30 دی 1397

از دستور SELECT برای فراخوانی لیست سطر ها و ستون ها استفاده می شود.
Sql Server

دستور SELECT در sql

از دستور SELECT برای فراخوانی لیست سطر ها و ستون ها استفاده می شود. در مثال فوق لیست تمامی ستون ها و اطلاعات داخل جدول Studens دانش آموزان نمایش داده خواهد شد.در قرارداد دستورات SQL با حروف بزرگ نوشته می شود.