرفت. در مورد آموزش پناهندگان، هدف عوامل جلوگیری، کاهش و منع تاثیرات مرتبط با پناهندگان در محیط است. چنین تعهدی به یکپارچگی نیاز دارد تا جایی که می تواند از مدیریت محیطی در تمام مراحل اقدامات پناهندگان گسترش یابند. 

استراتژی های پیشنهاد شده 

خلاصه استراتژی های پیشنهادی آموزش محیطی
1. تعیین اینکه آیا برنامه حفاظت محیطی به عنوان بخشی از پاسخ اضطراری با مشاوره وزرای دولتی مرتبط توسعه یابند. 
2. شناسایی افرادی در وزارت آموزش که مسئول آموزش محیطی هستند (یا خواهند بود). اطمینان از اینکه آنها هر آموزش ضروری را دریافت کنند. 
3. ارزیابی آموزش محیطی برنامه ها و واحد های درسی آموزش محیطی مهارت محور بر اساس ارزیابی را نیاز داشته و توسعه می دهند. 
4. شناسایی تغییرات مورد نیاز در واحد های درسی کنونی برای اطمینان از تضمین جزء آموزشی محیطی. 
5. تسهیل توسعه یا بهبود مواد و روش شناسی ها برای آموزش محیطی و آزمودن و اجرای این برنامه ها. 
6. ارائه راهنمایی هایی برای مقامات آموزشی در حوزه های اضطراری تحت تاثیر و برای سازمان های شهری- اجتماعی برای اجرای برنامه های آموزشی محیطی. 
7. تامین منابع و آموزش معلمین برای آموزش محیطی.
8. در شرایط مهاجرت یا جابجایی داخلی که برنامه های آموزش محیطی در اردوگاه ها اجرا شود، برای جمعیت های اطراف برنامه هایی فراهم شوند. 
 

نکاتی برای راهنمایی

1. تعیین اینکه آیا برنامه حفاظت محیطی به عنوان بخشی از پاسخ ضروری با مشاوره مربوط به وزرای دولتی توسعه یافته اند. 
- آیا حوزه های خاصی از تنزل محیطی شناسایی شده اند؟
- آیا قید و بندی در برنامه ریزی پاسخ به آموزش محیطی وجود دارد؟
2. شناسایی افرادی در وزارت آموزش که مسئول آموزش محیطی هستند (یا خواهند بود). تضمین اینکه آنها آموزش ضروری را دریافت کرده اند.
- تعیین متخصصینی در دیگر وزارتخانه های مسئول مدیریت محیطی همانند NGOهای محیطی برای اطمینان از اینکه همه فعالیت های آموزشی محیطی با اهداف برنامه عملی محیطی ملی هماهنگ هستند. 
3. ارزیابی آموزش محیطی برنامه ها و واحد های درسی آموزش محیطی مهارت محور بر اساس ارزیابی را نیاز داشته و توسعه می دهند.
- تعیین مطالعه محدوده ای برای تعیین رفتارها و گرایشات جمعیتی- هم محلی و هم اجتماعی- با توجه به محیط و استفاده از منابع طبیعی. 
- انجام بررسی هایی برای برنامه های آموزشی محیطی اجرا شده تحت توجهات دولتی از طریق سازمان های شهری- اجتماعی و عوامل خارجی و NGO ها. 
- شناسایی خصوصیات واحد درسی که دانش، مهارت و رفتار هایی را تدریس می کنند که برای توجه به محیط سازنده (مخرب) هستند. 
- آیا واحد درسی نیازهای همه دانش آموزان را (مانند دختران، گروه های مذهبی/فرهنگی، گروه های زبانی، گروه هایی با نیاز های خاص) با توجه به دانش کسب شده برای استفاده پایدار از محیط را قبل از اینکه گروه ها برنامه آموزشی رسمی را ترک کنند، بر آورده می سازد؟ 
- آیا این حوزه های محتوا جایی هستند که مهارت های آموزش محیطی به هم پیوسته هستند؟
- آیا به هم پیوستگی آموزشی با مهارت های حل مسئله تضاد دارند؟ از این رو ریشه بسیاری از درگیری ها منابع نادری هستند، این مهارت ها ممکن است برای دوری یا دست و پنجه نرم کردن با درگیری های آینده منابع ضروری هستند .
- ایجاد گروه کاری مشترک برای مهیا سازی هدایت های شیوه مطلوب برای تامین کننده های آموزش محیطی. 
- تعیین مضامین محیطی مانند حفظ خاک، آب، پوشش گیاهی و انرژی؛ پناهگاه پایدار، سلامت محیطی و قوانین محلی و سنت ها در رابطه با استفاده از منابع. همچنین موضوعات معمول در برنامه های آموزشی محیط مهاجرین در بخش ابزار و منابع از این فصل ببینید. 
- تعیین اینکه آیا آموزش محیطی به عنوان بخشی از واحد رسمی یا از طریق فعالیت های خارج از برنامه تدریس خواهد شد. برای نمونه در برخی از کشور ها کلوپ های محیطی و مجلات برای رسیدن کودکان و خانواده هایشان با پیام های زیست بومی ساده که فعالیت ها را بطور سرگرمی همانند آموزشی تدریس می کنند (تالبوت و موییگی 1998).

آموزش محیطی اکتشافی

 برای بسیاری از برنامه های مدارس مهاجران، کار میدانی نباید برای مدارس آشنا برای کشت درخت و سبزی محدود شود. راه حل هایی برای مسائل محیط زیستی ( همچون کمبود آب، جنگل زدایی، فرسایش خاک و گسترش کویر) را می توان اغلب با کلاس هایی در محیط بیرون در ابتدا مورد مطالعه قرار داد. مطالعات میدانی عملی کتاب درسی را وارد زندگی م کند و درکی از درگیری اخلاقی را ارتقاع می دهد که برای موفقیت آگاهی محیطی حیاتی است. 
شواهد نشان می دهند که کودکان عوامل اصلی مسائل محیطی هستند که محرک طبیعی را برای یادگیری و نشان دادن دانش خود در خانواده و اجتماع ارائه می دهند. هزاران کودک مهاجر آفریقایی و آسیای مرکزی همانند کودکان در مراکز پناهجویی از آموزش محیطی و فعالیت های خارج از کلاس بهره می برند، از جمله مدیریت پایه های مدارس، رقابت نگهداری از حیوانات خانگی. برای تقویت غالیت های خارج از کلاس UNHCR و یونسکو اخیرا مواد اصلی همانند بازی های محیطی، ترفند های طنز آمیز، نمایش و ارزیابی های علمی را برای درگیری بیشتر آموزشی توسعه داده اند.   
4. شناسایی تغییرات مورد نیاز در واحد های درسی کنونی برای اطمینان از تضمین جزء آموزشی محیطی
 
- آیا آموزش محیطی به عنوان موضوعی جدا از واحد های درسی رسمی تدریس می شود؟ اگر چنین است، موضوعی قابل بررسی است؟
- اگر اموزش محیطی جدا تدریس نمی شود، موضوع دیگر (مانند علم، جغرافیا، کشاورزی و غیره) می توانند برنامه های آموزش محیطی را اجرا کنند؟
- آیا این تدریس در محیط برای اطمینان از اینکه پیام و تغییر مورد نظر در رفتار کافی است، برای جمعیت انتقال یافت؟
5. تسهیل توسعه یا بهبود مواد و روش شناسی ها برای آموزش محیطی و آزمودن و اجرای این برنامه ها.
- سازگاری محلی مواد موجود، مانند مواردی که توسط یونسکو و PEER توسعه یافتند، روشی موثر برای شروع آموزش محیطی هستند. 
- برنامه توسط اجتماع قابل پذیرش است ( آیا از لحاظ فرهنگی مناسب است؟)
- این برنامه مهارت ها و رفتار های مثبت و ساختاری می سازد. 
- برنامه تجربه یادگیری ثابتی است (یعنی برنامه گاه و بی گاه نیست). 
- بخش های اموزش معلمین برای اطمینان از تدریس معتبر وجود دارد. 
- اطمینان از مشارکت کامل جامعه و مالکیت هر نوع برنامه آموزش محیطی.
- ایجاد گروه های متمرکز با اطمینان از اینکه همه عوامل اجتماع (از جمله گروه های اقلیت، زنان، رهبران مذهبی، رهبرای جامعه و حافظین سلامت) بطور فعال در توسعه برنامه محیطی شرکت می کنند. 
- شامل جمعیت میزبان در بحث هایی مرتبط با آموزش محیطی برای پناهندگان بطوری که به حداقل رساندن درگیری در رابطه با استفاده از منابع نادر کمک می کند. 
- بررسی برنامه های آموزشی محیطی که با جنبش های جوان بین المللی مانند صلیب سرخ و هلال احمر ، سازمان جهانی جنبش پیشاهنگی و مجمع جهانی هدایت دخترا و دختران پیش آهنگ توسعه یافتند. 
6. ارائه راهنمایی هایی برای مقامات آموزشی در حوزه های اضطراری تحت تاثیر و برای سازمان های شهری- اجتماعی برای اجرای برنامه های آموزشی محیطی. 
7. تامین منابع و آموزش معلمین برای آموزش محیطی.
- موفقیت برنامه های آموزشی محیطی همراه با مشارکت و کشف شیوه های تدریس.
معلمین تعلیم یافته برای آموزش محیطی در اتیوپی
در اتیوپی، یونسکو- PEER در اصل به معلمان پناهنده آموزش داد تا برنامه آموزش محیطی را اجرا کنند. زیرا بسیاری از این معلمین به وطن بازگشته یا دوباره اقامت داشتند، برای سیستم انتخابی متفاوت به منظور آموزش معلمین ضروری است تا بر تکیه بر یونسکو PEER برای اجرای آموزش ادامه دهند. در نتیجه کارکنان موسسلت آموزش معلمین در گامبلا و جیجیگا برای تدریس آموزش دیدند، نه تنها آموزش محیطی بلکه برخی مهارت های تدریس برای کمک به معلمین در توسعه حرفه ای خود. این مکانیسم طور گسترده ای در برنامه های مستمر و پایدار کمک کننده بودند.
9. در شرایط مهاجرت یا جابجایی داخلی که برنامه های آموزش محیطی در اردوگاه ها اجرا شود، برای جمعیت های اطراف برنامه هایی فراهم شوند.

ابزار و منابع 

1. عناوین معمول در برنامه های آموزشی محیطی پناهندگان

هفت عنوان گسترده موضوع متداول برنامه های آموزشی محیطی پناهندگان هستند:
- مصرف انرژی- تمرکز بر بخش خانگی، جایی که هدف کاهش مصرف سوخت، بخصوص چوب برای پخت و پز و گرمایش است. 
- پناهگاه پایدار و ثابت – ملزومات خانه برای بخش کوچک اما قابل توجه استعمال چوب بخصوص در مراحل اولیه تاثیر در نظر گرفته می شوند. در برخی مکان ها پروژه هایی وجود دارند که شامل طراحی و ساخت پناهگاه ثابت با دیگر مواد برای مهاجرین است. 
- حفاظت از درختان و سایر پوشش گیاهی- مصرف انرژی و پناهگاه ثابت مانند حفاظت و نگهداری از پوشش گیاهی از طریق ارتقاع جنگل کاری محلی.
- حفظ خاک- موضوعاتی از جمله علل و تاثیرات فرسایش خاک همانند روش های فیزیکی و زیستس کنترل فرسایش.
- حفظ آب- مفاهیم مهم از جمله کنترل آب از دست رفته با ارزیابی های فیزیکی و زیستی و حفاظت از منابع آبی. 
- سلامت محیطی- از جمله عناوینی چون پیشگیری بیماری از طریق حفاظت مناسب و بهداشت آب با تمرکز خاص بر پیشگیری وبا- مرتبط با آموزش سلامت. 
- قوانین محلی و سنتها در رابطه با استفاده از منابع طبیعی- برای به حد اقل رساندن نزاع با جوامع میزبان، پناهجویان و سایر جابجایی ها که باید از قوانین محلی و سنت های مربوط به استفاده از منابع طبیعی آگاه باشند. عناوینی را پوشش می دهد که عبارتند از: شیوه های سنتی مدیریت منابع افراد محلی، مقررات اداره موجود و حفظ پارک های ملی و ارازی، قوانین حفظ حیات وحش، مقررات آتش، حقوق چرا، حقوق مربوط به تولیدات جنگلی و غیر جنگلی. 
 

2. نکات کلیدی در آموزش محیط زیست و افزایش آگاهی

عمومی

• آموزش و پرورش دارای اثرات بلند مدتی است و باید با اقدامات نظارتی کوتاه مدت و پیام اطلاعات عمومی در حفاظت از محیط زیست تکمیل شوند. آموزش محیط زیست باید به عنوان یک مستمر و چند بخشی دیده شود، همهنند ابزاری برای تاثیرات شبیه سازی، بحث و تصمیم گیری در مورد مسائل محیط زیستی و مسائل آن. همانطور که بر تغییرات در درک و گرایشات و آموزش محیطی تمرکز دارد، تاثیرات سریع ایجاد نمی کند. این امر باید با مقررات کوتاه مدت و اطلاعات عمومی برای محدود کردن آسیب های آنی به منابع طبیعی تکمیل شوند. 

- آموزش محیطی باید بر اساس دانش زیست بومی و مهارت ها ساخته شود. 

جوامع پناهنده و میزبان شیوه های محیطی قابل ملاحظه ای برای اشتراک گذاری بر یکدیگر دارند. آموزش محیطی موثر باید گروه های اجتماعی، از جمله زنان، جوانان را درنظر گیرند که ظرفیت و خواست ترویج مدیریت محیط را دارند. 

- راه کار های رسمی و غیر رسمی باید برای نتایج بهتر هماهنگ شوند.

راهکار های غیر رسمس موثر خواهند بود اگر کل روش های مدرس ای برای آموزش محیطی در نظر گرفته شوند. مدارس را نباید جزیره های جدای دانش فرض کرد، انها را باید بخشی از جامعه دید. بطور مشابه، جامعه را باید به مدارس کشاند، مثلا گروه های کاری کمپ ها و اقامت گاه ها. عنواوین باید به زندگی روزانه مرتبط باشند. 

- آموزش محیطی و آگاهی – افزایش مرتبط با گسترش

آموزش محیطی باید با تلاش های اخیر در ارتقاع رفتار حساس به محیط هماهنگ باشد. ارتباط برنامه های آموزشی محیطی به جنبه های خاصی از پنهاجویان همواره آسان نیست، بخصوص زمانی که واحد های درسی بطور ملی استاندارد و تحقیق محور هستند. ساختمان هم می تواند منافع ناهجو و جامعه محلی را در نگرانی های محیطی گسترده سازد. 
 

افزایش آگاهی زیست محیطی غیر رسمی

• ابتدا، آگاهی زیست محیطی هدف قرار در تنظیم پارامترهای برای رفتار زیست محیطی با ارزش است.
برنامه های آگاهی باید قبل از سیستم سازگار پناهندگان با رفتار مخرب محیط زیست ارائه شودکه به سختی تغییر ایجاد کرده اند: برای مثال، در سبک های پناهگاه آنها ، مناطق که در آن قطع درختان، و یا سیستم پخت و پز استفاده می کنند. پیام ها به طور معمول ابلاغ شود مربوط به قوانین محلی و / یا ملی، برای مثال، در آن شیوه های مجاز و یا ممنوع.
• هنگامی که شهرک های جدید برقرار می شود، در مورد استفاده از منابع طبیعی پناهندگان باید از مقررات اطلاع داده می شود.
 

- قوانین مربوط به استفاده از منابع طبیعی باید روشن باشند.

این ممکن است به قطع درختان، تولید [زغال چوب و یا مدیریت مناطق برداشت چوب مربوط باشد. یک استراتژی است که برای حفظ درخت خاص در هر نقطه که پناهندگان هستند، و مسئولیت برای حفاظت از آنها برای خانواده های مربوطه اختصاص دهید. این روش نیاز به حضور به موقع یک آژانس محیط زیست دارد، با همکاری سازمان مدیریت اردوگاه، و پس از آن از معرفی مشوق ها و بازدارنده ها. در حالت ایده آل، پناهندگان خود باید تمام اطلاعات مربوطه را ضبط کنند.
• افزایش محیط زیست آگاهی می توانید مشارکت در محیط زیست را ترویج کند
فعالیت های محیطی که شامل جوامع هدف هستند در شناسایی مشکل و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی به احتمال زیاد تاثیرات مثبت مطلوبی دارند. 
- نقاط چندگانه برای افزایش آگاهی محیطی وجود دارند
آموزش محیطی غیر رسمی از طریق برنامه های سلامت، کلاس هایی سواد آموزی بالغین، جلسات ویدئویی، خدمات مذهبی، برد های اعلانات، نمایش و شعر و غیره تقسیم بندی می شوند. شبکه های اجتماعی و کارکنان بهداشت بطور خاص در گذراندن پیام های محیطی برای آموزش افراد بالغ موثر هستند. 
• علائم و پوستر برای برقراری ارتباط قوانین، مقررات محیط زیست
این شیوه باید توسط پشتیبانی می شود، و در ارتباط با فعالیت های دیگر باشد. آگاهی عمومی از مقررات حاکم بر روشی است که در آن پناهندگان مجاز به برداشت از منابع طبیعی از طریق تعدادی از کانال های ابلاغ شده اند. نشانه ها، به عنوان مثال، می توان در انواع مختلف از مکان در اردوگاه و مناطق اطراف آن نوشته شده باشند. آنها باید توسط پناهندگان طراحی هر جا که ممکن استنصب شوند، باید چند زبانه باشد و باید این پیام در نظر گرفته شده در یک روش مناسب و بدون ابهام پیام را  انتقال دهد.
• بالا بردن آگاهی زیست محیطی و آموزش باید شامل اقداماتی برای توانمندسازی جوامع و نهادهای مدیریت آن است.
آموزش و طرح های آموزشی با جوامع محلی تاثیرات محدود دارد اگر این جوامع قادر به قرار دادن درس در عمل نباشند. حقوق دسترسی، ظرفیت سازمانی و انگیزه های مناسب بهتر می تواند از مشارکت در فعالیت های مدیریت پایدار اطمینان حاصل کند.
 
آموزش و پرورش رسمی محیط زیست
• مفاهیم محیط زیست را می توان به برنامه های آموزش و پرورش رسمی یکپارچه کرد.
این رویکرد ممکن برای آموزش محیط زیست رسمی شامل مکمل های موجود برنامه درسی با مواد زیست محیطی اضافی، و یا در حال توسعه یک بسته جداگانه از افزایش آگاهی مواد باشند. تصمیم گیری در مورد اینکه آیا آموزش های زیست محیطی به عنوان یک موضوع جداگانه به شما معرفی شوند باید در اسرع وقت ارائه شوند. شاید جای تعجب است، شواهد از تلاش های گذشته نشان می دهد که مفاهیم زیست محیطی در حال حاضر بیش از حد برنامه درسی ممکن است که تناسب کمتر با معرفی یک موضوع کاملا جدید دارد.
• آموزش های زیست محیطی باید مربوط به نیازهای پناهندگان و جوامع محلی باشد.
شرایط پناهندگان گاهی اوقات برای توسعه مواد جدید آموزشی به پاسخ آموزش و محتوای نیازهای پناهندگان و عودت مخاطبان و موقعیت می باشند.
توسعه از جمله همکاری نزدیک با معلمان پناهندگان، شرکای اجرایی و بازیگران اغلب محلی، به عنوان ترویج حس مالکیت مهم است.
• فعالیت های آموزش و پرورش محیط زیست باید بر مواد به حداقل رساندن دسترسی محلی تکیه کند.
اذعان به این که امکانات آموزشی و منابع آموزش در شرایط پناهندگی اغلب محدود هستند ، اختلاط مواد به صورت محلی در دسترس برای آموزش محیط زیست و اشاره به شرایط و مشکلات محلی می تواند جذاب ، کاربردی و پایدار تر باشند. فعالیت های آموزش و پرورش محیط زیست باید ساده ساخته شده و به صورت محلی به منظور به حداقل رساندن احتمال وابستگی به حمایت خارجی برای
ادامه آنها مناسب باشند
• روش های تدریس جدید ممکن است شایستگی معلمان را بهبود بخشد. در برخی موارد، ممکن است مناسب روش آموزش جدید باشند (به عنوان مثال فعالیت- بر اساس و روش های حل مسئله) برای آموزش های زیست محیطی. این روش ها ممکن است مهارت های جدید و شایستگی معلمان و مربیان، تقاضا با یک تغییر به احتمال زیاد به دور از آموزشی به روش معلم محور را فراهم کند. ظرفیت سازی ممکن است برای توسعه روش های تدریس و منابع ضروری باشد.
*** 
عناوین بکار رفته و ارائه مواردی در این بررسی به هیچ وجه بیانگر دیدگاه قانونی یونسکو یا IIEP نسبت به کشور، قلمرو، شهر یا منطقه یا مقامات آن مناطق یا مربوط به سر حد و مرزهای آنها نیست. 
هزینه های انتشار این مطالعه از طریق یونسکو و بصورت مشارکت داوطلبانه با چندین دولت عضو یونسکو تامین شده است.

نظرات

در ادامه بخوانید...

سئو مقدماتی: آموزش سئو برای مبتدیان، بهینه سازی نتایج در موتور جستجو

در

در این مقاله با موارد زیر آشنا خواهید شد

  1. سئو چیست؟ چرا سئو مهم است؟
  2. هدف گذاری کلمات کلیدی
  3. بهینه سازی صفحات
  4. معماری اطلاعات
  5. نحوه بازاریابی محتوی
  6. مشکلات متداول سئو
  7. روش بررسی نتایج

 

سئو چیست؟ چرا سئو مهم است؟

اگر تابحال در مورد سئو چیزی نشنیده اید و یا در مورد سئو آموزش ندیده اید، حتما مقاله ویکیپدیا یا ترجمه آن (سئو چیست؟) را مطالعه فرمایید. البته دانستن تعریف سئو seo کمک زیادی به پیاده سازی روش های بهینه سازی سایت ها برای بهتر دیده شدن در نتایج موتورهای جستجو نمی کند. برای شروع به پرسش های زیر توجه فرمایید.

  • چگونه وب سایت شخصی یا وب سایت شرکت را بهینه سازی کنیم؟
  • چقدر زمان برای سئو نیاز است؟
  • چگونه نصیحت های خوب، بد و خطرناک در مورد سئو را تفکیک کنیم؟

 

چرا به سئو اهمیت دهیم؟

تنها روش پیدا کردن هر چیزی در اینترنت استفاده از موتورهای جستجو است. این جستجو ها علاوه بر ایجاد ترافیک روی سایت شما، کاربرهایی با قصد و هدف مشخصی را به سایت شما هدایت خواهد کرد. شما می توانید با این هدف گذاری اقدام به فروش محصولات خود کنید. فرض کنید فروشنده یک نرم افزار هستید، یک تابلو تبلیغاتی اجاره کرده اید و تمامی افرادی که در محله هستند شما را می بینند(بدون توجه به اینکه علاقه ای به محصول نرم افزار شما داشته باشند)، در اینترنت هر شخصی از هر کجای دنیا ممکن است با جستجوی "محصول نرم افزار" به سایت شما برسد.

 

چقدر ترافیک از موتورهای جستجو به سایت شما خواهند آمد؟

توجه کنید که گوگل به تنهایی مسئول بیشترین جستجو در اینترنت است. طبق گزارش سایت comscore.com گوگل 64.5% جستجو ها را به خود اختصاص داده است.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

تایپ کاراکتر ویژه در کیبورد

در

در پست  قبل با 30 شکل زیبا که با ترکیب همزمان کلید Alt و اعداد سمت راست کیبورد از یک تا عدد سی آشنا شدید ، اما در این پست  آموزش ورد شما را با تایپ کاراکتر های ویژه و برخی از رایج‌ترین کدها برای نوشتن نمادهای خاص  مثل  علامت یورو  ، نماد کپی‌رایت ©، نماد برند تجاری ثبت شده ® و ... توسط کیبورد آشنا می کنیم.

 

Word-2019-Symbol-Dialog-Box-Special-Characters-Tab_v2.jpg

تایپ کاراکتر های ویژه در برنامه آموزش ورد، آموزش word


- کلید Num Lock در سمت راست کیبورد روشن باشد اعداد از این قسمت باید تایپ شوند.
- همزمان کلید Alt سمت چپ را فشار داده ، پایین نگه‌دارید و کدهای زیر را وارد کنید ، نتیجه را ببینید. 

تایپ واحد پول

علامت یورو در کیبورد 

 € علامت چیست 

€ یورو: Alt+0128

تایپ علامت سنت  در کیبورد

¢ سنت (یک صدم دلار): Alt+0162

 

علامت پوند در کیبورد

تایپ علامت پوند روی کیبورد : £ پوند: Alt+0163


تایپ علامت ین در کیبورد

¥ ین ژاپن: Alt+0165

علامت دلار در کیبورد 

 Shift + 4 را  با هه فشار دهید $

تایپ نماد محاسباتی

× ضرب: Alt+0215
÷ تقسیم: Alt+0247
° درجه: Alt+0176
± جمع/تفریق: Alt+0177

 

علامت نامساوی در ورد

  Alt+8800

 

√ رادیکال: Alt+08730

علامت میکرو در کیبورد 

علامت میکرو در ورد

µ میکرو: Alt+0181

علامت دلتا در ورد

  ∆ دلتا: Alt+08710

تایپ نمادهای کسری

¼: Alt+0188
½: Alt+0189
¾: Alt+0190

تایپ نمادهای عمومی

© کپی‌رایت: Alt+0169
® علامت ثبت‌شده: Alt+0174
™ نشان تجاری: Alt+0153
¡ علامت تعجب وارونه: Alt+0161
¿ علامت سوال وارونه: Alt+0191

نکته: برای نوشتن این نمادها باید کیبوردی مجهز به بخش اعداد (Number Pad) باشد.

شما می‌توانید هر کد دیگری را که تمایل دارید با کلید Alt ترکیب کنید تا به حرف یا نمادی که به آن کد اختصاص یافته دسترسی پیدا کنید.

نرم افزار ورد (به انگلیسی: Microsoft word) یکی از نرم افزارهای مجموعه ی نرم افزاری آفیس است که توسط شرکت مایکروسافت منتشر شده و به روز می شود.

€ علامت چیست 

€ علامت یورو است برای اطلاعات بیشتر به  علامت یورو مراجعه کنید.

 


کاراکتر ویژه در کیبورد را با استفاده از جعبه گفتگوی Symbol وارد کنید

با استفاده از کادر محاوره ای Symbol می توان همه بیست و هفت نویسه خاص را وارد کرد.

1- مکان نما را در جایی قرار دهید که کاراکتر ویژه در متن شما درج شود.

2. زبانه Insert را در نوار انتخاب کنید.

  مرحله 2 نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از Symbol Dialog Box

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 1. قرار دادن برگه


3. Symbols را در گروه Symbols انتخاب کنید .

مرحله 3 نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از جعبه گفتگوی Symbol

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 2. گروه نمادها


4- More Symbols را از فهرست گشودنی انتخاب کنید.

 مرحله 4 نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از Symbol Dialog Box

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 3. گزینه Symbols بیشتر


5- در کادر محاوره ای Symbol ، تب Special Character را انتخاب کنید.

 مرحله 5 نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از جعبه گفتگوی Symbol

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 4. برگه نویسه های ویژه در کادر محاوره ای Symbol


6. کاراکتر ویژه مورد نیاز خود را از فهرست Character انتخاب کنید.

 مرحله 6 نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از جعبه گفتگوی Symbol

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 5. منوی کاراکتر


7. دکمه Insert را برای درج کاراکتر خاص انتخاب کنید .

مرحله 7 در نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از جعبه گفتگوی Symbol

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 6. دکمه درج


8- دکمه بستن را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای Symbol بسته شود.

  مرحله 8 در نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از Symbol Dialog Box

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 7. دکمه بستن


نکته حرفه ای: اگر کادر محاوره ای Symbol دید شما را از شخصیت ویژه وارد شده شما مسدود می کند ، بر روی فلش ماوس خود در بالاترین قسمت کادر گفتگو کلیک راست کرده تا آن را بگیرید و سپس آن را به مکان دیگری از صفحه خود منتقل کنید.

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 8. منطقه سربرگ جعبه گفتگوی Symbol


تایپ کاراکتر ویژه در کیبورد با استفاده از میانبرهای صفحه کلید وارد کنید

سیزده نویسه خاص را می توان با میانبرهای صفحه کلید از پیش تعیین شده وارد کرد.

لطفاً توجه داشته باشید که میانبرهای نشان داده شده در زیر برای نقل قول Double Opening و Double Closing Quote متفاوت از آنچه در جعبه محاوره نماد Word نشان داده شده است (که ممکن است غلط نویسی باشد زیرا عملکرد آنها در حد مورد نظر نیست).

1. مکان نما را در جایی قرار دهید که کاراکتر ویژه در آن درج شود.

2. ترکیب کلید مناسب را روی صفحه کلید خود انتخاب کنید.

 

Em Dash:  Alt + Ctrl + Num –
(Alt plus Ctrl plus the minus sign on the number pad)

En Dash:  Ctrl + Num –
(Ctrl plus the minus sign on the number pad)

Nonbreaking Hyphen:  Ctrl + Shift + _
(Ctrl plus Shift plus underscore)

Optional Hyphen:  Ctrl + –
(Ctrl plus hyphen)

Nonbreaking Space:  Ctrl + Shift + Spacebar

Copyright:  Alt + Ctrl + C

Registered:  Alt + Ctrl + R

Trademark:  Alt + Ctrl + T

Ellipsis:  Alt + Ctrl + .
(Alt plus Ctrl plus period)

Single Opening Quote:  Ctrl + `,`
(Ctrl plus two grave accents)

Single Closing Quote:  Ctrl + ‘,’
(Ctrl plus two single quotation marks)

Double Opening Quote:  Ctrl + ` , Shift + ‘
(Ctrl plus one grave accent followed by Shift plus one single quotation mark)

Double Closing Quote:  Ctrl + ‘, Shift + ‘
(Ctrl plus one single quotation mark followed by Shift plus one single quotation mark)

 

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید. 

نظرات

در ادامه بخوانید...

آموزش ورد نصب و معرفی word

در

آموزش ورد نصب و معرفی word 

نکته مهم در این مقاله نرم افزار کاربردی مایکروسافت آفیس است. در مجموعه مایکروسافت آفیس نرم افزار های مختلفی ازجمله: ورد word، اکسل ( excel )، پاورپوینت ( power point )، اکسس ( access )، آوت لوک ( outlook )، وان نوت ( one note )، پابلیشر ( publisher ) و ... وجود دارد. در این قسمت تمرکز ما بر روی نرم افزار واژه پرداز ورد word است. با استفاده از نرم افزار ورد می توان فایل های متنی ساخت و یا آن را اصلاح کرد می توان به آن عکس، جدول، نمودار، فرمول یا هرچیز دیگری را اضافه کرد و همچنین آن را به صورت های مختلف مانند داکیومنت یا پی دی اف و ... ذخیره کرد که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.

 

نرم افزار ورد word از مجموعه نرم افزار های آفیس محصول شرکت مایکروسافت است. مایکروسافت یک شرکت تکنولوژی چند ملیتی آمریکایی است. این شرکت در کار ساخت، توسعه، قرارداد استفاده نرم افزار، پشتیبانی و فروش نرم افزار های کامپیوتری، وسایل الکترونیکی و کامپیوتر های شخصی و خدماتی دیگر می باشد. بهترین محصولات مشهور این شرکت شامل ویندوز در زمینه سیستم عامل و در زمینه نرم افزار های کاربردی مایکروسافت آفیس، اینترنت اکسپلورر و چندین نرم افزار دیگر می باشد.

سیستم عامل ویندوز یک سیستم عامل بسیار معروف مبتنی بر متن و گرافیک است و شاید به دلیل استفاده آسان بسیاری از کاربران کامپیوتر به این سیستم عامل رو می آورند.

انواع مختلف نرم افزار مایکروسافت آفیس:

آفیس برای سیستم عامل های مختلف مانند: ویندوز، مک، اندروید و آی اُ اس در ورژن های مختلف وجود دارد که می توانید از هر کدام از ورژن های آن باتوجه به سیستم عامل خود استفاده کنید. البته توصیه می شود از جدیدترین ورژن استفاده کنید زیرا به روزتر، دارای باگ کمتر، دارای امکانات بیشتر است.

انواع ورژن های آفیس برای مک:

برای سیستم عامل مک ورژن های زیر وجود دارد:

مک اُ اِس کلاسیک: ورژن 3.0 ، ورژن 4.0 ،  Macintosh Edition98 ، ورژن 2001

مک اُ اِس: v.x ، ورژن 2004 ، ورژن 2008 ، ورژن 2011 ، ورژن 2016

برای سیستم عامل اندروید و آی اُ اِس هم نرم افزار مایکروسافت آفیس وجود دارد و در نهایت برای ویندوز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ورژن 3.x ، ورژن 4.x ، ورژن 95 ، ورژن 97 ، ورژن 2000 ، ورژن xp ، ورژن 2003 ، ورژن 2007 ، ورژن 2010 ، ورژن 2013 ، ورژن  2016 

نصب نرم افزار آفیس در ویندوز:

قبل از هر چیز نسخه خام نرم افزار را از یکی از سایت های ایرانی دانلود کرده و اگر فایل به صورت rar یا zip بود آن را اکسترکت کرده و شروع به نصب نرم افزار کنید. نصب نرم افزار کار سختی نیست و نیاز به توضیح ندارد فقط کافی است که ادامه را بزنید و پیش بروید. وقتی نصب نرم افزار تمام شد یادتان باشد آن را اجرا نکنید. ابتدا فایل فعال سازی را اجرا کنید و سپس به سراغ اجرای نرم افزار ها بروید.(سیارک)

دسترسی به نرم افزار ورد:

در ویندوز های مختلف راه دسترسی به نرم افزار ورد ممکن است کمی متفاوت باشد. در ویندوز اکس پی و 7 ابتدا به استارت بروید، به قسمت همه برنامه ها ( all program ) رفته و در آن جا پوشه Microsoft Office  را بیابید، آن را باز کنید در زیر شاخه آن می توانید نرم افزار ورد را بیابید که با دو بار کلیک بر روی آن باز می شود.

در ویندوز 8 نیز می توانید ورد را در میان برنامه ها بیابید و با دو کلیک پشت سر هم اجرا کنید.

 

در هر صورت پس از اجرای نرم افزار به صفحه زیر راهنمایی می شوید.

 

در سمت چپ صفحه کارهای قبلی شما نشان داده شده است که در صورت کلیک بر روی هر یک از آنها باز می شود. در اول دفعه اجرا نرم افزار این لیست خالی است چون شما هنوز کاری را انجام نداده اید و ذخیره نکرده اید. در سمت راست چندین قالب وجود دارد که شما می توانید از این قالب های پیشفرض استفاده کنید. در بالا سمت راست یک لینک قرار داردکه شما sign in  یا وارد حساب کاربریتان می کند.

 

توصیه می شود اگر از نرم افزار های کرک شده استفاده می کنید از این مورد استفاده ننمایید. در زیر آن لینکی تحت عنوان یادگیری بیشتر وجود دارد که شما را راهنمایی می کندو در وسط صفحه در بالا می توانید از قالب های آنلاین تقسیم بندی شده تحت عنوان های مختلف مانند: کار، شخصی، آموزش و ... استفاده کنید و یا قالب مورد نظر خود را جست و جو کنید و بیابید. اگر یک صفحه بدون قالب می خواهید تا آن را به دلخواه خودتان طراحی کنید بر روی blanck document کلیک کنید تا وارد لایه زیر شوید.

 

در این لایه عمده ترن کار ما با سه قسمت مشخص شده است که آنها را معرفی می کنم . مورد اول نوار عنوان است که همان گونه که در عکس مشخص است نام سندی که داریم بر روی آن کار می کنیم به نام داکیومنت 2 ( document2 ) و در جلو آن نام نرم افزار یعنی ورد word نوشته شده است. در سمت راست نوار عنوان آیکن هایی که د راغلب پنجره ها وجود دارد تعبیه شده است که مطمئنا با آنها آشنا هستید و کارشان بستن نرم افزار، کوچک کردن پنجره یا فرستادن به نوار وظیفه است.

 

در سمت چپ ورد word نیز آیکن هایی وجود دارد که می توانید به دلخواه خود آنها را از طریق فلش رو به پایین تغییر دهید. البته آیکن ورد ثابت است و با کلیک بر روی آن گزینه های بازیابی، بستن، سایز و ... در اختیارتان قرار می گیرد. در زیر نوار عنوان مورد دوم یعنی تب ها یا سر برگ ها قرار داد. و مورد سوم که در زیر سربرگ ها است ریبون یا قسمت ابزار ها است. توجه کنید که با تغییر هر سربرگ ابزار های مربوط به آن سربرگ در ریبون باز می شود. به دو تصویر زیر دقت کنید.(سیارک)

 

در هر ریبون از ورد word  نیز ابزار ها به گروه های کوچک تر تقسیم می شوند. به عنوان مثال در سربرگ HOME گروه های کلیپ بورد، فونت، پاراگراف، استایل و ادیت یا اصلاح کردن وجود دارد. این گروه ها و ابزار ها از سربرگی به سربرگ دیگر متغیر است. در زیر این دو مجموعه خط کش وجود دارد که در زیر ریبون و سمت چپ صفحه قرار دارد که می توانید آن را کنار بگذارید.در نهایت در وسط صفحه نیز محیط کار شما قرار دارد. جایی که به دلخواه خود با استفاده از ابزار های مختلف مقاله، کتاب، نامه، مجله یا هر چیزی را می نویسید و اصلاح می کنید.

در قسمت پایین صفحه ورد word نیز نواری قرار دارد که بزرگنمایی صفحه، انواع مختلف از روش های نمایش صفحه در سمت راست این نوار و د رسمت چپ آن تعداد کلمات تایپ شده و تعداد صفحه و زبان نوشتن نمایش داده می شود. در زیر این نوار نیز تسک بار قرار دارد.

شما تا کنون به صورت مقدماتی با مایکروسافت آفیس، دانلود، نصب و محیط کار ورد word آشنا شده اید از این پس نیز می توانید با کمی مطالعه کار با ورد را فرا بگیرید و به راحتی از آن استفاده کنید.(سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...

چگونه روی فایلهای word پسورد بگذاریم

در

حتما برای شما هم پیش آمده است که گاهی وقتها متنی را در نرم افزار ورد word تایپ میکنید و بعد از ذخیره سازی فایل دوست ندارید که کسی به غیر از خودتان به این فایل دسترسی داشته باشد. راههای زیادی وجود دارد که از فایلهای نرم افزار ورد word یا همان اسناد متنی خودتان محافظت کنید.

 

ساده‌ترین و شایع‌ترین روشی که برای محافظت از کلیه دیتاها به ذهن افراد میرسد این است که از روش پسورد ورود به ویندوز یا به اصطلاح لاگین استفاده کنید این روش دسترسی دیگران را به کلیه محتویات رایانه شما محدود میکند که برای رایانه های شخصی مناسب است هر چند در یک فرصت مناسب در مورد درجه امنیت انواع پسورد گذاری روی رایانه ها صحبت خواهیم کرد ولی ایراد این روش این است که اگر از یک سیستم اشتراکی ( به عنوان مثال در محیط کار) استفاده میکنید ناچار این پسورد باید در اختیار همه همکاران شما قرار بگیرد.

 

روش دیگر این است که با استفاده از نرم افزارهای جانبی روی فولدر حاوی فایلهای مد نظرتان پسورد بگذارید که باز هم مشکلات خاص خودش را دارد و یا با استفاده از نرم افزارهای فشرده سازی نظیر winrar فایل مربوطه را فشرده کنید و برای فایل پسورد بگذارید که در این صورت هم هربار بخواهید ویرایشی روی فایل مورد نظرتان ایجاد کنید باید فایل را extract کنید و بعد مجددا فشرده کنید .  اما هدف ما از این آموزش ورد ، نحوه پسورد گذاری مستقیم روی فایلهای نرم افزار ورد word از طریق خود نرم افزار و بدون استفاده از هر نرم افزار جانبی است. پس با ما در سیارک با این آموزش ورد همراه باشید.

به عنوان مثال ما یک فایل نرم افزار ورد word با متن ذیل ایجاد می کنیم و  آن را ذخیره می کنیم

 ذکر این نکته ضروری است که ما این آموزش ها را روی نسخه آفیس 2010 منتشر میکنیم که قابل تعمیم به نسخه های دیگر هم هست.

 

مرحله 1

بعد از اینکه فایل متنی مورد نظرتان را نرم افزار ورد word  تایپ کردید  و فایل مربوطه را در محل دلخواهتان ذخیره کردید مجددا فایل را باز می کنید به منوی File میروید ( البته تمام این مراحل را قبل از ذخیره کردن فایل هم می توانید انجام دهید )  و در قسمت میانی صفحه و زیر منوی Information about  گزینه Permissions می توانید روی کلید Protect Document کلیک کنید.

 

 

مرحله 2

بعد از کلیک روی گزینه Protect Document در نرم افزار ورد word  یک منوی کشویی باز می شود که شما با گزینه دوم این منو یعنی Encrypt with Passنرم افزار ورد word  سر و کار دارید که با کلیک روی این گزینه یک پنجره باز میشود.

 

 

مرحله 3

ساده ترین کار ممکن یعنی تخصیص یک پسورد که محدودیت کاراکتر ندارد، این مرحله است البته در همین پنجره به شما تاکید می شود که حتما در اختصاص پسورد دقت کنید و لیستی از پسوردها و نام فایلهایتان را در یک جای مطمئن نگهداری کنید  چرا که غیر قابل بازیابی است در هر صورت پسورد مورد نظرتان را در پنجره باز شده رد نرم افزار ورد word  تایپ کنید و روی ok کلیک کنید.

 

 

 

مرحله 4

مانند تمام شرایط دیگری که یک پسورد تعریف می کنید در مرحله بعد باید پسورد را تایید کنید تا در از وقوع اشتباه جلوگیری شود لذا بعد از ok کردن در مرحله قبل پنجره تایید پسورد یا Confirm باز می شود که دقیقا عین پنجره قبلی است و شما باید مجددا پسورد را عیناً تایپ کنید و بعد ok کنید.

 

 

 

مرحله 5

بعد از تایید پسورد کار تمام می شود و لذا از شما سوال می شود که فایل ذخیره شود یا خیر؟ که با ذخیره کردن، فایل بسته می شود و به همین سادگی شما روی فایل مورد نظر رمز ورود گذاشته‌اید. و اگر کسی قصد بازکردن این فایل را در نرم افزار ورد word  داشته باشد با این صفحه مواجه می شود که درخواست پسورد برای باز کردن فایل است و اگر پسورد اشتباه وارد شود به هیچ عنوان به محتویات فایل متنی دسترسی پیدا نمی کند.

 

با همین روش می توان روی سایر نرم افزارهای گروه آفیس نظیر اکسل و پاورپوینت هم رمزگذاری کرد و مراحل انجام کار دقیقا مشابه آنچه است که در بالا ذکر شد . همانطور که مشاهده کردید ایجاد پسورد برای فایلهای آفیس کار بسیار ساده و راحتی است و به راحتی قابل انجام است. 

 

همانطور که گفته شد و در محیط نرم افزار ورد  نرم افزار ورد word  هم  هنگامی که پنجره تخصیص پسورد باز می شود به شما توصیه میشود که  حتما در انتخاب پسورد دقت کنید تا بعدا دچار مشکل نشوید بهتر است که از پسوردهایی  که مطمئن هستید فراموششان نمی کنید استفاده کنید اما باز هم  در صورت فراموش کردن پسورد راهکارهایی هم برای بازکردن این فایلها وجود داردبه عنوان مثال میشود از برنامه های خاصی استفاده کرد که احتمالا در یک آموزش جداگانه نحوه کار با چندتایی از این نرم افزارها را هم عنوان خواهیم کرد   ولی به هر حال بهتر است کار به آنجا نکشد لذا توصیه آفیس را جدی بگیرد. هر چند این نوع رمگذاری برای فایلهای فوق سری و امنیتی بیشتر شبیه یک شوخی است ولی برای کاربران عادی و  محیطهای اداری روش بسیار موثری است .

 

 آیا این آموزش ورد  نرم افزار ورد word برای شما مفید بود ؟ این روش را مفیدتر میدانید یا آموزش از طریق فایلهای ویدئویی ؟

نظر شما راجع به اینگونه آموزشهای تصویری چیست ؟ آیا مایلید که یک بخش کامل به آموزش نرم افزارهای آفیس خصوصا نرم افزار ورد word اختصاص داده شود ؟ لطفا ذیل همین مطلب  ما را از نظرات خود آگاه کنید !

نظرات

۱۳۹۸/۱۰/۲۲سلام. ممنون از شما که با گذاشتن نظر از ما پشتیبانی کردید.

۱۳۹۸/۱۰/۲۲سلام وخسته نباشید آموزشها همراه با تصویر عاااااااااالی هستند اجرتون با خدا

در ادامه بخوانید...

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی و برعکس در word

در

 چرا اعداد انگلیسی تایپ نمی شود ؟ چگونه در نرم‌افزار word اعداد انگلیسی را فارسی کنیم؟ تبدیل عدد فارسی به انگلیسی در کیبورد چگونه است ؟ تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در ورد.تبدیل عدد به فارسی و انگلیسی در ورد. چرا گاهی اوقات اعداد فقط به زبان فارسی تایپ می شوند؟ انگلیسی کردن اعداد در ورد، تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در word ، چگونه اعداد را با زبان  مدنظر خودمان تایپ کنیم ؟ یا چگونه اعداد کیبورد را انگلیسی کنیم؟چگونه اعداد را انگلیسی تایپ کنیم ، اعداد فارسی به انگلیسی و تغییر زبان اعداد را چگونه انجام دهیم؟ در برنامه آموزشی عدد به فارسی امروز به این نکات می پردازیم.

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در ورد


در جلسه آموزش ورد قبل(چگونه روی فایلهای word پسورد بگذاریم ) به چگونگی رمز گذاری روی فایلهای متنی نرم افزار word پرداختیم  ولی در آموزش word امروز قصد داریم که به نحوه تایپ اعداد به فارسی  و یا بلعکس در word بپردازیم! تبدیل اعدا انگلیسی به فارسی

تغییر زبان در نرم‌افزار word بسیار ساده است و دقیقا مثل محیط ویندوز می توان با گرفتن کلیدهای ترکیبی Alt+Shift روی زبان مورد نظرتان سوییچ کنید اما در این میان اعداد تایپ شده ممکن است هرگز با ما سر سازگاری نداشته باشند و مثلا با اینکه ما در حال تایپ  اعداد فارسی  هستیم اعداد به انگلیسی تایپ شوند و یا بلعکس (تبدیل عدد انگلیسی به فارسی در ورد و تبدیل اعداد فارسی به انگلیسی در کیبورد)

تبدیل شماره فارسی به انگلیسی

گاهی اوقات شما  عدد فارسی   در ورد را از یک سند دیگر به فایلی که در حال تایپ آن هستید منتقل می کنید و می بینید که بازهم بین فونت اعداد فارسی و زبان متن همخوانی وجود ندارند این موضوع در اغلب موارد باعث ایجاد مشکلاتی می شود که عمده‌ترین آنها زشت شدن و ناهمگونی زبان متن با اعداد است !(تبدیل اعداد به فارسی در ورد یا انگلیسی كردن اعداد در كیبورد ) به فرض مثال یک نامه اداری را در نظر بگیرید که به زبان فارسی تایپ شده است ولی  یک تاریخ و یا عدد در میان نامه با زبان انگلیسی نوشته شده است، بدون شک این متن ظاهر مناسبی نخواهد داشت. حال چگونه تبدیل اعداد به فارسی و  انگلیسی و بالعکس را انجام دهیم.  

 

چگونه اعداد کیبورد را انگلیسی کنیم

انگلیسی کردن اعداد در ورد  

نرم افزار word به گونه‌ای طراحی شده است که روشهای مختلفی  برای نشان دادن اعداد در یک فایل متنی وجود دارد. با هم این روشها را بررسی می کنیم .

ابتدا یک فایل  ایجاد می کنیم و سپس متن ذیل را در آن می نویسیم . در این متن در دو طرف کلمه سیارک دو رشته اعداد 123 تایپ شده است که یکی از آنها ( حلقه صورتی) وقتی زبان سیستم روی فارسی بوده است تایپ شده است و دیگری ( حلقه آبی) وقتی زبان روی انگلیسی تنظیم شده بود نوشته شده‌اند اما همانطور که مشاهده می کنید هر دو رشته اعداد در دو طرف کلمه سیارک با زبان فارسی نمایش داده می شوند. دلیل این امر چیست ؟ چرا ما با اینکه می توانیم انگلیسی تایپ کنیم و زبان هم روی انگلیسی قرار دارد، قادر به نوشتن اعداد به زبان انگلیسی نیستیم! ( البته حالت عکس این موضوع هم صادق است )

 

 

برای بررسی حالات مختلف نمایش اعدا باید منوی File از نرمافزار word را بررسی کنیم

در منوی File روی گزینه option کلیک کنید تا پنجره word option باز شود.

 

 

در سمت  چپ پنجره یاد شده گزینه های مختلفی وجود دارد شامل Display و General و Proofing و چند گزینه دیگر می شود اما تنظیمات مد نظر ما در بخش Advanced قرار دارند.

 

 

بعد از کلیک روی گزینه Advanced )پیشرفته) به تنظیمات مختلفی از سندی که در حال نگارش آن هستیم دست پیدا خواهیم کرد که این تنظیمات در 11 بخش مجزا دسته بندی شده‌اند در بخش چهارم که show document content نام دارد شامل زیر منوهای متفاوتی است که یکی از آنها Numeral است که در جلوی آن یک منوی کشویی قرار دارد ) این گزینه دومین منوی کشویی در این بخش است که در تصویر هم آن را مشاهده می کنید )

 

 

منوی کشویی Numeral شامل 4 گزینه است که در این قسمت هر 4 گزینه را شرح می دهیم

 

تبدیل اعداد فارسی به انگلیسی در ورد

فارسی کردن اعداد در ورد

گزینه اول حالت Arabic‌ : در این حالت کلیه اعداد موجود در متن با زبان انگلیسی نمایش داده می شوند

گزینه دوم حالت Hindi : در این وضعیت تمام اعداد با زبان فارسی نمایش داده می شوند

گزینه سوم حالت Context : احتمالا مهمترین حالت در این منوها باشد چرا که با قرار دادن تنظیمات Numeral روی وضعیت Context همه اعداد با همان وضعیتی که تایپ شده‌اند نمایش داده می شوند یعنی اگر اعدادی را انگلیسی تایپ کنید با همان حالت نمایش داده می شوند و در صورتی هم که فارسی تایپ شوند هم با زبان فارسی نمایش داده می شوند.

 

چهارمین و آخرین وضعیت Syestem : در این وضعیت هم تمام اعداد  مطابق با زبان سیستم محلی یا system local که شما تنظیمات ویندوز را روی آن قرار داده‌اید نمایش داده می شود که این وضعیت با حالت قبلی متفاوت است و نباید با هم اشتباه گرفته شوند در واقع وقتی شما در Control Panel وارد تنظیمات "زمان، زبان و منطقه " شوید می توانید سیستم محلی ویندوز را روی حالت فارسی و یا انگلیسی قرار دهید که با این کار تمام اعداد در word هم مطابق با آن سیستم نمایش داده میشود .

 

 

در این تصویر ما تنظیمات را روی حالت سوم یا همان Context قرار می دهیم، همانطور که قبلا گفتیم و مشاهده می کنید اعدادی که در حلقه آبی نمایش داده شده‌اند با زبان انگلیسی تایپ شده‌اند و اعدادی که در حلقه صورتی هستند با زبان فارسی تایپ شده‌اند و لذا با همان زبان هم نمایش داده می شوند.

 

خوب همانطور که مشاهده کردید حالا به راحتی می توانید اعدا را با همان زبان مد نظرتان نمایش دهید . حالتهای دیگر وقتی که متن حاوی اعداد را از سندی دیگر وارد فایل خودتان می کنید ( کپی) بسیار کارآمد هستند و تنها با تغییر در این منو می توانید تمام اعداد موجود در سند را به زبان دلخواهتان تغییر دهید. این روش در سایر نرم‌افزارهای آفیس هم موثر است به عنوان مثال در اکسل و پاورپوینت هم بدین صورت اعداد انگلیسی به فارسی و بالعکس تبدیل می شوند.

آیا  آموزش  عدد نویس فارسی   و بالعکس  مفید بود ؟ نظرات خود را در قالب کامنت ذیل همین مطلب بیان کنید.(سیارک)

 در سیارک بخوانیم:

ایجاد سربرگ و پاورقی در ورد

 

نظرات

۱۳۹۸/۱۱/۱۲با سپاس

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ثبت نام کردم که فقط بگم عالی بود. واقعا" ممنون.

۱۳۹۹/۸/۲۴با سلام. واقعا عالی بود دستتون درد نکنه. کارم راه افتاد ‌ موفق باشید

۱۳۹۹/۸/۲۴برای فوت نت‌ خط زیر صفحه چطور در سمت چپ قرار می گیرد

۱۳۹۹/۸/۲۶سلام. 1- از منوی VIEW و در قسمت DOCUMENT VIEW حالت نمایش را از PRINT LAYOT به DRAFT تغییر دهید 2- مجدد به منوی REFERENCES رفته و از قسمت FOOTNOTES بر روی SHOW NOTES کلیک کنید 3- صفحه به دو قسمت تقسیم می شود و در قسمت پایین از منوی باز شده FOOTNOTE SEPARATOR را انتخاب کنید. 4- برای انتقال خط جداکننده با نگه داشتن همزمان CTRL+R یا CTRL+L یا CTRL+E چپ یا راست یا وسط .... 5- مجدد به منوی VIEW رفته و در قسمت DOCUMENT VIEW حالت نمایش را از DRAFT به PRINT LAYOT تغییر دهید

۱۳۹۹/۹/۲۷عالی بودممنون

۱۴۰۰/۳/۱۳آموزش اکسل هم در سایت موجود است کلمه اکسل را سرچ کنید تا از مقالات آموزشی گام به گام اکسل استفاده کنید

۱۴۰۰/۳/۱۳مقالات آموزشی گام به گام ورد در پایین بعد از نظرات

۱۴۰۰/۱۰/۸ماکرو در ورد برای صرفه جویی در زمان هنگام انجام کارهای تکراری، چندین عمل را در یک ماکرو ترکیب کنید. ابتدا باید یک ماکرو ضبط کنید. سپس می‌توانید با کلیک کردن روی دکمه‌ای در نوار ابزار دسترسی سریع یا با استفاده از میانبر صفحه کلید، آن را راه‌اندازی کنید. نحوه اجرای آن به نحوه تنظیم ماکرو بستگی دارد. نحوه ساخت ماکرو در ورد که توسط یک دکمه فعال می شود 1- از منوی View ، Macros و Record Macro را انتخاب کنید . 2- یک نام برای ماکرو وارد کنید. 3- برای استفاده از این ماکرو در همه اسناد جدید، مطمئن شوید که فیلد Save changes to روی All Documents (Normal.dotm) تنظیم شده است . 4- برای اجرای ماکرو با فشار دادن یک دکمه، دکمه را انتخاب کنید . 5- روی ماکرو جدید کلیک کنید (نامی شبیه به زیر خواهد داشت: Normal.NewMacros. <نام ماکرو شما>) و سپس روی دکمه افزودن کلیک کنید . روی دکمه Change کلیک کنید . 6- یک تصویر را برای دکمه انتخاب کنید، نام مورد نظر خود را وارد کنید و دوبار روی OK کلیک کنید . 7- اکنون باید تمام مراحل ماکرو را سیو کنید. دستورات را انتخاب کنید یا کلیدها را برای هر مرحله از کار فشار دهید. Word هر چیزی را که کلیک می کنید و تمام کلیدهایی را که فشار می دهید سیو می کند. توجه: هنگام سیو یک ماکرو، از صفحه کلید برای انتخاب متن استفاده کنید. ماکرو انتخاب های ماوس را سیو نمی کند. 8- برای توقف سیو، در منوی View ، Macros و Stop Recording را انتخاب کنید . 9- دکمه ای برای ماکرو شما در نوار ابزار دسترسی سریع ظاهر می شود. 10- برای اجرای ماکرو روی این دکمه کلیک کنید.

۱۴۰۰/۱۰/۸تبدیل عدد انگلیسی

۱۴۰۰/۱۰/۸تبدیل عدد انگلیسی ..... اعداد فارسی ... عدد فارسی .... فارسی نویس اعداد ... شماره فارسی در مقاله خیلی مفصل توضیح داده شده تشکر

۱۴۰۰/۱۰/۸تبدیل عدد انگلیسی ..... اعداد فارسی ... عدد فارسی .... فارسی نویس اعداد ... شماره فارسی در مقاله خیلی مفصل توضیح داده شده تشکر

در ادامه بخوانید...

دشواری فراگرفتن زبان جدید در سنین بالاتر

در

(سیارک) زمانی که پا به سن می گذارید، فراگیری یک زبان جدید به نظرتان بسیار دشوارتر خواهد آمد. ممکن است انگیزه کمتری برای یادگیری زبان جدید داشته باشید و احساس کنید که تمام تلاشهای شما در جهت یادگیری بیهوده خواهد بود. در بهترین حالت، به دنبال وقت آزادی برای تمرین کردن خواهید گشت و قادر نخواهید بود برنامه مرتب روزانه ای برای یادگیری خود اختصاص دهید که در نهایت موجب می شود، نتوانید به خوبی از پس این کار برآیید.

حتی ممکن است نا امیدی شما با خواندن مقاله هایی از این هم بیشتر شود. مقاله هایی با این مضامین که در آنها ادعا می شود که از ده سالگی به بعد هیچکس قادر نخواهد بود با فراگرفتن یک زبان جدید، روان و خوب آن را صحبت کند و اگر سن از هفده یا هجده سال بگذرد قابلیتهای اساسی در یادگیری زبان دیگر کارایی نخواهند داشت.

اما نویسنده این مطالب ادعا می کند تمام این حرفها تاثیری بر او نخواهد داشت و می خواهد به فراگرفتن زبان جدید اقدام کند. او به مدت هشت ماه هر روز صبح با استفاده از اپلیکیشنی به نام Duolingo چهل دقیقه وقت خودرا صرف یادگیری دو زبان فرانسه و ژاپنی کرده است. این اپلیکیشن بدین صورت کار می کند که با هر بار استفاده از آن شما را موظف می کند یک جمله نسبتا ساده را از لحاظ دستوری تکمیل کنید و نیز دارای تمرینهایی برای یادگیری معانی لغات نیز هست. نویسنده این مطلب، هر روز صبح به مدت هشت ماه با استفاده از این اپلیکیشن اقدام به تمرین و فراگیری زبان کرده است.

تحقیقاتی پیش از ساخت این اپلیکیشن صورت گرفته و در نتیجه آن، طراحی Duolingo براین اساس صورت گرفته که شما را موظف کند در طول روز با استفاده از قواعد و لغات زبانی که می خواهید یاد بگیرید کمی تمرین کنید؛ یعنی جمله ای بسازید یا جمله ناقصی را تکمیل کنید و... آنها اعتقاد دارند این رویکرد به شما در یادگیری زبان کمک خواهد کرد. ناگفته نماند که برنامه ای که آنها در نظر دارند، بلند مدت است. پس باید کمی صبر و تحمل داشته باشید. در نهایت آنها بر این باورند که به جای کلاسهای یک ساعته که یک یا دوبار در هفته قادر به شرکت در آنها خواهید بود، اگر به طور روزانه 10 الی 20 دقیقه وقت بگذارید تا لغت جدیدی یاد بگیرید یا ایرادی که مربوط به روزهای قبل است را برطرف کنید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. اینگونه روند یادگیری آهسته تر خواهد بود، اما به مرور پیشرفت خواهید کرد و با افزایش مهارت، تسلطتان بر زبانی که قصد یادگیری اش را دارید بیشتر خواهد شد.

استفاده از این اپلیکیشن به این صورت است که شما با توجه به زمانی که می توانید اختصاص دهید (10، 20 یا 50 دقیقه یا بیشتر حتی) به این اپلیکیشن دستور می دهید که برنامه ای متناسب با وقتتان برای شما تنظیم کند. سپس از شما سوالاتی پرسیده می شود، تمرینهایی حل خواهید کرد و در نهایت آزمونی از شما گرفته می شود که اگر پاسخ درست بدهید، با لبخندی از شما تمجید می کند و در غیر این صورت روز بعد باید دوباره همین درس را تکرار کنید.

برای مثال نویسنده این مطلب از تجربه شخصی خود می گوید؛ از اینکه با عادت کردن به هرکاری می تواند از پس یادگیری آن بربیاید. او ادعا می کند که هر روز ساعت شش وسی دقیقه صبح از خواب بیدار شده و هنگام صرف صبحانه بیست دقیقه زمان خودرا صرف یادگیری زبان فرانسه و بیست دقیقه دیگر را صرف یادگیری زبان ژاپنی می کند. سپس به محل کارش می رود. او تجربه استفاده از این اپلیکیشن را اینگونه توصیف می کند: این اپلیکیشن، از روشهایی استفاده می کند که در بازیهای مجانی و دیگر خدمات فضای مجازی استفاده می شود تا شمارا خسته نکند و پای بازی یا برنامه نگه دارد. شمارا تشویق می کند که هرروز سر ساعتی که مشخص کرده اید، سراغ یادگیری بروید و اگر روزی به هر دلیلی نتوانید به برنامه خود عمل کنید، مرتبا به شما یادآوری خواهد کرد. در ضمن پاداشی برای هر دوره ای که با موفقیت بگذرانید می گذارد و این شمارا تشویق می کند و به شما در روند پیشرفت و یادگیری کمک می کند.(سیارک)

این اپلیکیشن در سال 2011 توسط لوئیز ون  طراحی و ساخته شده است و از آن زمان تاکنون درآمدی 100 میلیون دلاری عایدش شده. این اولین موفقیت لوئیز نیست و او سازنده reCaptcha نیز هست؛ سرویسی که حق انحصاری استفاده از آن توسط گوگل از لوئیز خریداری شد. کسب درآمد در این برنامه از طریق تبلیغات است و نیز برخی خدمات که کاربران برای استفاده از آنها ملزم به پرداخت هزینه هستند. البته دوره های تخصصی تری نیز در این برنامه در نظر گرفته شده است. برای مثال با پرداخت 49 دلار می توانید یک دوره زبان انگلیسی (زبان در حدی که برای شروع به تحصیل در دانشگاه نیاز است) بگذرانید و با دریافت مدرک قبولی اقدام به ثبت نام در دانشگاه کنید.

اما آیا این برنامه واقعا به شما در یادگیری زبان کمک می کند؟ چقدر شمارا بر زبانی که قصد یادگیری اش را دارید مسلط می کند؟ با توجه به صحبتهای نویسنده این مطلب، او تاکنون 56 تاج در زبان فرانسه و 49 تاج در (تاج در هر دوره ای که با موفقیت پشت سر گذاشته شود به کاربر اهدا می شود) در زبان ژاپنی دریافت کرده است. اما متوجه نشده این تاجهایی که دریافت کرده دقیقا به چه معنایی هستند و براین باور است که خود برنامه هم نمی داند معنی این تاجها چیست. آنچه او می داند این است که هنوز  فیلمهایی که به زبان فرانسه می بیند را متوجه نمی شود. درسوی دیگر اما در خواندن و صحبت کردن فرانسه اعتماد به نفس بالاتری پیدا کرده است و در مورد زبان ژاپنی تنها پیشرفتی که نصیبش شده کمی بهتر از نمره صفر است. در واقع این زبان به نظر دشوارتر می آید.

در نهایت نویسنده اذعان کرده که حق با همان محقق اولی است که می گوید سن که بالاتر می رود یادگیری زبان دشوارتر می شود و فکر می کند حالا که بیست و اندی سال از سنش می گذرد دیگر قادر به یادگیری یک زبان جدید، به طوری که کاملا مسلط و روان بتواند آنرا صحبت کند، نخواهد بود. حتی با استفاده از اپلیکیشنهای جدید و تکنولوژی. اما بازهم نا امید نمی شود و می گوید، صرفا نباید هدف از یادگیری زبان این باشد که بتوانید روان و مانند مردم بومی صحبت کنید، همین که علائمی را بتوانید بخوانید هم خود پیشرفتی است و در خاتمه صحبتهای خود می گوید که هل دادن دری که روی آن به زبانی که بلند نیستید، نوشته شده باشد بکشید، در هرزبانی احمقانه به نظر می رسد.

بیایید نگاهی بیندازیم به مقاله ای که در ابتدای متن عنوان شد، 

در این شکی نیست که انسان در سنین پایین تر و درکودکی قابلیت یادگیری بیشتری دارد و راحت تر می تواند زبان جدیدی را آموزش ببیند اما دقیقا نمی توان مشخص کرد که چه زمانی این قابلیت رو به افول می نهد، هم به دلایل تجربی (تحقیقات به تنهایی چیزی را مشخص نمی کند) و هم به دلایل مفهومی (اینکه چند گروه انسانی در نظر گرفته و مشخص کنیم هرکدام در چه سنی شروع به یادگیری زبان کرده اند بازهم قابل استناد نخواهد بود). با این حال ما گروه های 669 و 498 نفره در نظر گرفته و اطلاعاتی دقیق را جع به اینکه در چه سنی آغاز به یادگیری زبان کرده اند و اینکه چه نتایجی عایدشان شد، بدست آوردیم.

با استناد به نتایج حاصل شده از این اطلاعات می توانیم به طور تقریبی بگوییم که یادگیری قواعد و ساختار دستوری زبان تا میانه سال هفدهم از از سن انسان بهترین قابلیت یادگیری را دارد اما پس از آن رو به افول می نهد. لازم به ذکر است که این افول تدریجی است. جالب است بدانید که سخت یا آسان بودن مفاهیمی که تدریس می شوند تفاوتی ندارد و این افول به طور کلی است. یعنی ساده ترین مطالب وقواعد دستوری نیز برای جوانان دشوارفهم تر می شود. حال اگر زبان جدید را به طور کلی (معنی، صحبت کردن، گوش دادن و...) در نظر بگیریم، باید بگوییم که این افول در سنین بالاتر رخ می دهد و بازهم جا برای یادگیری زبان وجود خواهد داشت. با انجام این آزمایش ها سؤالات دیگری نیز در ذهن ما شکل گرفت که متأسفانه هنوز قادر به یافتن پاسخی برای آنها نشده ایم، چراکه آزمایش دشواری است و یافتن نتایج قطعی کار ساده ای نیست. اما نمی توان منکر این افول شد. در سنین بالاتر یادگیری زبان دشوارتر خواهد شد.(سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...